Suomeksi
Nyhet

Trivsel i arbetsmiljön stöder arbetshälsan och arbetsprestationen

Återgången från distansarbete till arbetsplatserna väcker frågor om hurdana kontorslokaler det går smidigt att arbeta i. Arbetshälsoinstitutets undersökning ger ny information om hur aktivitetsbaserade kontor inverkar på välbefinnandet i arbetet. Enligt den verkar ett aktivitetsbaserat kontor lämpa sig för interaktivt arbete.

Arbetshälsoinstitutets undersökning visar att personalens tillfredsställelse med arbetsmiljön i ett aktivitetsbaserat kontor är förknippad med arbetets innehåll. Undersökningen gjordes i en expertorganisation ett år efter det att personalen hade flyttat från egna arbetsrum till ett aktivitetsbaserat kontor.

Enligt undersökningsresultaten var de som arbetade med planering, koordinering och kontinuerlig interaktion mest nöjda med det aktivitetsbaserade kontoret. De mest missnöjda med arbetsmiljön var de vars uppgifter kräver problemlösning, beslutsfattande och fullständig koncentration.

Ett aktivitetsbaserat kontor verkar lämpa sig väl för arbete i grupp, samarbete och interaktion. För självständiga uppgifter som kräver koncentration passar det sämre.

Utrymmeslösningarna påverkar välbefinnandet i arbetet

Digitaliseringen, den ökande mängden distansarbete och det föränderliga kunskapsbaserade arbetet medför redan ändringar i användningen av arbetslokalerna, men det finns inte ännu tillräckligt med information om hur de nya utrymmeslösningarna påverkar välbefinnandet i arbetet.

Arbetshälsoinstitutets undersökning om aktivitetsbaserade kontor bekräftade uppfattningen att arbetslokalerna är av stor betydelse för att arbetet ska löpa smidigt och personalen ska uppleva tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet.

Personalens trivsel i arbetsmiljön var positivt förknippad med arbetstillfredsställelse, välbefinnande i arbetet och arbetsprestation. Undersökningen visade också att män är nöjdare med sin arbetsmiljö än kvinnor. Andelen missnöjda växte med åldern.

Undersökningen genomfördes före coronapandemin och den är en del av Finlands Akademis projekt ActiveWorkSpace.

Mer på webben