Suomeksi
Cirkulär
1/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2005-2007

Som bilaga sänds för kännedom underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2005-2007 och de ändrade avtalsbestämmelserna jämfört med gällande AKTA.

Övriga avtalsområden      

I andra cirkulär skickas information om underteckningsprotokollet, C-tabellerna, tilläggsarvoden och övriga avtalsändringar i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2005-2007, underteckningsprotokollet och avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2005-2007, underteckningsprotokollet och avtalsändringarna i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2005-2007, underteckningsprotokollet och avtalsändringarna i det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2005-2007 samt avtalsändringar som gäller samarbetsfrågor.

Giltighetstid                       

De nya avtalen är i kraft 16.2.2005-30.9.2007. Avtalen följer det inkomstpolitiska avtalet som undertecknades 16.12.2004.

Ersättningar för resekostnader

Ändringarna i ersättningarna för resekostnader inklusive dagtraktamenten utomlands fr.o.m. 1.1.2005 skickades för kännedom i cirkulär 30/2004. I cirkuläret saknades cykelersättningen som bibehållits på samma nivå (84 cent/dygn).

Kostnadseffekt                 

De kommunala tjänste- och kollektivavtalen höjer personalens löner med i genomsnitt 7 % under avtalsperioden. Kostnaderna varierar för varje avtalsområde och i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.

De avtalsenliga förhöjningarna och avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet (KA:s cirkulär 1/2003) höjer kostnaderna år 2005 i genomsnitt 2,5 % och år 2006 i genomsnitt 1,3 % jämfört med slutet av föregående år. Jämfört med föregående års genomsnitt ökar lönerna år 2005 med i snitt 3,6 % och 2006 med i snitt 2,7 %.

Avtalsböckerna                 

Ett separat cirkulär om beställning av de tryckta avtalen skickas senare.

Informationsmöten           

Eftersom ändringarna i avtalsbestämmelserna är små, med undantag för löneförhöjningarna, kommer inga regionala informationsmöten att ordnas. Informationsmöten om de nya avtalen kommer dock att ordnas för löneombuden i Kommunernas hus i Helsingfors (Andra linjen 14) onsdag 12.1 och måndag 17.1.2005 kl. 10-13. Information om dessa möten har getts separat. Informationsmöten på svenska ordnas 19.1  i Helsingfors och 21.1.2005 i Vasa. Kommunförbundets svenska sekretariat skickar ut ett separat meddelande om arrangemangen kring dessa möten.

Avtalsändringar och tillämpningsdirektiv

De innehållsliga ändringarna i AKTA framgår av bilaga 1 till detta cirkulär. Underteckningsprotokollet finns i bilaga 2. I bilaga 3 finns de avtalsbestämmelser som ändrats till innehållet och de punkter som ändrats har markerats med streck i kanten. Bilaga 4 innehåller tillämpningsdirektiv om vars innehåll man nått enighet med representanterna för huvudavtalsorganisationerna. I bilaga 5 finns anvisningar om familjeledigheter.

Korta anställningar i periodarbete

Vi har heller inte denna gång vid avtalsförhandlingarna lyckats komma överens om ändringarna i bestämmelserna som gäller periodarbete och som skulle vara lämpligare för korta anställningar än de nuvarande bestämmelserna. Därför förnyar Kommunala arbetsverket sina anvisningar enligt vilka följande alternativ kan tillämpas t.ex. på en anställning som varar mindre än 2 veckor:

 1. Om anställningen inte omfattar nattarbete kan allmän arbetstid användas istället för periodarbete (gränsen för övertidsarbete per dygn är 8-9 timmar).
 2. Om lördag och söndag inte är arbetsdagar tillämpas bestämmelserna om formellt periodarbete (gränsen för övertidsarbete är 8 timmar x antalet arbetsdagar, högst 38,25 timmar per vecka).
 3. Om ovan nämnda alternativ inte tillämpas och anställningen omfattar mer än 2 arbetsdagar, kommer man på förhand överens om att längden på anställningen är
  • 4 dagar, om en ofullständig kalendervecka består av 3 arbetsdagar (gränsen för övertid är 24 timmar)
  • 6 dagar, om en ofullständig kalendervecka består av 4 arbetsdagar (gränsen för övertid är 31 timmar)
  • 7 dagar, om en ofullständig kalendervecka består av 5 arbetsdagar (gränsen för övertid är 38,25 timmar).

Arbetstagaren/tjänsteinnehavaren ska på förhand informeras om arbetstidssystemet (periodarbete eller allmän arbetstid) och man bör klart komma överens om anställningens längd.

Förmåner som är beroende av anställningsförhållandets längd (1 kap. 5 § i arbetsavtalslagen)

Vid avtalsförhandlingarna strävade vi efter att komma överens om tillämpningen av bestämmelserna i 1 kap. 5 § arbetsavtalslagen (förmåner som är beroende av anställningsförhållandets längd) inom kommunsektorn, eftersom bestämmelsen avsiktligt lämnar rum för tolkning och eftersom det förekommit problem och tolkningstvister i de kommuner och samkommuner som försökt tillämpa bestämmelsen. På löntagarsidan har man motsatt sig tillämpningen av bestämmelsen bl.a. i fråga om bestämningen av lönen i korta anställningar.

I frågan nåddes dock ingen överenskommelse. Till följd av att bestämmelsen avsiktligt lämnar rum för tolkning och att det förekommit oenighet kring tillämpningen av bestämmelsen anser Kommunala arbetsmarknadsverket sig inte kunna ge kommunerna och samkommunerna anvisningar för framtida tillämpning av bestämmelsen. Samtidigt upphävs de inofficiella anvisningarna som tidigare getts för tillämpningen av bestämmelsen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Heikki Saipio

Bilagor

 1. Innehållsliga ändringar i AKTA
 2. Underteckningsprotokollet till AKTA
 3. Ändrade avtalsbestämmelser i AKTA
 4. Tillämpningsdirektiv för AKTA
 5. Anvisningar om familjeledigheter

Rättelse av fel i bilaga 4 till cirkulär 1/2005 (s. 1 andra stycket)

Anvisningar för tillämpningen av del allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2005-2007

1
Lönejusteringar 2005-2007

1.1
Utgångspunkter  

-  -  -

I underteckningsprotokollet till AKTA kom parterna överens om att det inkomstpolitiska avtalet tillämpas så att branschpotterna 2005 och 2006 slås ihop med den allmänna förhöjningen. Jämställdhetspotten (0,5 %) används som en lokal justeringspott 1.9.2006 på det sätt som framgår nedan. De allmänna förhöjningarna framgår av § 3 i underteckningsprotokollet (cirkulärbilaga 2).

-  -  -

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                      Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                 Heikki Saipio