På svenska
Yleiskirje
25/02
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunta-alan yhteistoimintaa koskevat virka- ja työehtosopimukset 2003-2004

Oheisena lähetetään tiedoksi:

 1. Yleissopimus yhteistoimintamenettelystä
 2. Kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimus
 3. Sopimus työsuojeluvaltuutetuille annettavasta vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta
 4. Kunnallista henkilöstökoulutusta koskeva suositussopimus sekä virka- ja työehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta.

Sopimusten voimaantulo

Yleissopimus ja työsuojelusopimus tulivat voimaan allekirjoituspäivästä 1.12.2002 lukien.

Sopimus työsuojeluvaltuutetulle annettavasta vapaasta ja henkilöstökoulutussopimus astuvat voimaan sopimuskauden alusta 1.2.2003 lähtien.

Tärkeimmät sopimusmuutokset

Yleissopimus yhteistoimintamenettelystä

3 § Yhteistoimintamenettelyn asiapiiri

 • 1)-kohtaan lisättiin sana "tutkimus" eli uusi sanamuoto on "tutkimus- ja kehittämishankkeet"
 • 3)-kohdan luetteloon lisättiin henkilöstöstrategia-asiakirjat
 • 8)- kohtaan lisättiin julkisten palveluhankintojen kilpailuttamisen periaatteet
 • 14)-kohtaan sisällytettiin 1.10.2001 voimaan tulleen yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain edellyttämä yhteistoimintavelvoite, joka koskee henkilötietojen keräämistä työntekijältä
 • 15)-kohtaan sisällytettiin edellä mainitun lain edellyttämä määräys yhteistoimintavelvoitteesta, joka koskee työnantajan henkilöstöön työpaikalla kohdistuvaa teknistä valvontaa. Teknistä valvontaa ovat erilaiset elektroniset järjestelmät kuten kulunvalvonta-, työajan laskenta- tai paikannusjärjestelmät, kameravalvonta sekä työpaikan sähköpostin ja sähköisten tietoverkkojen käytön valvonta.

Kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimus

9 § Työsuojeluvaltuutetun asema ja oikeudet

 • soveltamisohjeeseen lisättiin määräys siitä, että työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun on selvitettävä myös luottamustehtävän aikana, edellyttääkö hänen ammattitaitonsa ylläpitäminen entiseen tai vastaavaan työhön sellaisen ammatillisen koulutuksen antamista, jota järjestetään saman työnantajan muille työntekijöille.- samaa soveltamisohjetta täsmennettiin siten, että työsuojeluvaltuutetun käytössä olevien tavanomaisten toimistovälineiden käsitteen piiriin kuuluu myös kunnassa yleisesti käytössä olevat atk-laitteet ja niihin liittyvät ohjelmat sekä Internet-yhteys (sähköposti).

12 § Työsuojelutoimikunnan tehtävät

 • lisättiin uusi 3)-kohta, jonka mukaan toimikunnan pitää käsitellä työterveyshuoltolain 12 §:ssä (työterveyshuollon sisältö) ja 14 §:ssä (muut työterveydenhuollon palvelut) tarkoitetun toiminnan aloittamisen, muuttamisen tai työterveyshuollon järjestämiseen olennaisesti vaikuttavan muun asian, ennen kuin työnantaja tekee asiaa koskevan lopullisen päätöksen.

Kunnallista henkilöstökoulutusta koskeva suositussopimus sekä virka- ja työehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta (koulutussopimus).

11 § Ammattiyhdistyskoulutus

 • ammattiyhdistyskoulutuksen korvattavien kurssipäivien valtakunnallisia määriä korotettiin siten, että luottamusmieskoulutuksen enimmäismäärä on 14 500 oppilaspäivää kalenterivuotta kohden ja työelämän kehittämiseen liittyvän yhteistoiminnallisen koulutuksen enimmäismäärä on 4 500 oppilaspäivää kalenterivuodessa.

TUPO-neuvottelutulokseen 18.11.2002 sisältyvät työelämän kehittämishankkeet

Työsuojelun valvontalain uudistaminen ja työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö

Kunta-alan sopimusosapuolet sopivat, että Työturvallisuuskeskuksen hallituksen kuntaryhmä seuraa tulopoliittista sopimusta 2003-2004 koskevan neuvottelutuloksen liitteen 1 kohdassa 4.5. ja 1 kohdassa 6.8. mainittujen työryhmien työtä kunta-alan osalta.

Yhteistoimintamenettelyn kehittäminen

Osapuolet sopivat, että kunnallinen yhteistoiminta-asiain neuvottelukunta (KYNK) seuraa tulopoliittista sopimusta 2003-2004 koskevan neuvottelutuloksen liitteen 1 kohdassa 4.5. ja 1 kohdassa 6.8. mainittujen työryhmien työtä kunta-alan osalta.

Työelämän kehittämisohjelmat

Osapuolet sopivat, että tulopoliittista sopimusta 2003-2004 koskevan neuvottelutuloksen liitteen 1 kohdassa 14. sovittua osapuolten työelämän tavoitteellista kehittämistä kolmikantaisten kehittämisohjelmien avulla edistetään kunta-alalla Työturvallisuuskeskuksen hallituksen kuntaryhmän ja kunnallisen yhteistoiminta-asiain neuvottelukunnan (KYNK) seurannassa ja toimenpitein.

Henkilöstövoimavarojen arviointi ja raportointi

Osapuolet sopivat yhteisen työryhmän asettamisesta valmistelemaan ehdotuksen henkilöstövoimavarojen arviointia ja raportointia koskevaksi suositukseksi. Uudella suosituksella on tarkoitus korvata Suomen Kuntaliiton suositus henkilöstötilinpäätöksestä kunta-alalla (Suomen Kuntaliiton yleiskirje 19/1997).

Suunnitelmallinen henkilöstön kehittäminen

Sovittiin, että osapuolet seuraavat tulopoliittista sopimusta 2003-2004 koskevan neuvottelutuloksen liitteen 2 kohdan 1.4.1. mukaisesti työelämän tutkimus- ja kehittämisverkostojen tuottamaa tietoa ja hyviä käytäntöjä suunnitelmallisen henkilöstön kehittämisen edistämiseksi.

Koulutustason kohottamisohjelman tukeminen

Osapuolet sopivat edistävänsä tulopoliittista sopimusta 2003-2004 koskevan neuvottelutuloksen liitteen 2 kohdassa 1.4.2. tarkoitetun koulutustason kohottamisohjelmaa koskevan tiedon levitystä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Jukka Sädevirta


Liitteet

 1. Yleissopimus yhteistoimintamenettelystä
 2. Kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimus
 3. Sopimus työsuojeluvaltuutetuille annettavasta vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta
 4. Kunnallista henkilöstökoulutusta koskeva suositussopimus sekä virka- ja työehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta