På svenska
Yleiskirje
5/2018
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2018–2019

Ohessa tiedoksi kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) 2018–2019, joka on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

Kustannusvaikutus

Palkkoja tarkistetaan 1.5.2018, 1.1.2019 ja 1.4.2019. Sopimusmuutosten kustannusvaikutus on yhteensä 3,5 prosenttia, mutta se vaihtelee eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta.

Yleiskorotus 1.5.2018 lukien

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.5.2018 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien siten kuin jäljempänä todetaan.

Työkokemuslisiä, henkilökohtaisia lisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta.

Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.5.2018 lukien

Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.5.2018 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä

 

€/tunti

Perustuntipalkan
korotus snt/tunti

I

A

12,62–14,64

20

 

B

11,23–13,23

18

 

C

10,41–11,83

17

II

A

9,96–10,90

15

 

B

9,77–10,45

15

III

 

9,52–10,22

15

IV

 

8,82

15

O

 

9,06

15

Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden
palkat 1.5.2018

 

8,25–8,47 €/tunti

Korotus snt/tunti

15

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Urakkapalkkaus 1.5.2018 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 1,25 prosenttia. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 3,3 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 1,25 prosenttia.

Tavoiteansiot 1.5.2018 lukien, euroa/tunti

Taso I    16,47–20,40
Taso II    14,75–18,24
Taso III    14,18–16,61
Taso IV    13,54–15,83
Taso V    12,59–14,67
Taso VI    11,49–13,35

Keskituntiansion tarkistaminen

Toteutetun yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 35 § 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:

Vuoden 2017 III ja IV ja vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 1,25 prosenttia ja vuoden 2018 II vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 0,42 prosenttia.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

Luottamusmiehet 1.5.2018 lukien

Pääluottamusmiehen henkilökohtaista lisää korotetaan 1.5.2018 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien vähintään 2 senttiä tunnissa. Pääluottamusmiehelle maksettavan henkilökohtaisen lisän suuruus on 0,45–1,57 euroa tunnissa.

Työsuojeluvaltuutetut 1.5.2018 lukien

Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan 1.5.2018 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,57 euroa/tunti suuruinen korvaus.

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019

Palkkoja korotetaan 1.1.2019 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta paikallisella järjestelyerällä, joka on 1,2 prosenttia TTES:n palkkasummasta.

Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen mahdollisimman tasapuolisesti eri palkkaryhmissä.

Paikallinen järjestelyerä käytetään perustuntipalkkojen, henkilökohtaisten lisien tai urakkapalkkojen korotuksiin.

Paikallisen järjestelyerän laskeminen

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 35 §:n mukaisten keskituntiansioiden summasta.

Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestön edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä tammikuussa 2019

Työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja jatkunut vähintään 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun 2019 ensimmäisen tai toisen palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä.

Ajanjakson sisällä sallitaan yksi tai useampi enintään seitsemän kalenteripäivän yhtäjaksoinen katko palvelussuhteiden välillä.

Palvelussuhteen ei tarvitse olla enää voimassa tammikuussa 2019.

Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % työntekijän TTES:n 35 §:n 1 momentin mukaisesta keskituntiansiosta, joka kerrotaan luvulla 166. Koska kertaerä maksetaan tammikuussa, keskituntiansio lasketaan vuoden 2018 I ja III vuosineljänneksen perusteella.

Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työntekijän työaika on täyttä työaikaa alempi. Osa-aikaisen työntekijän osa-aikaprosentti määräytyy 18.11.2018 tilanteen mukaisena.

Kertaerää ei makseta, mikäli työnantaja ei ole maksanut lainkaan palkkaa ajalta 3.9.–18.11.2018.

Yleiskorotus 1.4.2019 lukien

Palkkoja korotetaan 1.4.2019 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,0 % suuruisella yleiskorotuksella. Palkantarkistusten toteuttamisesta annetaan tarkemmat tiedot myöhemmin.

Teksteihin tehdyt muutokset 1.2.2018 lukien

Eläketapahtumaan tai kuntoutustukeen johtavan sairausajan palkkaa koskeva TTES 2017:n 61 §:n 2 momentin erityismääräys on poistettu.

Isyysvapaalta maksetaan täysi palkka aiempaa pidemmältä ajalta, eli isyysvapaan 12 ensimmäistä arkipäivää käsittävältä ajanjaksolta (64 § 2 mom.).

Työntekijällä on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata (65 §) aiempaa vanhemman lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi. Lapsen sairastuessa äkillisesti, tilapäistä hoitovapaata on oikeus saada, kunnes lapsi täyttää 12 vuotta.

Keskeytyvän kolmivuoron piirissä ei sopijaosapuolten tietojen mukaan ole tuntipalkkaisia työntekijöitä, joten 13 §:n määräys on poistettu. Tarvittaessa sovelletaan TTES:n 2017 määräyksiä.

Päivätyöntekijälle maksettavan sunnuntaityökorvauksen 23 §:n 1 momentin määräykseen on lisätty soveltamisohje, jolla ei ole muutettu määräyksen sisältöä.

Lomapalkkavapaa

Sopijaosapuolet ovat tehneet mallin vuosilomapalkan korotusosan vaihtamisesta lomapalkkavapaaksi, mikäli asiasta halutaan sopia paikallisesti. Paikallisen sopimuksen lisäksi vapaan pitäminen edellyttää, että siitä sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken.

Lisätietoja asiassa antavat johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri, puh. 09 771 2381 tai työmarkkina-asiamies Kirsi Korppi, puh. 09 771 2579 tai sähköposti ttes@kt.fi.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen


Neuvottelupäällikkö    Sari Ojanen


Liitteet

  1. Allekirjoituspöytäkirja
  2. TTES:n muuttuneet määräykset
  3. TTES:n muuttuneiden määräysten soveltamisohjeet
  4. Työ- ja virkaehtosopimus paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta
  5. Malli paikalliseksi sopimukseksi TTES:n 55 §:n vuosilomapalkan määrää alentavasta vapaa-ajasta

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi