På svenska
Yleiskirje
1/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2005-2007

Oheisena lähetetään tiedoksi kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2005-2007 allekirjoituspöytäkirja ja muuttuneet sopimusmääräykset verrattuna voimassa olevaan KVTES:iin.

Muut sopimusalat  

Eri yleiskirjeillä lähetetään tiedoksi Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2005-2007 allekirjoituspöytäkirja, C-taulukot, lisäpalkkiot ja muut sopimusmuutokset, kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2005-2007 allekirjoituspöytäkirja ja sopimusmuutokset, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 2005-2007 allekirjoituspöytäkirja ja sopimusmuutokset ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2005-2007 allekirjoituspöytäkirja ja sopimusmuutokset sekä yhteistoiminta-asioita koskevat sopimusmuutokset.

Voimassaolo

Uudet sopimukset ovat voimassa 16.2.2005-30.9.2007. Sopimukset ovat 16.12.2004 allekirjoitetun tulopoliittisen sopimuksen mukaisia. 

Matkakustannusten korvaukset

Matkakustannusten korvausten muutokset ulkomaan päivärahoineen 1.1.2005 lukien on lähetetty tiedoksi yleiskirjeellä 30/2004. Yleiskirjeestä oli jäänyt pois polkupyöräkorvaus, joka on säilynyt ennallaan (84 snt/vrk).

Kustannusvaikutus

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset nostavat henkilöstön palkkoja sopimuskauden aikana keskimäärin 7 %. Kustannukset vaihtelevat sopimusaloittain sekä eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta.

Sopimuskorotukset ja kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä koskeva sopimus (KT:n yleiskirje 1/2003) nostavat kustannuksia vuonna 2005 keskimäärin 2,5 % ja vuonna 2006 keskimäärin 1,3 % edellisen vuoden lopun tilanteesta. Edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna palkat nousevat vuonna 2005 keskimäärin 3,6 % ja vuonna 2006 keskimäärin 2,7 %.

Sopimuskirjat

Painettujen sopimusten tilaamisesta lähetetään myöhemmin eri yleiskirje.

Selostustilaisuudet

Ottaen huomioon sopimusmääräysten vähäiset muutokset palkankorotuksia lukuun ottamatta tarkoituksena ei ole järjestää alueellisia selostustilaisuuksia. Palkka-asiamiehille järjestetään kuitenkin uusia sopimuksia koskevat informaatiotilaisuudet Helsingissä Kuntatalossa (Toinen linja 14) keskiviikkona 12.1. ja maanantaina 17.1.2005 kello 10-13. Näistä selos­tustilaisuuksista on tiedotettu erikseen. Ruotsinkieliset selostustilaisuudet pidetään 19.1. Helsingissä ja 21.1.2005 Vaasassa. Kuntaliiton ruotsinkielinen sihteeristö tiedottaa erikseen näiden tilaisuuksien järjestelyistä.

Sopimusmuutokset ja soveltamisohjeet

KVTES:n materiaaliset muutokset ovat tämän yleiskirjeen liitteessä 1. Liitteessä 2 on allekirjoituspöytäkirja. Liitteessä 3 on sisällöltään muuttuneet sopimusmääräykset, joissa muutoskohdat on merkitty reunaviivalla. Liitteessä 4 on soveltamisohjeita, joiden sisällöstä on saavutettu yksimielisyys pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Liitteessä 5 on ohjeita perhevapaista.

Lyhytaikaiset palvelussuhteet jaksotyössä

Sopimusneuvotteluissa ei onnistuttu tälläkään kertaa sopimaan jaksotyötä koskevien määräysten muutoksista, jotka soveltuisivat nykyistä paremmin lyhytaikaisiin palvelussuhteisiin. Tämän vuoksi Kunnallinen työmarkkinalaitos uudistaa aikaisemmat ohjeensa, joiden mukaan esim. alle 2 viikon palvelussuhteissa voidaan käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

 1. Jollei palvelussuhteeseen liity yötyötä, voidaan käyttää jaksotyön sijasta yleistyöaikaa (vuorokautinen ylityöraja 8-9 tuntia).
 2. Jos lauantai ja sunnuntai eivät ole työpäiviä, sovelletaan ns. muodollisen jaksotyön määräyksiä (ylityöraja 8 tuntia x työpäivät, enintään 38,25 tuntia viikossa).
 3. Jollei käytetä edellä olevia vaihtoehtoja ja palvelussuhteeseen sisältyy yli 2 työpäivää, sovitaan etukäteen palvelussuhteen pituudeksi
  • 4 päivää, jos vajaalla kalenteriviikolla on 3 työpäivää  (ylityöraja 24 tuntia)
  • 6 päivää, jos vajaalla kalenteriviikolla on 4 työpäivää (ylityöraja 31 tuntia)
  • 7 päivää, jos vajaalla kalenteriviikolla on 5 työpäivää (ylityöraja 38,25 tuntia).

Työntekijälle/viranhaltijalle pitää etukäteen ilmoittaa työaikajärjestelmä (jaksotyö vai yleistyöaika) ja sopia selvästi palvelussuhteen pituudesta.

Työsuhteen kestosta riippuvat työsuhde-etuudet (työsopimuslain 1 luvun 5 §)

Sopimusneuvotteluissa pyrittiin sopimaan työsopimuslain 1 luvun 5 §:n säännösten (työsuhteen kestosta riippuvat työsuhde-etuudet) soveltamisesta kuntasektorilla, koska säännös on lakia säädettäessä jätetty tarkoituksellisesti tulkinnanvaraiseksi ja koska niissä kunnissa ja kuntayhtymissä, jotka ovat yrittäneet soveltaa säännöstä, on esiintynyt ongelmia ja tulkintariitoja. Palkansaajapuolella oli riitautettu säännöksen soveltaminen mm. lyhytaikaisten palvelussuhteiden palkan määrittelyssä. 

Asiasta ei kuitenkaan saatu sopimusta. Säännöksen tarkoituksellisen tulkinnanvaraisuuden ja säännöksen soveltamisessa esiintyneiden erimielisyyksien vuoksi Kunnallinen työmarkkinalaitos ei katso voivansa antaa kunnille ja kuntayhtymille ohjeita säännöksen soveltamisesta tästä eteenpäin. Samalla peruutetaan ne epäviralliset ohjeet, joita säännöksen soveltamisesta on aikaisemmin annettu.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Heikki Saipio 

LIITTEET  

 1. KVTES:n materiaaliset muutokset
 2. KVTES:n allekirjoituspöytäkirja
 3. KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset 
 4. KVTES:n soveltamisohjeet
 5. Ohjeita perhevapaista