Suomeksi
Nyhet

Löntagarnas köpkraft ökar i år

Enligt den uppföljningsrapport om lönebildningen som Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling publicerade 25.6 ökar löntagarnas sammanlagda köpkraft i år med 2,4 procent.

kolikkoja rivissä

Köpkraftens tillväxt väntas minska till 1,5 procent år 2020 bland annat för att inflationen tilltar och löntagarnas socialskyddsavgifter ökar. År 2021 beräknas tillväxten åter öka till två procent. Den sammanlagda samhällsekonomiska köpkraftsutvecklingen mäts utgående från inkomstnivån, sysselsättningen, inflationsnivån, beskattningen och inkomstöverföringarna.

Med förbättrad sysselsättning växer lönesumman och köpkraften

Hela ekonomins lönesumma ökar med 3,8 procent i år och nästa år, men mattas av en aning år 2021.  När sysselsättningstillväxten mattas av avtar dess betydelse för köpkraftens tillväxt avsevärt jämfört med åren 2017 och 2018.

Den kraftiga ekonomiska tillväxten och större efterfrågan på arbetskraft år 2018 ökade antalet anställda med 2,7 procent jämfört med året innan. Sysselsättningsgraden steg till 71,7 procent.

Under det första kvartalet år 2019 var emellertid både bruttonationalproduktens och sysselsättningens tillväxt långsammare. Sysselsättningsgraden väntas öka under hela 2019 till 72,6 procent och ytterligare till 73,4 procent fram till år 2021 medan befolkningen i arbetsför ålder minskar. Men då arbetskraftskostnaderna fortsätter att öka slutar arbetslöshetsgraden sjunka vid omkring sex procent under 2021.

I uppföljningsrapporten om lönebildningen som kommissionen publicerat, utreds inkomsternas, prisernas samt köp- och konkurrenskraftens utveckling och utvecklingsutsikter. Kommissionen utnyttjar i sina uppskattningar Finansministeriets konjunkturprognos, som publicerats i ministeriets ekonomiska översikt 17.6.2019. Prognosen beaktar inte de finanspolitiska åtgärder för perioden 2020–2023 som fastställts i regeringsprogrammet.

Sysselsättningsgraden var 73,1 procent i maj

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, som publicerades 25.6.2019, var sysselsättningsgraden d.v.s. andelen sysselsatta personer i åldern 15–64 i maj 73,1 procent, medan den i fjol var 72,3 procent. I maj 2019 var 32 000 fler sysselsatta än året innan. Antalet arbetslösa var 249 000, vilket i sin tur är 12 000 färre än året innan.

Trenden för sysselsättningsgraden var 72,6 procent och för arbetslöshetsgraden 6,6 procent. Trenden är rensad från säsong- och slumpmässiga variationer, vilket gör det lättare att upptäcka fenomen som beror på utvecklingen på långsikt och konjunkturväxlingar.

Mer på webben:

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling, rapport 26.6.2019  (på finska med svensk resumé)

Finansministeriet: Ekonomisk översikt, sommaren 2019

Statistikcentralens arbetskraftsundersökning maj 2019, 25.6.2019