Suomeksi
Nyhet

Arbetslivsbarometern: Betydelsefullt arbete och gemenskap kommunsektorns stryka

Resultaten från arbetslivsbarometern visar att löntagarnas syn på arbetsmarknaden var rätt positiv i slutet av coronaåret 2021. Coronakrisen förändrade arbetslivet till exempel genom att distansarbetet och den digitala interaktionen ökade.

Resultatet från arbetslivsbarometern hösten 2021 redogör för löntagarnas arbetsförhållanden under det andra coronaåret. Coronakrisen har påverkat olika branscher, arbetsplatser och personalgrupper på olika sätt.

Arbetsmarknaden återhämtade sig mot slutet av 2021. Ett tecken på det positiva läget på arbetsmarknaden är att många av de tillfrågade sade att man hade ökat antalet anställda på deras arbetsplats. Många sade sig också tro på sina egna sysselsättningsmöjligheter.

Dessutom upplevde över 80 procent av löntagarna att deras arbetsförmåga var god i förhållande till de fysiska och psykiska kraven i arbetet.

Olika resurs- och belastningsfaktorer för distansarbete och för arbete på plats

Enligt arbetslivsbarometern har det faktum att distansarbete blivit allt vanligare inneburit en stor förändring i arbetslivet. Samtidigt har användningen av digitala verktyg för social växelverkan ökat.

Distansarbete har blivit ett vanligt sätt att arbeta i sådana uppgifter där det är möjligt. En av resursfaktorerna i distansarbetet är att de allra flesta upplever att de kan koncentrera sig bättre när de arbetar på distans.

Men fortfarande har ungefär hälften av löntagarna ett arbete som inte kan utföras på distans. Inom kommunsektorn finns många sådana arbeten. I arbeten som inte utförs på distans har coronan medfört en ny typ av belastning, till exempel skyddsutrustning, särskilda anvisningar och rädsla för smitta. Å andra sidan upplever man inom kommunsektorn en gemenskaps- och samarbetskänsla i större utsträckning än genomsnittet.

Till resursfaktorerna i det kommunala arbetet hör dessutom att arbetet upplevs som betydelsefullt.

Kontinuerligt lärande måste stärkas

Enligt barometern förhåller man sig på de flesta arbetsplatser positivt till att lära sig nytt och till att pröva nya saker. Under pandemin har dock löntagarnas deltagande i utbildning som erbjuds av arbetsgivaren minskat. Under hösten 2021 deltog endast 40 procent av löntagarna i utbildning som bekostades av arbetsgivaren.

Dessutom faller kompetensutvecklingen ofta på dem vars kompetens, färdigheter och möjligheter att utveckla sig redan från början är goda.

Kontinuerligt lärande är en central faktor för att klara av förändringar, alltså lönar det sig att satsa på det på arbetsplatserna.

Arbetslivsbarometern är en urvalsundersökning som genomförts sedan 1992 och som ger en aktuell bild av arbetslivskvaliteten ur löntagarnas perspektiv. Uppgifterna från 2021 baserar sig på telefon- och webbintervjuer som genomfördes under augusti och september i samband med Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

På grund av ändringar i forskningsmetoderna kan resultaten denna gång inte jämföras direkt med tidigare år.

Mer på webben