Suomeksi
Nyhet

Kommunerna får ersättning för det temporära skattebortfallet

Regeringen föreslår för riksdagen att kommunerna i år ersätts till fullt belopp för den fördröjning av skatteinkomsterna som coronakrisen orsakar. Lösningen är kostnadsneutral, eftersom motsvarande summa dras av från kommunernas statsandelar år 2021.

Kommunernas skatteinkomster beräknas minska temporärt med sammanlagt 547 miljoner euro. Av summan är 422 miljoner euro kommunalskatt, 45 miljoner euro samfundsskatt och 80 miljoner euro fastighetsskatt.

Kommunförbundet har tidigare bedömt att coronaepidemin kommer att försvaga kommunernas ekonomi med minst 1,5 miljarder euro år 2020. Ekonomidirektörerna i de 24 största städerna i Finland uppskattar för sin del att coronaepidemin kommer att innebära att städernas och kommunernas kommunal- och samfundsskatteinkomster minskar med över 700 miljoner euro. Ökningen av social- och hälsovårdsutgifterna beräknas försvaga den kommunala ekonomin med minst 400 miljoner euro. De krympande avgifts- och försäljningsintäkterna minskar kommunernas inkomster med cirka 200 miljoner euro. Övriga ekonomiska konsekvenser, till exempel ökade kostnader för räddningsväsendet, uppskattas försvaga den kommunala ekonomin med ytterligare över 100 miljoner euro.

Kommunförbundet anser att det behövs konkreta och trovärdiga förslag från regeringen om ett stödpaket för den kommunala ekonomin. Av förslagen måste framgå belopp, åtgärder, finansieringskanaler och tidtabell för stödpaketet för att tjänsterna med säkerhet ska kunna tryggas också när epidemin eventuellt drar ut på tiden och sprider sig ytterligare.

Regeringen föreslår att lagen om statsandel för kommunal basservice ändras. Enligt förslaget ska en ersättning betalas för viss tid i samma proportion som kommunerna år 2020 får kommunalskatt, samfundsskatt och fastighetsskatt.

Dessutom ska kommunerna i anslutning till betalningsarrangemangen för skatter få en dröjsmålsränta som redovisas till kommunerna i enlighet med skattelagstiftningen. Det uppskattade beloppet av dröjsmålsräntan är 20 miljoner euro för kommunalskatten, 2 miljoner euro för samfundsskatten och 3 miljoner euro för fastighetsskatten.

Eftersom kommunerna senare får skatteinkomsterna och dröjsmålsräntorna via Skatteförvaltningen, dras motsvarande belopp av från statsbidraget för 2021.

Skatteinkomsterna fördröjs då Skatteförvaltningen lindrar villkoren för betalningsarrangemangen för företagens skatter och dröjsmålsräntan på de skatter som ingår i betalningsarrangemanget sänks.

Mer på webben