Suomeksi
Cirkulär
15/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2007–2009

Med detta cirkulär sänds för kännedom det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2007–2009, som gäller 1.10.2007–31.1.2010. I enlighet med § 6 i underteckningsprotokollet till TIM-AKA (bilaga 1) iakttas dessutom protokollet om främjande av likalön och upprätthållande av lönernas konkurrenskraft år 2008 och 2009, som undertecknades 1.10.2007.

Kostnadseffekt

De avtalsenliga förhöjningarna i TIM-AKA och likalönsprogrammet höjer lönekostnaderna med i genomsnitt 10,3 % under avtalsperioden. Kostnaderna varierar i de olika kommunerna och samkommunerna beroende på personalstrukturen. Förhöjningarna höjer lönerna med i snitt 4,3 % år 2008 och 3,1 % år 2009 jämfört med årsgenomsnittet föregående år.

Allmän förhöjning 1.10.2007

Lönerna höjs 1.10.2007 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 32 cent per timme, dock minst med 3,4 %. Kostnadseffekten är i snitt 3,5 %. Höjning-arna genomförs så att grundtimlönerna höjs med 32–41 cent per timme. De övre gränserna i löneskalorna har höjts mer än dessa höjningar. Arbet-serfarenhetstilläggen höjs med 1–3 cent per timme, de individuella tilläggen och ackordslönerna med 3,4 % och arbetsmiljötilläggen med 1 % (se § 8–11 i bilaga 1).

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms fr.o.m. 1.10.2007 enligt följande:

Lönegrupp

 

€/timme 

Höjning av grundtimlönen cent/timme

I

A

10,72-12,22

41

 

B

9,53-11,33

37

 

C

8,82-10,10

35

II

A

8,52-9,36

33

 

B

8,38-8,96

33

III

 

8,25-8,64

32

IV

 

7,63

32

O

 

7,86

32

Lönerna för arbetstagare
under 18 år

7,07-7,29

32

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den ovan nämnda förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Allmänna förhöjningar 1.9.2008 och 1.9.2009

Lönerna höjs 1.9.2008 och 1.9.2009 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast dessa datum genom en allmän förhöjning på 2,4 %. Närmare information om lönejusteringarna ges senare.

Engångspott i december 2007

I samband med den första lönebetalningen för december 2007 betalas en engångspott på 270 euro i enlighet med § 5 i bilaga 1.

Lokala justeringspotter och likalönspotter 1.3.2008 och 1.5.2009

1.3.2008 verkställs en lokal justeringspott på 0,5 % av lönesumman för TIM-AKA och en likalönspott på 0,2 %, och 1.5.2009 en lokal justeringspott på 0,3 % och en likalönspott på 0,5 %. Justeringspotterna används för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna och för att utveckla lönesystemet på lokal nivå så att förhöjningarna stödjer omorganiseringar av funktionerna och uppgifterna. Justeringspotterna riktas till de enheter som genom omorganiseringar av funktioner och uppgifter har förbättrat verksamhetens kvalitet och effektivitet. När beslut fattas om användningen av justeringspotterna skall man också beakta att lönenivån för personer i chefsställning skall stå i rätt förhållande till de underställdas löner. Närmare information om lönejusteringarna ges senare.

Ändringar och preciseringar i texten

Paragrafnumreringen har ändrats på grund av omgrupperade bestämmelser och mindre helheter.

I § 15 i underteckningsprotokollet och i tillämpningsanvisningen för § 2 i avtalet har införts överenskommelser om lokala avtal och deras giltighetstid.

Risken för att arbetsavtalet förfaller om arbetstagaren inte visar upp läkarintyg har slopats i § 3 och en ny tillämpningsanvisning har införts.

Bestämmelserna om utredningsförfarande (tidigare § 3 och 4) vid permittering, ombildning till deltidsanställning och anställningens upphörande har slopats och i § 4 och 5 har införts en hänvisning till arbetsavtalslagen och lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare.

I § 7 har införts en bestämmelse om anställningsförhållandet för praktikanter i samband med permitteringar och uppsägningar.

I semesterbestämmelserna har ändringar gjorts till följd av den nya semesterlagen och dessutom flera stilistiska ändringar. Innehållsliga förändringar har gjorts bland annat i fråga om tid som likställs med arbetad tid (§ 49), bestämning av semester (§ 52–54), procentuell semesterlön och semesterersättning (§ 56 och 58). Bestämmelsen i § 60 om vissa deltidsanställdas rätt till ledighet och semesterersättning är ny.

I bestämmelserna om sjuklön vid sjukdom och olycksfall i arbete har punkterna om personskada förorsakad av brott slopats. I § 61 mom. 1 har införts en hänvisningsbestämmelse i fråga om avtal om deltidsarbete som ligger till grund för partiell sjukdagpenning.

Hänvisningsbestämmelsen i § 63 som gäller rätten till familjeledighet har preciserats.

I § 65 har rätten till oavlönad ledighet för vård av ett barn som insjuknar plötsligt utvidgats till att också gälla en förälder som inte bor i samma hushåll som barnet.

Förtroendemannaersättningen har höjts med 3–8 cent i timmen och till § 71 mom. 10 har fogats en bestämmelse om förtroendemannens rätt att få uppgifter om bland annat anställningarnas art.

En bestämmelse om ersättning till arbetarskyddsfullmäktige har införts i § 72 mom. 2.

Det förra avtalets § 23 punkt 7 och 8 och den sista meningen i § 29 punkt 2 har slopats.

Bland annat följande ändringar är stilistiska och avser inte att ändra tolkningen av avtalet:

I lönebestämmelserna har betonats att ackordslön (tidigare prestationslön) används i första hand, om förutsättningarna för användning av sådan lön uppfylls.

I bilaga 2 har placeringen i lönegrupper gjorts klarare genom angivelser av hurdan yrkeskunskap eller erfarenhet som arbetet förutsätter och exempel på arbeten som hör till respektive grupp.

Grunderna för betalning av individuellt tillägg enligt § 2 i bilaga 3 har preciserats.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                      Markku Jalonen

Förhandlingschef                                Jyrki Hämäläinen

Bilagor (pdf)  
1.Underteckningsprotokoll
2.Protokoll om främjande av likalön och upprätthållande av lönernas
konkurrenskraft år 2008 och 2009
3.Tillämpningsanvisningar för semesterbestämmelserna
4.Ändrade bestämmelser

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi