Lönepolitik: Förberedelser inför det kommande arbetsgivarbytet

En stor del av de kommunalt anställda övergår i de nya landskapskoncernernas tjänst den 1 januari 2021. De arbetsgivare som överlåter personal borde beakta detta i sin lönepolitik. Också de lokala avtalen borde ses över med tanke på det kommande arbetsgivarbytet.

Den 1 januari 202 övergår personal från över hundra olika arbetsgivarenheter till de nya landskapen. Varje kommun, samkommun och sjukvårdsdistrikt har haft en egen lönepolitik. Alla kommunorganisationer har ändå iakttagit lönesystemet enligt AKTA.

Löneharmonisering i de nya arbetsgivarenheterna

Vid överlåtelse av rörelse övergår de anställda till en annan arbetsgivare med tidigare anställningsvillkor. Löneharmoniseringen bygger på lagstiftningen om likabehandling, dvs. jämställdhetslagen, diskrimineringslagen och principen om opartiskt bemötande enligt arbetsavtalslagen.

De uppgiftsrelaterade lönerna kan variera mellan olika arbetsgivarenheter trots att uppgifterna är de samma eller av samma svårighetsgrad. Om olika lön betalas för uppgifter av samma svårighetsgrad behöver lönerna harmoniseras.

Uppbyggnaden av nya lönesystem och harmoniseringen av löner kommer att kräva mycket arbete, noggranna förberedelser och lokala förhandlingar. Det behövs därför en tillräckligt lång övergångsperiod för löneharmoniseringen.

Löneharmoniseringen i de nya arbetsgivarenheterna kommer också att påverkas av de kollektivavtal som tillämpas på landskapssektorn. Lönesystemet i dessa avtal kan avvika från de system som nu tillämpas i kommunsektorn (t.ex. uppgiftsrelaterad lön, arbetsvärdering). När harmoniseringen planeras måste man beakta att avtalsområdena och de avtalsenliga anställningsvillkoren, till exempel lönesystemet, ännu inte är kända.

Lönepolitiken i de organisationer som överlåter personal

De arbetsgivarenheter (kommuner och samkommuner) som överlåter personal bör avhålla sig från prövningsbaserade lönehöjningar som kan öka kostnaderna i de nya arbetsgivarenheterna i landskapen.

De överlåtande arbetsgivarna bör medverka till att variationen i lönenivån inom landskapet inte blir större än vad den varit förut.

Den 1 januari 2021 överförs personal från kommunerna och samkommunerna till helt nya arbetsgivarorganisationer. De organisationer som överlåter personal bör inte fatta beslut som försvårar den riksomfattande processen. Gällande kollektivavtal och lokala avtal ska ändå iakttas.

I den här situationen är det också ytterst viktigt att arbetsgivarna iakttar arbetsvärderingen och de uppgiftsrelaterade lönenivåer som är i kraft i arbetsgivarenheterna.

Om en enskild chef har rätt att komma överens om anställningsvillkoren med den som rekryteras bör man försäkra sig om att den uppgiftsrelaterade lön som avtalas/skrivs in i arbetsavtalet är i linje med den arbetsvärderingsnivå som arbetsgivaren iakttar.

Utveckling av och ändringar i lönesystemet

Det lönar sig ändå att vidareutveckla lönesystemet som en del av belöningssystemet, bara de ovan nämnda faktorerna beaktas. Viktiga uppgifter kvarstår hos kommunsektorn också efter förändringen, bland annat bildnings- och undervisningsväsendet, småbarnspedagogiken och tekniska sektorn.

Lönesystemet är en viktig del av ledningen och kan användas för att förbättra organisationens framgång och resultat och personalens arbetsmotivation. I förändringsprocessen finns det anledning att fundera över hur lönesystemet ska uppdateras så att det stöder organisationen på bästa sätt också i fortsättningen.

Återhållsamhet med lokala avtal

Genom lokala kollektivavtal kan man avvika från bestämmelserna i det riksomfattande avtalet eller förhandla om anställningsvillkoren på en mer detaljerad nivå. När nya lokala avtal ingås bör man särskilt överväga om avtalet får verkningar som sträcker sig långt in i framtiden. De lokala avtal som nu ingås är i första hand avsedda för de nuvarande behoven. Det finns skäl att överväga om avtalen borde vara tidsbegränsade och gå ut innan personalen överförs till landskapet.

I alla kommuner och samkommuner borde man nu analysera innehållet i de lokala avtalen. Avtalens användningsområde ändras i vilket fall som helst den 1 januari 2021 när anställda som omfattas av avtalen överförs till landskapen.

Om till exempel ett lokalt avtal ingåtts med tanke på behoven inom socialvården, kan avtalet bli onödigt ur den kommunala arbetsgivarens synvinkel och behöva sägas upp. ​

KT:s förändringsstöd i vårdsreformen

E-post:
reformfragor@kt.fi