På svenska
Uutinen

Kunta-alalla koetaan eniten työn imua

Tuoreen työolobarometrin tulokset osoittavat, että kunta-alan työntekijät kokevat työssään eniten energisyyttä ja innostusta. He myös uppotuvat usein työhönsä. Vuoden 2019 barometrissa työntekijöiden kokemaa työn imua tutkittiin aiempaa tarkemmin täysin uusilla kysymyksillä.

Lapset pelaavat jalkapalloa. Kuva: Lukas / Pexels.

Työolobarometrista saadut, työn imua koskevat tulokset tukevat olettamusta siitä, että työhyvinvointi ei ole mustavalkoinen asia. Työ voi innostaa ja antaa energiaa, vaikka se välillä aiheuttaisi stressiä tai uupumuksen tunteita. 

Kunta-alalla koettu työn imu liittyy todennäköisesti myös siihen, että työ koetaan sisällöllisesti erittäin merkitykselliseksi. Ajatusta tukee vuoden 2018 työolotutkimus, jonka mukaan erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä muissa ihmissuhdeammateissa työskentelevät pitävät omaa työtään tärkeänä ja merkittävänä.

Kunta-alalla työntekijöitä rohkaistaan myös muita sektoreita enemmän kokeilemaan uusia asioita. Valtaosa (77 %) kuntatyöntekijöistä koki saaneensa tähän kannustusta. Myös toimintatapojen tai prosessien kehittäminen oli yleisempää kunta-alalla (74 %) kuin muilla sektoreilla. 

Kiire ja työn henkinen kuormittuvuus suurimpia ongelmia

Barometri nostaa myös esiin asioita, joihin kunta-alan työelämän kehittämisessä kannattaa tarttua. Kiire ja työn henkinen raskaus näyttäytyvät suurimpina ongelmina. 

Vuoden 2019 työolobarometrin mukaan kunta-alalla koetaan melko paljon kiirettä ja painetta: työntekijöistä kaksi viidestä (41 %) koki niitä päivittäin. Vajaa viidennes (16 %) kuntatyöntekijöistä kertoi kokevansa kroonista väsymystä usein. Kiireen kokemukset olivat yleisiä etenkin naisilla (47 %). Työ koettiin usein myös henkisesti raskaaksi. Kuntasektorilla tehdään vaativaa ihmissuhdetyötä sosiaali-, terveys- ja opetusaloilla, joka selittänee sitä, että työ koetaan usein henkisesti raskaaksi.

Myös väkivallan havaitseminen tai kokeminen on edelleen yleisempää kunta-alalla kuin muilla sektoreilla. 

Kiinnostavaa on, että vaikka osa työntekijöistä kokee työn kunta-alalla melko raskaaksi, kokevat he silti työn imua yleisemmin kuin muiden sektoreiden palkansaajat. Työn imun on todettu tukevan työkykyä ja terveyttä. Voimavaratekijänä kokemus työn imusta sekä sen merkityksellisyydestä luovat hyvän pohjan työolojen kehittämiselle. 

KT tukee lähijohtamisen kehittämistä ja työelämän uudistamista

Myönteistä työolobarometrin tuloksissa on myös se, että enemmistö (73 %) kuntatyöntekijöistä on tyytyväisiä esihenkilönsä toimintatapaan ja kokee saavansa häneltä kannustusta. 

Lähijohtamisen kautta voidaan vaikuttaa parhaiten työoloihin ja esimerkiksi siihen, kuinka oikeudenmukaisiksi ja tasa-arvoisiksi työpaikan käytännöt koetaan. KT tarjoaa kuntaorganisaatioille aiempaa enemmän tukea lähijohtamiseen muun muassa Lähijohtamisen akatemian ja Soteliiderit-hankkeen kautta.

Työolobarometrin tulokset ovat lokakuulta 2019. On mielenkiintoista nähdä, miten korona-aika näkyy seuraavan barometrin tuloksissa. Esimerkiksi vuoden 2019 barometrin mukaan kunta-alalla etätyötä oli tehnyt viikoittain tai useammin vain yhdeksän prosenttia työntekijöistä.

Muualla verkossa

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT