Suomeksi
Pressmeddelande

Arbetsmarknadsparterna stärker arbetslivsutvecklingen inom kommun- och välfärdssektorn

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Offentliga sektorns union JAU och FOSU har kommit överens om ett heltäckande program för arbetslivsutveckling inom kommun- och välfärdssektorn. Genom avtalet stärker parterna den långsiktiga utvecklingen av arbetslivet och arbetsförhållandena samt sektorernas attraktionskraft.

Palaverissa kehitetään työelämää. Kuva: X-ventures /Unspalsh

Programmet för arbetslivsutveckling är en del av avtalsuppgörelsen för kommun- och välfärdssektorn och parterna finansierar det också gemensamt. Programmet stöder kommunernas och välfärdsområdenas utvecklingsverksamhet genom att erbjuda bland annat sparring, ta fram utvecklingsverktyg, följa upp förändringarna i arbetslivet och sprida god praxis. Dessutom inleds gemensamma utvecklingsåtgärder för arbetsgivare och personal inom programmets nätverk.

Utöver det gemensamma utvecklingsprogrammet anser arbetsmarknadsparterna vidare att det är viktigt med ett nära samarbete med ministerierna för att trygga en kontinuerlig finansiering av utvecklingsverksamheten.

Välfungerande arbetsplatser och ledningen av dem bidrar till lyckat resultat

Arbetsmarknadsparterna har som mål att erbjuda stöd för förnyelse av arbetsmetoderna och gemensam utveckling på arbetsplatserna i kommunerna och välfärdsområdena, samt att synliggöra ett gott offentligt arbete. I tider av förändring blir arbetslivskvaliteten och en resultatrik verksamhet allt viktigare.

Tryggandet av tillgången till personal och av de anställdas välmående, lyckade strukturella reformer, utnyttjandet av digitaliseringen och återhämtningen från coronaepidemin kräver kontinuerlig utveckling av arbetsmetoderna samt förnyelseförmåga. I dessa utmaningar spelar en välfungerande arbetsplats och ledningen en avgörande roll. Allt viktigare blir också samarbetet mellan ledningen, cheferna och personalen i utvecklingsarbetet.

Arbetsgruppen för arbetslivsutveckling Tekry samordnar även i fortsättningen den gemensamma riksomfattande utvecklingsverksamheten. För genomförandet av utvecklingsprogrammet ansvarar ett serviceteam som inrättas i början av 2023. Som stöd för beredningen och genomförandet av utvecklingsprojekt, samt för inriktningen av projektteman inrättas utvecklingssektioner för både kommun- och välfärdssektorn. Till dessa kallas representanter för ledningen och personalen från olika sektorer under hösten 2022.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

Närmare upplysningar:

Anna Kukka, förhandlingschef vid KT, tfn 050 347 9342
Anne Mikkola, förhandlingschef vid FOSU rf, tfn 040 837 2731

För JAU rf:

Anne Ranta, ansvarig sakkunnig i arbetslivsfrågor vid JHL, tfn 040 701 8223 och
Marko Heikkinen, arbetsmarknadsombudsman vid Jyty rf, tfn 040 713 0150

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT