Suomeksi
Nyhet

Hur säkerställer KT tillgången till personal i kommuner och välfärdsområden?

Bristen på kunnig arbetskraft märks i allt större utsträckning i hela kommunsektorn. KT har försökt bidra till att finna en lösning genom att ge förslag till exempel vid regeringens halvtidsöversyn och budgetmangling samt genom att påverka lagstiftningen. Påverkansarbetet fortsätter bland annat i trepartsgrupper.

Nu måste vi gå från utvecklingsprogram till praktiken

Social- och hälsovårdsministeriet inledde i november ett program för att avhjälpa bristen på arbetskraft inom social- och hälsovårdssektorn. Dessutom inledde Arbets- och näringsministeriet ett projekt för att gynna tillgången till personal i andra branscher i Finland. KT är med i beredningen av båda och väntar sig resultat redan efter regeringens ramförhandlingar i april.

– Det har varit viktigt att samla arbetsmarknadsorganisationerna och ministerierna kring samma bord. Nu behöver vi dock snabba åtgärder och regeringsbeslut om vi ska kunna hålla välfärdssamhällets servicelöften, säger verkställande direktör Markku Jalonen.

– De ökningar i antalet utbildningsplatser som infördes vid årsskiftet hjälper i det långa loppet. Men snabba åtgärder, såsom en senareläggning av både åtstramningen av behörighetsvillkoren och införandet av personaldimensioneringarna, skulle omedelbart minska trycket på fältet.

KT har uttryckt sin oro över stramare dimensioneringar i olika servicebranscher eftersom dimensioneringarna ökar behovet av personal och utbildning de närmaste åren. KT anser att dimensioneringarna behöver ses över så att vi inte ger servicelöften tagna ur luften. Därtill måste processerna för att rekrytera internationell arbetskraft göras snabbare och smidigare.

Arbetslivsutveckling är ett viktigt sätt att påverka tillgången till personal

En enskild åtgärd räcker inte för att förbättra personaltillgången, det behövs flera samtidiga åtgärder. Avtalsförhandlingarna som pågår som bäst påverkar arbetsförhållandena, arbetslivsutvecklingen och lönerna endast till vissa delar.

– Arbetsgivarna har satsat på chefsarbetet och ledarskapet upplevs ha utvecklats och blivit mer rättvist. Arbetskamraternas stöd, möjligheten att påverka sitt eget arbete och lösandet av problem tillsammans upplevs vara viktigt. För att hantera belastningen under coronapandemin betonades stödjandet av arbetsförmågan, särskilt den psykiska hälsan, säger förhandlingschef Anna Kukka.

–Vi behöver ett långsiktigt, nationellt utvecklingsprogram till stöd för arbetsplatserna i kommunsektorn för att trygga arbetslivskvaliteten och resultaten också i framtiden.

KT:s förslag till åtgärder för att främja tillgången till personal

  • Antalet utbildningsplatser ökas och de fördelas på de yrken och branscher som har mest flaskhalsar i kompetensförsörjningen.
  • Möjligheter till kompletterande utbildning och examensinriktad fortbildning utvecklas och förbättras.
  • Behörighetsvillkoren och personaldimensioneringarna ses över och görs mer flexibla.
  • Språkutbildning och annan kompletterande utbildning för personer med examina som avlagts utomlands samt tillståndsprocessen vid förvärvande av yrkeskompetens görs smidigare och etableras.
  • Arbetsrelaterad invandring främjas genom bilaterala avtal om rekryterings- och utbildningsprogram inom social- och hälsovårdssektorn. En rekryteringskanal för social- och hälsovårdssektorn samt undervisningssektorn tas fram i Talent Boost-programmet.
  • För läroavtalsutbildningen från omsorgsassistent till närvårdare utvecklas ett nytt utbildningsstöd för arbetsgivare i stil med lönesubventionen.
  • Personer som redan gått i pension sporras att delta i arbetslivet genom skatteincitament så att beskattningen av den intjänade pensionen inte påverkas av förvärvsinkomsterna. En ny modell skapas där pensionsinkomsten och förvärvsinkomsten beskattas separat.
  • Ett åtgärdsprogram för upprätthållande och främjande av arbetsförmågan och välbefinnandet i arbetet inleds i samarbete med arbetsmarknadsparterna.
  • Utvecklingen och införandet av digitalisering och teknik främjas genom finansiering för social- och hälsovårdstjänsterna.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT