Suomeksi
Nyhet

Kommunalt arbete är meningsfullt och viktigt

Kommunsektorns anställda upplever att arbetet är meningsfullt och viktigt. Det framgår av Den offentliga sektorns arbetshälsobarometer 2018 som Keva publicerade 14.12.

I undersökningen intervjuades 1520 kommunalt anställda per telefon under våren och sommaren 2018. De sektorer som undersöktes var bildning, småbarnspedagogik, socialt arbete, teknik, hälsovård samt förvaltnings- och kontorsarbete.

Av de anställda inom kommunsektorn instämmer 93 procent helt eller delvis med påståendet ”Jag upplever att mitt nuvarande arbete är viktigt och meningsfullt”. Det är särskilt det till de olika kommunala uppgifterna och yrkena hörande ansvaret för andra människor och deras välbefinnande som skapar motivation i arbetet.

Kompetent och yrkeskunnig personal

De anställda inom kommunsektorn har förtroende för sitt eget kunnande. Av dem som svarade ansåg 82 procent att det egna kunnandet var lämpligt i förhållande till de krav arbetet ställde. 

Möjligheten att påverka det egna arbetet har ansetts vara en central faktor för arbetshälsan. Av de anställda som intervjuades ansåg 59 procent att de kan påverka frågor som anknyter till det egna arbetet. Av uppgiftslämnarna inom hälsovården var hälften av samma åsikt. Upplevelsen av att ha möjlighet att påverka det egna arbetet har minskat något jämfört med den undersökning som genomfördes 2016; då upplevde så mycket som 64 procent att de kan påverka sitt eget arbete. De anställdas bedömning av sin kapacitet att möta förändringar och motgångar har också minskat med 10 procentenheter jämfört med år 2016.

Arbetsklimatet och förtroendet inom personalen är en grundläggande resurs för arbetsplatsen. 71 procent av dem som svarade bedömde att atmosfären på arbetsplatsen var god eller utmärkt. Inom kommunsektorn upplever man att de andra medlemmarna i arbetsgemenskapen är pålitliga (77 %); förtroendet var starkast inom bildningssektorn, men likaså starkt inom hälsovården samt förvaltnings- och kontorsarbete. Inom kommunsektorn anser 73 procent att olika åsikter och människors olikheter accepteras på arbetsplatsen.

Viljan att rekommendera den egna arbetsplatsen har sjunkit något jämfört med år 2016 men majoriteten, dvs. 77 procent av dem som svarade, är ändå beredd att rekommendera sin arbetsplats.
 

Den fysiska belastningen har minskat inom kommunsektorn

Inom alla kommunala yrkesområden upplever man arbetsglädje och entusiasm (77 %), mest inom bildningen, småbarnspedagogiken och den sociala sektorn. Sett ur ett arbetshälsoperspektiv är ett positivt känslotillstånd ofta anknutet till personalens hälsa och atmosfären på arbetsplatsen.

Totalt 80 procent av dem som svarade upplever att den fysiska arbetsförmågan är god eller utmärkt och 81 procent att den psykiska arbetsförmågan är det. Av dessa två aspekter hade bedömningen av den psykiska arbetsförmågan sjunkit med två procent jämfört med undersökningen år 2016.

Den fysiska belastningen i arbetet upplevs ha minskat något inom kommunsektorn under de senaste åren. Den tyngsta fysiska belastningen i arbetet upplevde man inom småbarnspedagogiken, tekniska yrken, kosthålls- och rengöringstjänster samt inom hälsovården.

Inom kommunsektorn finns det en hel del arbete som förorsakar psykisk belastning. Hela 61 procent av de anställda anser arbetet vara psykiskt belastande. Psykisk belastning förorsakas av alltför stor arbetsbörda eller kontinuerlig brådska. Kontinuerliga och utdragna förändringar samt brist på tillräcklig respons eller uppskattning kan också öka den psykiska belastningen. 

Inom kommunsektorn upplevs i genomsnitt mer våld eller hot om våld än inom andra sektorer. Under det senaste året har var tredje anställd åtminstone en gång i sitt arbete upplevt våld eller hot om våld från en kund eller kommuninvånare. Våld upplevs också i sådana yrken där hotfulla situationer egentligen inte hör till yrkesprofilen. Av dem som svarade angav 31 procent inom hälsovården och 43 procent inom den sociala sektorn att de utsatts för våld flera gånger under det senaste året.

Fakta om undersökningen

Undersökningen Den offentliga sektorns arbetshälsobarometer 2018 togs fram av Keva i samarbete med Arbetarskyddscentralens kommungrupp och sakkunniga vid Finansministeriet. Kommungruppen består av representanter för KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Arbetarskyddscentralen och olika arbetstagarorganisationer. Undersökningen genomfördes inom kommunsektorn och kyrkosektorn också åren 2014 och 2016. I år deltog också de statliga ämbetsverken. I undersökningen intervjuades 3070 anställda inom den offentliga sektorn per telefon under våren och sommaren 2018. 

Mer på webben 

På finska: Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 - Kevan tutkimuksia 1/2018