Suomeksi
Nyhet

Arbetsplatsens praxis kan stödja återhämtning från arbetet

Arbetshälsoinstitutet har utvecklat ett verktyg för att mäta återhämtning. Verktyget är avsett för arbetsplatser och med hjälp av det kan man bedöma hur arbetsplatsens praxis stöder återhämtningen. Mätverktyget ger förslag på hur arbetsförhållandena kan utvecklas så att de stöder återhämtning. Det finns också nya forskningsrön om återhämtning bland lärare.

Återhämtningen från arbetet beror inte enbart på individens levnadsvanor, utan arbetsplatsens praxis inverkar i betydande grad. Genom att utveckla praxisen på arbetsplatsen kan man förbättra återhämtningen under arbetsdagen och därigenom stödja personalens arbetsförmåga.

Det verktyg för mätning av återhämtning som Arbetshälsoinstitutet publicerade i september 2021 är kostnadsfritt och lämpar sig för bedömning och utveckling av återhämtningen både i distansarbete och i arbete på arbetsplatsen. Det kan mycket väl användas som en del av arbetsplatsens normala riskbedömning och samarbetet med företagshälsovården.

Mätverktyget ger arbetsplatserna respons och utvecklingsförslag inom fyra olika delområden. Dessa är

  1. återhämtning under arbetsdagen
  2. hantering av bundenheten till arbetet med hjälp av utvecklingssamtal
  3. möjligheter att påverka arbetstiden
  4. minskning av belastningen av skiftarbete genom  arbetsskiftsplanering.

Praxis för möten och utvecklingssamtal behöver förbättras

Under hösten har 186 organisationer använt mätverktyget, och resultaten visar att praxis för återhämtning under arbetsdagen behöver korrigeras på nästan alla arbetsplatser.

Över hälften av arbetsplatserna har exempelvis inte sådan mötespraxis som främjar återhämtning.

Resultaten tyder också på att utvecklingssamtalen på många arbetsplatser inte alls tar upp frågor som gäller ork eller arbetsmängd.

I organisationer där arbetet utförs i skift behöver man utveckla hur de anställda stöds i återhämtningen från skiftarbetet. Det finns utrymme för förbättringar till exempel i planeringen av mängden veckovila och ledig tid mellan nattskift.

Forskningsrön om återhämtning bland lärare

En doktorsavhandling inom psykologi som skrivits av forskaren Anniina Virtanen vid Arbetshälsoinstitutet och som godkändes i december 2022 erbjuder ny information om lärarnas återhämtning från arbetet. Forskningsresultaten kan tillämpas i praktiken till exempel i utvecklingen av sådana interventioner och utbildningsprogram för att främja återhämtning som riktar sig till lärare.

I doktorsavhandlingen granskas återhämtning som sker på fritiden och under arbetsdagens pauser. Undersökningen visar att det inte bara är vila och avslappning som ger psykisk återhämtning från arbetsbelastning. Återhämtningen kan också främjas av upplevelsen av att man lär sig något nytt och utmanar sig själv eller en känsla av meningsfullhet och samhörighet. Dessutom verkar lärare i olika åldrar dra nytta av delvis olika slags upplevelser av återhämtning, både under ledighet och under pauser.

Undersökningsresultaten tyder också på att den positiva effekt som återhämtningen under pauser har på välbefinnandet i viss mån kan synas ännu på kvällen efter arbetsdagens slut.

Mer på webben