Suomeksi
Nyhet

Det är viktigt för unga att arbetet är betydelsefullt

Arbetet är viktigt för de unga och dess betydelse håller på att öka. Det här framgår av Ungdomsbarometern 2019, som behandlar arbete och företagande.

Nuoret tekevät muistiinpanoja pöydän ympärillä. Kuva: Dylan Gillis / Unsplash.

Arbetet är inte enbart en utkomstkälla för de unga, utan nio av tio unga vill att arbetet ska motsvara deras värderingar. Endast ett fåtal ungdomar anser att vilket arbete som helst duger, så länge de får tillräckligt betalt för det. 

Å andra sidan är de unga engagerade i arbetet och tre av fyra säger att de hellre arbetar än lever på bidrag, även om inkomstnivån inte skulle stiga då de tar emot ett arbete.

Engagemanget i arbetet syns också i att över hälften av de unga är beredda att skjuta upp bildandet av familj av orsaker som hänför sig till arbetet. Ännu fler är beredda att avstå från ett arbetstillfälle av familjeskäl. En minoritet anser att det är omöjligt att kombinera karriär och familj.

De unga förhåller sig positivt till arbetslivet och är nöjda med sitt arbete

I snitt är de unga nöjda med sitt nuvarande arbete: i barometern 2019 ges arbetstillfredsställelsen skolvitsordet 8,2, vilket är högre än tidigare. 

Intervjuerna i Ungdomsbarometern ger i allmänhet en ganska positiv helhetsbild av de ungas förhållande till arbetet.

De unga är engagerade i arbetet och upplever att arbetet är betydelsefullt. Företagare och högutbildade unga upplever att deras arbete är särskilt inspirerande och betydelsefullt.

Å andra sidan är drygt en tredjedel av uppgiftslämnarna oroade över hur de ska orka i arbetet.

Unga kvinnor oroar sig mer för arbetslivet än män

En av de viktigaste iakttagelserna i barometern är att attityderna och värderingarna i anslutning till arbetslivet är könsbundna. Det finns tydliga skillnader mellan könen när det gäller inställningen till den egna positionen på arbetsmarknaden och framtiden i arbetslivet.

Unga kvinnor oroar sig på många sätt mer än unga män för frågor som gäller arbete och arbetsliv, och de oroar sig också oftare än unga män för hur de kommer att orka i arbetslivet. 

Kvinnor upplever oftare sitt arbete som psykiskt betungande än män, och det är också vanligare för dem med ångest över arbetet på fritiden. Kvinnorna var redan för tio år sedan mer oroade än männen över hur de skulle orka i arbetslivet, men skillnaderna mellan könen har ökat med tiden.

Unga män förhåller sig också mer optimistiskt till sin karriär än kvinnor.

Nästan nio av tio unga anser det sannolikt att de får fast anställning under sin karriär, men männen tror starkare på det än kvinnorna. En större del av kvinnorna är också oroade över om de över huvud taget har arbete i framtiden.

Det behövs företagaranda i arbetslivet

Två unga av tre anser att företagaranda behövs i allt arbete.

Allt fler unga säger sig vilja pröva på företagsverksamhet i något skede av sin yrkeskarriär. Fler än tre av fyra tror att företagande kommer att bli vanligare i framtiden. 
Nästan alla företagarungdomar som besvarade enkäten är företagare av egen vilja och inte på grund av att omständigheterna tvingar dem. Tre av fyra anser att det med tanke på Finlands framtid är viktigt att företagen bevaras i finländska händer. Lika många anser att man genom företagande kan påverka samhället.

Mer på webben