Suomeksi
Nyhet

Tilläggsbudgeten ger kommunerna stöd i två faser

Regeringen beslutade i onsdags att stödja kommunernas ekonomi med minst en miljard euro. Kommunerna stöds i två faser. I första fasen kompenseras kommunerna för de uppskattade förlusterna på grund av uppskjuten skattebetalning och i andra fasen genomförs flera direkta stödåtgärder.

Till en början kompenseras uteblivna inkomster av kommunal-, samfunds- och fastighetsskatter år 2020 med 547 miljoner euro.

Anslagen till kommunerna minskas i motsvarande mån år 2021. Åtgärden jämnar ut kommunernas skatteinkomster under det temporära betalningsarrangemanget.

Sjukvårdsdistrikten får ersättning för kostnader förorsakade av krisen

I den andra fasen ersätter staten sjukvårdsdistrikten för extrakostnaderna förorsakade av coronaviruspandemin med direkt statsunderstöd och höjer den behovsprövade statsandelen, kommunernas andel av samfundsskatten och statsandelen för kommunal basservice för viss tid år 2020.

Den andra fasen genomförs i årets tredje tilläggsbudgetproposition i maj 2020.

Det kommande stödpaketet uppgår till minst en miljard euro.

Svårt att bedöma krisens kostnader för kommunerna

Coronakrisens sammanlagda inverkan på kommunernas ekonomi beror på epidemins utbredning och varaktighet. Uppskattningarna preciseras under årets lopp, varför stöden till kommunerna och beslutsfattandet om stöden indelas i faser. Finansministeriet svarar för uppföljningen och beredningen.

Stödet som nu lovats ingår i tilläggsbudgeten på 4,1 miljarder euro, vars syfte är att mildra de ekonomiska och övriga skadliga konsekvenserna av epidemin.

Tilläggsbudgeten riktar pengar till hälsovården, tryggar myndigheternas resurser och ökar anslagen för understöd till företagen, företagsverksamheten på landsbygden samt kultur och idrott.

Hälso- och sjukvården får full ersättning för kostnader som förorsakas av krisen, tilläggsanslag för skyddsutrustning

Regeringen lovar hälso- och sjukvården samt myndigheter full ersättning för kostnader förorsakade av coronakrisen. För upphandling av skyddsutrustning, anordningar och läkemedel genom Försörjningsberedskapscentralen anslås 600 miljoner euro tilläggsfinansiering.

I onsdags blev det klart att Finland kommer att ta lån till miljardbelopp inom snar framtid. Regeringen bereder åtgärder som stödjer en snabb återhämtning efter krisen i tilläggsbudgeten som ges i maj.

Också människornas utkomst tryggas

De senaste besluten tryggar också människornas utkomst.

De som på grund av epidemin är borta från arbetet utan lön kan ansöka om temporärt stöd. Stödet är lika stort som föräldradagpenningens minimibelopp (723,50 euro per månad) och sammanlagt reserveras 94 miljoner euro för ändamålet.

Regeringen föreslår ett tillägg på sammanlagt cirka 1,1 miljarder euro till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna samt till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna. Av detta belopp föranleds 794 miljoner euro av att arbetslösheten och permitteringarna ökat. Arbetslöshetskassornas verksamhet stöds med 20 miljoner euro för en smidigare behandling av förmånerna.

Mer på webben