På svenska
Yleiskirje
15/07
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2007-2009

Oheisena lähetetään tiedoksi kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) 2007-2009, joka on voimassa 1.10.2007-31.1.2010. Lisäksi noudatetaan 1.10.2007 allekirjoitettua pöytäkirjaa samapalkkaisuuden edistämisestä ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämisestä vuosina 2008 ja 2009 siten kuin TTES:n allekirjoituspöytäkirjan 6 §:ssä on todettu (liite 1).

Kustannusvaikutus

TTES:n sopimuskorotukset ja samapalkkaisuuden edistämistoimenpideohjelma nostavat palkkakustannuksia sopimuskauden aikana keskimäärin 10,3 %. Kustannukset vaihtelevat eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta. Em. korotukset nostavat palkkoja vuonna 2008 keskimäärin 4,3 % ja vuonna 2009 keskimäärin 3,1 % edellisen vuoden vuosikeskiarvoon verrattuna.

Yleiskorotus 1.10.2007 lukien

Palkkoja korotetaan 1.10.2007 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 32 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 3,4 %. Korotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 3,5 %. Korotukset toteutetaan siten, että perustuntipalkkoja korotetaan 3241 senttiä tunnilta. Palkka-asteikkojen ylärajoja on korotettu edellä mainittua enemmän. Työkokemuslisiä korotetaan 13 senttiä tunnilta, henkilökohtaisia lisiä sekä urakkapalkkoja 3,4 % ja työolosuhdelisiä 1 % (ks. liitteen 1 8-11 §).

Perustuntipalkat ja nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät 1.10.2007 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä

 

€/t 

Perustuntipalkan
korotus snt/tunti

I

A

10,72-12,22

41

 

B

9,53-11,33

37

 

C

8,82-10,10

35

II

A

8,52-9,36

33

 

B

8,38-8,96

33

III

 

8,25-8,64

32

IV

 

7,63

32

O

 

7,86

32

Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden palkat

7,07-7,29

32

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Yleiskorotukset 1.9.2008 ja 1.9.2009 lukien

Palkkoja korotetaan 1.9.2008 ja 1.9.2009 tai lähinnä niitä alkavan palkanmaksukauden alusta 2,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Palkantarkistusten toteuttamisesta annetaan tarkemmat tiedot myöhemmin.

Kertaerä joulukuussa 2007

Joulukuun 2007 ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä maksetaan 270 euron suuruinen erillinen kertaerä siten kuin liitteen 1 5 §:ssä todetaan.

Paikalliset järjestelyerät ja samapalkkaisuuserä 1.3.2008 ja 1.5.2009 lukien

Paikallinen järjestelyerä 1.3.2008 lukien on 0,5 % TTES:n palkkasummasta ja lisäksi 0,2 %:n suuruinen samapalkkaisuuserä sekä 1.5.2009 lukien 0,3 % ja lisäksi 0,5 %:n suuruinen samapalkkaisuuserä. Järjestelyerät käytetään paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen paikallisesti siten, että korotuksilla tuetaan toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Järjestelyerät kohdennetaan niihin yksiköihin, jotka ovat toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä parantaneet toiminnan laatua ja tehokkuutta. Järjestelyeristä päätettäessä on myös otettava huomioon, että esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa palkkaan nähden. Palkantarkistusten toteuttamisesta annetaan tarkemmat tiedot myöhemmin.

Teksteihin tehdyt muutokset ja tarkennukset

Pykälänumerointi on määräysten uudelleen ryhmittelyn ja jakamisen pienemmiksi kokonaisuuksiksi vuoksi muutettu.

Paikallisen sopimisen toteuttamisesta ja määräysten voimassaolosta on sovittu sopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 15 §:ssä ja sopimuksen 2 §:ään on lisätty asiasta soveltamisohje.

Poistettu 3 §:stä työsuhteen raukeamisuhka, jollei toimiteta lääkärintodistusta ja lisätty soveltamisohje asiasta.

Poistettu selvittelymenettelyä koskevat määräykset (ennen 3 ja 4 §) työntekijän lomauttamis-, osa-aikaistamis- ja työsuhteen päättymistilanteessa ja lisätty 4 ja 5 §:ään viittaus työsopimuslain sekä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain säännöksiin.

Lisätty 7 §:n määräys työharjoittelijan palvelussuhteesta lomauttamisen ja irtisanomisen yhteydessä.

Vuosilomamääräyksiin on tehty uudesta vuosilomalaista johtuvat muutokset ja sen lisäksi lukuisia stilistisiä muutoksia. Sisällöllisiä muutoksia on tehty mm. työssäolon veroiseen aikaan (49 §), vuosiloman antamismääräyksiin (52-54 §), prosenttiperusteisen vuosilomapalkan ja lomakorvauksen määrään (56 § ja 58 §). Eräitä osa-aikaisia koskeva 60 §:n määräys oikeudesta vapaaseen ja lomakorvaukseen on uusi määräys.

Poistettu sairauden ja työtapaturman palkkamääräys, jos henkilövahinko on aiheutettu rikoksella. Lisätty 61 §:n 1 momenttiin viittausmääräys sopimuksesta osa-aikatyöhön osa-aikasairaus-päivärahan ajalta.

Täsmennetty 63 §:n viittausmääräystä oikeudesta perhevapaisiin.

Lisätty 65 §:ään määräys etävanhemman oikeudesta palkattomaan vapaaseen lapsen sairastuttua äkillisesti.

Korotettu luottamusmieskorvausta 3-8 senttiä tunnilta ja lisätty
71 §:n 10 momenttiin määräys luottamusmiehen oikeudesta saada tietoja mm. palvelussuhteiden laadusta.

Lisätty 72 §:n 2 momenttiin määräys työsuojeluvaltuutetun korvauksesta.

Poistettu entisen sopimuksen 23 §:n 7 ja 8 kohta sekä 29 §:n 2 kohdan viimeinen virke.

Stilistisiä muutoksia, joilla ei ole tarkoitus muuttaa sopimuksen tulkintaa ovat mm.:

Palkkausmääräyksissä on korostettu urakkapalkan (ent. suorituspalkka) ensisijaisuutta, mikäli sen käytön edellytykset täyttyvät.

Liitteen 2 ammattien palkkaryhmiin sijoittelumääräyksiä on selkeytetty mm. siten, että palkkaryhmittelyssä on eroteltu, millaista ammattitaitoa tai kokemusta työ vaatii ja lueteltu esimerkkejä töistä, jotka kuuluvat kuhunkin ryhmään.

Liitteen 3 2 §:n henkilökohtaisen lisän maksuperusteita on täsmennetty.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                  Jyrki Hämäläinen

Liitteet (pdf)  
1.Allekirjoituspöytäkirja
2.Pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämisestä ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämisestä vuosina 2008 ja 2009
3.Vuosilomamääräysten soveltamisohjeet
4.Muuttuneet määräykset

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi