Suomeksi
Cirkulär
25/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om samarbete inom kommunsektorn 2003-2004

Detta utskick innehåller

 1. Det allmänna avtalet om samarbetsförfarande
 2. Arbetarskydds- och arbetsmiljöavtal för den kommunala sektorn
 3. Avtal om befrielse och ersättning av inkomstbortfall för arbetar­skyddsfullmäktige
 4. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning

Avtalens ikraftträdande     

Det allmänna avtalet och arbetarskyddsavtalet trädde i kraft på underteckningsdagen 1.12.2002.

Avtalet om befrielse för arbetarskyddsfullmäktige och personalutbildningsavtalet träder i kraft vid ingången av avtalsperioden 1.2.2003.

De viktigaste avtalsändringarna

Det allmänna avtalet om samarbetsförfarande

§ 3 Frågor som omfattas av samarbetsförfarandet

 • till punkt 1 fogades ordet "forskning", dvs. den nya ordformen lyder "forsknings- och utvecklingsprojekt"
 • till förteckningen i punkt 3 fogades "personalstrategier"
 • till punkt 8 fogades principerna för konkurrensutsättning av offentliga serviceprojekt
 • till punkt 14 fogades den samarbetsförpliktelse som förutsätts i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (ikraftträdelse 1.10.2001) och som gäller insamling av arbetstagares personuppgifter
 • till punkt 15 fogades en bestämmelse som nämnda lag förutsätter om samarbetsförpliktelse, som gäller arbetsgivarens tekniska övervakning av personalen. Teknisk övervakning innebär olika elektroniska system som passerkontroll, system för uträkning och lokalisering av arbetstiden, kameraövervakning samt övervakning av användningen av e-post och elektroniska datanät på arbetsplatsen.

Arbetarskydds- och arbetsmiljöavtal för den kommunala sektorn

§ 9 Arbetarskyddsfullmäktigens ställning och rättigheter

 • till tillämpningsdirektivet fogades en bestämmelse enligt vilken arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen även under den tid uppdraget som fullmäktig varar  skall utreda om fullmäktigen, för att han skall kunna upprätthålla yrkesskickligheten för sitt tidigare eller ett motsvarande arbete, också behöver ges sådan yrkesutbildning som anordnas för andra arbetstagare.
 • samma tillämpningsdirektiv preciserades så att i begreppet "normal kontorsutrustning" ingår också den datautrustning som allmänt används i kommunen, inklusive program och internetförbindelse (e-post).

§ 12 Arbetarskyddskommissionens uppgifter

 • fogades en ny punkt  3 enligt vilken kommissionen skall behandla inledande eller ändring av  verksamhet som avses i 12 § (företagshälsovårdens innehåll) och 14 § (övriga hälso- och sjukvårdstjänster) lagen om företagshälsovård eller andra frågor som i väsentlig grad inverkar på organiserandet av företagshälsovården, innan arbetsgivaren fattar ett slutgiltigt beslut i frågan.

Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning (utbildningsavtalet)

§ 11 Den fackliga utbildningen

 • antalet fackutbildningsdagar på riksnivå som skall ersättas utökades så att elevarbetsdagarna för förtroendemannautbildningen är maximalt 14 500 och för samarbetsutbildning i anslutning till arbetslivsutveckling  maximalt 4 500 under ett kalenderår.

Utvecklingsprojekt i samband med förhandlingsresultatet för det inkomstpolitiska avtalet 18.11.2002

Reform av lagen om tillsynen av arbetarskyddet och arbetarskyddsfullmäktigs tidsanvändning

Kommunsektorns avtalsparter kom överens om att Arbetarskyddscentralens kommungrupp för kommunsektorns del följer arbetet i de arbetsgrupper som nämns i punkt 4.5 och punkt 6.8 i bilaga 1 till förhandlingsresultatet för det inkomstpolitiska avtalet 2003-2004.

Utveckling av samarbetsförfarandet

Avtalsparterna kom överens om att delegationen för kommunala samarbetsfrågor (KYNK) för kommunsektorns del följer arbetet i de arbetsgrupper som nämns i punkt 4.5 och punkt 6.8 i bilaga 1 till förhandlingsresultatet för det inkomstpolitiska avtalet 2003-2004.

Arbetslivets utvecklingsprogram

Parterna kom överens om att den arbetslivsutveckling som parterna kommit överens om i punkt 14 i bilaga 1 till förhandlingsresultatet för det inkomstpolitiska avtalet 2003-2004 och som skall genomföras med hjälp av utvecklingsprogram på trepartsbasis  främjas inom kommunsektorn genom uppföljning och åtgärder av Arbetarskyddscentralens kommungrupp och delegationen för kommunala samarbetsfrågor (KYNK).

Bedömning och rapportering av personalresurserna

Parterna kom överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att bereda ett förslag till en rekommendation om bedömning och rapportering av personalresurserna. Den nya rekommendationen avses ersätta Finlands Kommunförbunds rekommendation om personalbokslut inom kommunsektorn (Finlands Kommunförbunds cirkulär 19/1997).

Systematisk utveckling av personalen

Parterna kom överens om att i enlighet med  punkt A 1.4.1 i bilaga 2 till förhandlingsresultatet för det inkomstpolitiska avtalet 2003-2004 följa upp den information som arbetslivets forsknings- och utvecklingsnätverk genererar och god praxis som syftar till att främja den systematiska utvecklingen av personalen.

Stöd för program för höjande av utbildningsnivån

Parterna kom överens om att främja spridning av information om det program för höjande av utbildningsnivån som avses i punkt A.1.4.2 i bilaga 2 till förhandlingsresultatet för det inkomstpolitiska avtalet 2003-2004.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Jukka Sädevirta

Bilagor

 1. Det allmänna avtalet om samarbetsförfarande
 2. Arbetarskydds- och arbetsmiljöavtal för den kommunala sektorn
 3. Avtal om befrielse och ersättning av inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige
 4. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning