Suomeksi
Pressmeddelande
Social- och hälsovårdsministeriet, Akava, Finlands näringsliv, Kyrkans arbetsmarknadsverk, KT Kommunarbetsgivarna, FFC rf, STTK och Statens arbetsmarknadsverk informerar:

Det program för lika lön som regeringen utarbetat i samarbete med arbetsmarknadens centralorganisationer har nu publicerats

Regeringen och arbetsmarknadens centralorganisationerna har kommit överens om gemensamma åtgärder för lika lön för åren 2020–2023.

Syftet med likalönsprogrammet är att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Åtgärderna gäller bland annat löne- och avtalspolitik, utveckling av lönesystem, samordning av familje- och arbetsliv samt könsrelaterad differentiering i arbetslivet.

Det nya likalönsprogrammet innehåller många praktiska förslag på hur jämställdheten i fråga om löner kan stärkas under de kommande åren. De som är med i programmet förbinder sig att bland annat uppdatera rekommendationen om könskonsekvensbedömning, utreda hur avtalen om arbets- och tjänsteförhållanden inverkar på löneskillnaderna, öka lönemedvetenheten, stödja arbetsplatsernas jämställdhetsplanering, utreda lönejämställdheten i de lönesystem som baserar sig på hur krävande arbetet är samt främja pappors användning av familjeledigheter. Inom programmet genomförs också ett projekt gällande könsuppdelningen i arbetslivet i syfte att motverka segregation.

Minister Thomas Blomqvist är nöjd med programmet för lika lön:

"Likalönsprogrammet har utarbetats på trepartsbasis och är ett konkret gemensamt åtagande för att främja lönejämställdheten. Löneskillnaden mellan kvinnor och män är fortfarande cirka 16 procent, och så får det inte vara. Programmet innehåller många olika metoder för att främja lönejämställdheten, och när vi kombinerar dem med regeringens egna åtgärder tror jag vi har goda möjligheter att inverka på löneskillnaderna."

Enligt löntagarnas centralorganisationer måste "arbetet för att främja lönejämställdheten ske på flera nivåer - på arbetsplatserna, i förbunden och centralorganisationerna och i samhället i stort. Viktiga metoder för att minska löneskillnaderna är bland annat lönetransparens, enhetliga bedömningskriterier i fråga om arbetets svårighetsgrad och att familjeledigheterna fördelas jämnare mellan föräldrarna. Nu är det viktigt att komma igång med arbetet."

Enligt arbetsgivarcentralorganisationerna är det bra att ett nytt likalönsprogram har skapats.

Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män handlar om skillnader i medelinkomsterna mellan kvinnor och män på samhällsnivå – inte om att arbetsgivaren betalar olika lön till kvinnor och män som arbetar med samma uppgifter. Därför är vi mycket glada över att likalönsprogram-met nu innehåller ett omfattande projekt för avvecklingen av könssegregationen på arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att ingripa i uppdelningen i kvinnliga och manliga branscher, yrken och uppgifter och på det här sättet minska den genomsnittliga inkomstskillnaden mellan könen på ett hållbart sätt.”

Parallellt med det gemensamma likalönsprogrammet främjar social- och hälsovårdsministeriet också många av de andra åtgärder i regeringsprogrammet som stärker lönejämställdheten. Helheten innefattar bland annat stora forskningsprojekt för att utveckla metoder för jämförelse av löner för likvärdigt arbete och könskonsekvensbedömning av arbets- och tjänstekollektivavtal. Dessutom har arbetsmarknadens centralorganisationer sina egna åtgärder för att främja lika lön.  

Likalönsprogrammet 2020–2023

I likalönsprogrammet sammanför regeringen och arbetsmarknadens centralorganisationer sina gemensamma åtgärder för att främja lönejämställdheten. Parter i programmet är alla arbetsmark-nadens centralorganisationer, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet. Likalönsprogram har genomförts sedan 2006.

Mer information

Silja Borgarsdóttir Sandelin, specialmedarbetare, justitieministeriet, tel. 0295 150116, silja.borgarsdottirsandelin(at)om.fi

Outi Viitamaa-Tervonen, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tel. 0295 163230, outi.viitamaa-tervonen(at)stm.fi

Mika Happonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tel. 02955 30272, mika.happonen(at)vm.fi

Anja Lahermaa, jurist, STTK, tel. 040 8286845, anja.lahermaa(at)sttk.fi

Katja Leppänen, sakkunnig, Finlands näringsliv, tel. 040 510 8324, katja.leppanen(at)ek.fi

Anne Mironen, expert i arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor, FFC, tel. 040 718642, anne.mironen(at)sak.fi

Heikki Saaristo, ledande arbetsmarknadsombudsman, KT Kommunarbetsgivarna, tel. 050 456 7640, heikki.saaristo(at)kt.fi

Lotta Savinko, chef för arbetslivsärenden, Akava, tel. 040 5044356, lotta.savinko(at)akava.f

Timo von Boehm, jurist, Kyrkans arbetsmarknadsverk, 050 080 8268, timo.boehm(at)evl.fi

Mer på webben

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT