Suomeksi
Cirkulär
5/2018
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2018–2019

Med detta cirkulär sänds för kännedom det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2018–2019, som gäller 1.2.2018–31.3.2020.

Kostnadseffekt

Lönerna justeras 1.5.2018, 1.1.2019 och 1.4.2019. Avtalsändringarnas kostnadseffekt är sammanlagt 3,5 procent, men den varierar i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.

Allmän förhöjning 1.5.2018

Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.5.2018 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum.

Arbetserfarenhetstilläggen, de individuella tilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.5.2018

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.5.2018 enligt följande:

Lönegrupp

 

€/timme

Höjning av grundtimlönen cent/timme

I

A

12,62–14,64

20

 

B

11,23–13,23

18

 

C

10,41–11,83

17

II

A

9,96–10,90

15

 

B

9,77–10,45

15

III

 

9,52–10,22

15

IV

 

8,82

15

O

 

9,06

15

Lönerna för
arbetstagare under
18 år från 1.5.2018

 

8,25–8,47 €/timme

Förhöjning cent/timme


15

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Ackordslöner från 1.5.2018

Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 1,25 procent. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med 3,3 procent. Inkomstmålen för delackordslönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 1,25 procent.

Inkomstmål från 1.5.2018, euro/timme

Nivå I    16,47–20,40
Nivå II    14,75–18,24
Nivå III    14,18–16,61
Nivå IV    13,54–15,83
Nivå V    12,59–14,67
Nivå VI    11,49–13,35

Justering av medeltiminkomsten

Den allmänna förhöjningen har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

De medeltiminkomster som räknats ut på III och IV kvartalet år 2017 samt första kvartalet år 2018 höjs med 1,25 procent och de medeltiminkomster som räknats ut på II kvartalet år 2018 höjs med 0,42 procent.

De höjda medeltiminkomsterna tillämpas från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

Förtroendemän från 1.5.2018

Huvudförtroendemännens individuella tillägg höjs med minst 2 cent per timme 1.5.2018 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Det individuella tillägget för huvudförtroendemän är 0,45–1,57 euro per timme.

Arbetarskyddsfullmäktiga från 1.5.2018

Till en arbetarskyddsfullmäktig betalas en ersättning på 0,57 €/timme från 1.5.2018 eller från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum.

Lokal justeringspott 1.1.2019

Lönerna höjs 1.1.2019 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en lokal justeringspott på 1,2 % av lönesumman inom TIM-AKA.

Fördelning av den lokala justeringspotten

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheterna och uppgifterna på så lika villkor som möjligt i olika lönegrupper.

Den lokala justeringspotten används för att höja grundtimlöner, individuella tillägg eller ackordslöner.

Beräkning av den lokala justeringspotten

Den lokala justeringspotten beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare.

Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationens representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

Lokal resultatbaserad engångspott i januari 2019

En särskild engångspott betalas i samband med den första eller andra lönebetalningen i januari 2019 till arbetstagare vars anställning har börjat senast 3.9.2018 och fortgått till åtminstone 18.11.2018.

Under den anställningstid som engångspotten förutsätter tillåts ett eller flera sammanhängande avbrott på högst sju kalenderdagar mellan olika anställningar.

Anställningen behöver inte längre vara i kraft i januari 2019.

Engångspotten är 9,2 % av arbetstagarens medeltiminkomst enligt TIM-AKA § 35 mom. 1 multiplicerat med 166. Eftersom engångspotten betalas i januari räknas medeltiminkomsten ut på I och III kvartalet år 2018.

Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid. Deltidsprocenten för en deltidsanställd bestäms enligt situationen 18.11.2018.

Engångspotten betalas inte om arbetsgivaren inte betalat någon lön under perioden 3.9–18.11.2018.

Allmän förhöjning 1.4.2019

Lönerna höjs 1.4.2019 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 1,0 %. Närmare information om lönejusteringarna ges senare.

Ändringar i avtalstexten 1.2.2018

Den särskilda bestämmelsen i TIM-AKA 2017 § 61 mom. 2 om sjuklön vid sjukdom som leder till pensionsfall eller rehabiliteringsstöd har slopats.

Den avlönade faderskapsledigheten har förlängts så att det betalas full lön för de 12 första vardagarna (§ 64 mom. 2).

En arbetstagare har rätt till tillfällig vårdledighet (§ 65) för att ordna vård för eller sköta ett äldre barn än tidigare. Arbetstagaren har nu rätt till tillfällig vårdledighet för ett barn som insjuknar plötsligt ända tills barnet fyller 12 år.

Enligt de uppgifter som avtalsparterna har tillgång till finns det inga timavlönade arbetstagare som omfattas av avbrutet treskiftsarbete. Bestämmelsen i § 13 har därför slopats. Vid behov tillämpas bestämmelserna i TIM-AKA 2017.

I § 23 mom. 1 som gäller söndagsersättning till arbetstagare med dagarbete har det lagts till en tillämpningsanvisning som inte ändrat innehållet i bestämmelsen.

Semesterlöneledighet

Avtalsparterna har utarbetat en mall för utbyte av förhöjningsdelen i semesterlönen mot ledighet, om parterna vill avtala om detta lokalt. Utöver ett lokalt avtal förutsätter ledigheten en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Närmare upplysningar ger Suvi Kämäri, ledande arbetsmarknadsombudsman, tfn 09 771 2381 eller arbetsmarknadsombudsman Kirsi Korppi, tfn 09 771 2579 eller e-post ttes@kt.fi.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen


Förhandlingschef   Sari Ojanen


Bilagor

  1. Underteckningsprotokoll
  2. Ändrade bestämmelser i TIM-AKA
  3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade bestämmelserna i TIM-AKA
  4. Arbets- och tjänstekollektivavtal om grunderna för och betalning av en lokal resultatbaserad engångspott
  5. Mall för lokalt avtal om ledig tid som minskar semesterlönen enligt § 55
    i TIM-AKA

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi