Suomeksi
Nyhet

Kommunsektorn upplever mest arbetsengagemang

Resultaten från den färska arbetslivsbarometern visar att de anställda inom kommunsektorn upplever mest energi och entusiasm i sitt arbete. De är ofta också fördjupade i sitt arbete. I barometern 2019 undersöktes de anställdas upplevelse av arbetsengagemang noggrannare än tidigare med helt nya frågor.

Lapset pelaavat jalkapalloa. Kuva: Lukas / Pexels.

De resultat arbetslivsbarometern visar gällande arbetsengagemang stöder antagandet att välbefinnande i arbetet inte är en helt svartvit fråga. Arbetet kan inspirera och ge energi även om det ibland orsakar stress eller trötthetskänsla. 

Det arbetsengagemang som de kommunalt anställda upplevde hör sannolikt också ihop med att arbetet upplevs vara ytterst betydelsefullt till sitt innehåll. Tanken stöds av en undersökning om arbetsförhållanden från 2018, enligt vilken i synnerhet de som arbetar inom social- och hälsovården samt i andra människonära yrken anser sitt arbete vara viktigt och betydelsefullt.

Inom kommunsektorn uppmuntras de anställda också i större utsträckning än inom andra sektorer att pröva nya saker. Majoriteten (77 %) av de kommunalt anställda upplevde att de fått sådan uppmuntran. Också utvecklandet av verksamhetsformer eller processer var vanligare inom kommunsektorn (74 %) än inom andra sektorer. 

Brådska och psykisk belastning i arbetet de största problemen

Barometern lyfter också fram frågor som det lönar sig att ta tag i i utvecklingen av arbetslivet inom kommunsektorn. Brådska och psykisk belastning i arbetet visar sig vara de största problemen. 

Enligt arbetslivsbarometern 2019 upplever kommunsektorn ganska mycket brådska och press: två av fem arbetstagare (41 %) upplevde dem dagligen. Nästan en femtedel (16 %) av de kommunalt anställda berättade att de ofta upplever kronisk trötthet. Upplevelsen av brådska var vanlig särskilt bland kvinnor (47 %). Arbetet upplevdes ofta också vara psykiskt tungt. Inom kommunsektorn utför man inom social-, hälso- och undervisningssektorerna ett krävande arbete som bygger på människorelationer, vilket torde förklara att arbetet ofta upplevs som psykiskt tungt.

Det är fortfarande också vanligare inom kommunsektorn än inom andra sektorer att man ser eller utsätts för våld. 
Det intressanta är att även om en del av de anställda upplever att arbetet inom kommunsektorn är tämligen tungt, är det ändå vanligare att de upplever arbetsengagemang än de anställda inom andra sektorer. Det har konstaterats att arbetsengagemang stöder arbetsförmågan och hälsan. Som resursfaktor skapar upplevelsen av arbetsengagemang och av att arbetet är betydelsefullt en god grund för en utveckling av arbetsförhållandena. 

KT stödjer en utveckling av första linjens chefskap och en modernisering av arbetslivet

Positivt i resultaten från arbetslivsbarometern är också att majoriteten (73 %) av de kommunalt anställda är nöjda med sina närmaste chefers arbetssätt och upplever att de får uppmuntran av dem. 

De närmaste cheferna kan bäst påverka arbetsförhållandena och till exempel hur rättvis och jämlik praxisen på arbetsplatsen upplevs vara. KT erbjuder kommunorganisationerna allt mer stöd för första linjens chefskap bland annat via Lähijohtamisen akatemia (Chefskapsakademin) och Soteliiderit-projektet.

Resultaten från arbetslivsbarometern är från oktober 2019. Det blir intressant att se hur coronatiden syns i resultaten från följande barometer. Exempelvis hade endast nio procent av de anställda inom kommunsektorn arbetat på distans varje vecka eller oftare enligt barometern 2019. 

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT