Suomeksi
Nyhet

Kommunernas basservice genomgår en omvälvning

Kommunernas basservice genomgår en omvälvning i och med förändringen i befolkningens åldersstruktur, den sjuknande nativiteten, ökningen i kostnaderna, den regionala differentieringen och urbaniseringen. Kommunerna skiljer sig avsevärt från varandra i fråga om storlek, förhållanden och befolkningsstruktur, och dessa skillnader växer. I basservicen återspeglas detta som splittring.

Kunta-alan palvelut

Uppgifterna framgår av Finansministeriets rapport Läget inom basservicen, som publiceras vartannat år (på finska, med svenskt referat). Rapporten ger en allmän bild av basservicens tillstånd på olika förvaltningsnivåer med beaktande av ovannämnda utvecklingstrender. Med basservice avses i rapporten service som omfattas av kommunernas statsandelar: undervisnings- och kulturtjänster samt social- och hälsovårdstjänster.

Stora regionala skillnader och skillnader mellan befolkningsgrupperna när det gäller tillgången till social- och hälsovårdstjänster är ett centralt problem i servicesystemet. Den specialiserade sjukvården är den största enskilda kostnadsposten för basservicen och kostnaderna för den ökar fortfarande. 

Genomförandet av social- och hälsovårdsreformen är viktigt och främjandet av hälsa och välfärd är en betydande faktor i att stävja kostnaderna. 

Elevantalet inom den grundläggande utbildningen har börjat minska kraftigt. I och med detta fortsätter antalet skolor att minska. I placeringen efter den grundläggande utbildningen kan man urskilja klara skillnader i valet mellan gymnasiet och yrkesutbildningen i olika delar av landet. De regionala skillnaderna i sysselsättning efter utbildningen på andra stadiet är fortfarande betydande.

I kommunerna pågår en anpassning av servicen till den förändring i servicebehovet som den allt äldre befolkningen orsakar. Social- och hälsovårdstjänsterna är pressade av såväl kostnader som ökad efterfrågan på tjänster. 

Tillgången till kompetent personal inom basservicen är ett landsomfattande problem som förutspås bli större både inom småbarnspedagogiken och social- och hälsovårdstjänsterna.

Mer på webben