På svenska
Yleiskirje
14/2022
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille ja aluehallituksille

KVTES:n tasopalkkajärjestelmän simulointi- ja kokeilumääräykset (KVTES 2022–2025 Liite 19)

Osapuolet ovat sopineet uusista KVTES:n tasopalkkajärjestelmän simulointi- ja kokeilumääräyksistä (KVTES liite 19, ns. kokeiluliitteet).

Kokeilumääräykset ovat voimassa tämän sopimuskauden. Määräykset syrjäyttävät tehtäväkohtaisen palkan määräykset kokeilupaikkakunnilla. Kokeilumääräysten käyttöönottaminen edellyttää paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemistä ja lupaa valtakunnalliselta palkkaustyöryhmältä.

Tässä yleiskirjeessä selostetaan KVTES liitettä 19. KVTES liite 19 sisältää
•    tasopalkkamääräykset, jotka syrjäyttävät KVTES II luvun 7–10 pykälät sekä
•    kokeiluliitteet 1–2 ja 5–8, jotka syrjäyttävät KVTES liitteet 1–2 ja 5–8.

Liitteen 19 tasopalkkamääräykset ovat yleiskirjeen liitteenä 1.

Liitteen 19 kokeiluliitteet 1, 2, 5, 6, 7 ja 8 ovat yleiskirjeen liitteenä 2, 3, 4, 5, 6 ja 7.

Muistilista paikalliseen virka- ja työehtosopimukseen sisällytettävistä asioista on yleiskirjeen liitteenä 8.

Valtakunnalliset sopijaosapuolet järjestävät yhteisen webinaarin

Webinaari pidetään torstaina 22.9.2022 klo 9.00 - (11.00).  

Webinaari on tarkoitettu kokeilusta kiinnostuneille kunnille/kuntayhtymien paikallisille työnantajien edustajille ja sopijajärjestöjen edustajille.

Tasopalkkamääräysten käyttöönotto

Sopimuskaudella 1.5.2022 - 30.4.2025 on mahdollista ottaa käyttöön tasopalkkaa koskevat määräykset.

Tasopalkkamääräykset (liitteen 19 pykälät) syrjäyttävät vastaavat määräykset KVTES palkkausluvussa (7–10 pykälät). Mitä muualla KVTES:ssä on sanottu koskevan tehtäväkohtaista palkkaa, koskee vastaavasti tasopalkkaa. Kokeilujärjestelmän aikana voimaan tulevat mahdolliset valtakunnalliset sopimuskorotukset huomioidaan vastaavasti tasopalkkajärjestelmässä.

KT tekee simulointia varten tarvittavan materiaalin. Simulointi on pakollinen vaihe prosessissa. Simuloinnin jälkeen voidaan siirtyä kokeiluvaiheeseen. Simulointivaihe ei vaadi paikallista sopimista. Simulointivaihe edellyttää yhteistyötä henkilöstön edustajien kanssa.

Jotta työnantaja voisi ottaa kokeilumääräykset käyttöön, asiasta on sovittava paikallisella virka- ja työehtosopimuksella (paikallinen sopimus). Tämän yleiskirjeen liitteenä on muistilista paikalliseen virka- ja työehtosopimukseen sisällytettävistä asioista, jotka tulee sisällyttää paikalliseen virka- ja työehtosopimukseen. Paikallisen sopimuksen tekemisestä katso KT:n yleiskirje uudesta pääsopimuksesta, joka julkaistaan syyskuussa 2022. Paikallisten sopimusten luonnokset käsitellään ennen niiden voimaan tuloa valtakunnallisessa sopijaosapuolten KVTES:n palkkausjärjestelmätyöryhmässä.  Kaikki simulointia ja kokeilua koskevat yhteydenotot: kvteskokeilu@kt.fi

Kokeilun piirissä on KVTES:n soveltamisalan piiriin kuuluva henkilöstö.  Kokeilun piirissä olevaa henkilöstöä on rajoitettu seuraavasti:

Liitteen 19 simuloinnin ja kokeilun ulkopuolelle jäävät

Valtakunnallisesti on sovittu, että tietyt KVTES-sopimuksessa olevat tehtävät jäävät kokeilun ulkopuolelle.

•    Kokeilun ulkopuolelle jäävät KVTES-sopimukseen kuuluvat tehtävät, jotka siirtyvät 1.1.2023 lukien hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet ovat tämän kokeilun ulkopuolella.

•    Hinnoittelun ulkopuolisista ryhmistä KVTES II luvun 17 §:n mukaiset työnantajan edustajat eivät ole mukana kokeilussa.

•    Sama koskee viranhaltijoita/työntekijöitä, joiden palkka perustuu vähimmäispalkkamääräykseen (II luku 3 § 1 mom.).

•    Kokeilun ulkopuolelle kokeiluliitteestä 5 jäävät ns. epäpätevät varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat.

•    Kokeilun ulkopuolelle jäävät kokeiluliitteestä 1 palkkahinnoittelukohdassa 01TOI060 yleistyöaikaa tekevät.

•    Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat (Liite 12)

Mikäli kunta/kuntayhtymä haluaisi osallistua kokeiluun niin, että vain osa KVTES:n palkkahinnoitteluliitteistä ja hinnoittelemattomista on mukana, tämä edellyttää valtakunnallisten sopijaosapuolten hyväksyntää. Hyväksyntää varten ota yhteyttä näissä tilanteissa kvteskokeilu@kt.fi

Yhteistyö paikallisten luottamusmiesten kanssa

Simulointi- ja kokeiluvaiheen ajaksi perustetaan paikallinen palkkausryhmä, joka seuraa kokeilun etenemistä. Paikallisessa palkkausryhmän kokoonpanossa on työnantajan edustajia ja pääsopijajärjestöjen edustajia.

Täydentävät paikalliset tasokuvaukset valmistellaan yhteistyössä luottamusmiesten kanssa.

Paikallisessa palkkausryhmässä käsitellään yhdessä esille tulleet soveltamisen ongelmat, selvitetään eri ratkaisuvaihtoehdot ja pyritään yksimieliseen ratkaisuun. Viime kädessä työnantaja vastaa palkkausjärjestelmää koskevista päätöksistä ja linjanvedoista.

Kokeilumääräyksistä ei asian luonteen vuoksi voi käydä pääsopimuksen mukaisia paikallisia erimielisyysneuvotteluita.

Luottamusmiehellä on oikeus saada nähtäväksi tehtävänkuvat, OSVA-tasojen määritykset ja OSVA-tasoille määritetyt tehtävät.

Katso myös KT:n yleiskirje uudesta pääsopimuksesta, joka julkaistaan syyskuussa 2022.

KVTES liitteen 19 tasopalkkamääräyksistä (yleiskirjeen liite 1)

KVTES liitteen 19 tasopalkkamääräykset syrjäyttävät KVTES II luvun 7–10 pykälät.

Tasopalkkamääräyksissä on selostettu mm.

Kokeilumääräyksiin liittyviä keskeisiä käsitteitä (2 §)

•    Tasopalkka. Tasopalkan määräytymisen perusteena on ensisijaisesta tehtävässä vaadittu osaamisen ja vastuun - yhdistelmä (OSVA).
•    Osaamisen ja vastuun - yhdistelmä OSVA. Tasopalkka määritellään tehtävältä vaaditun osaamisen ja vastuun perusteella. OSVA-kuvauksia on tehty jokaiseen hinnoittelukohtaan.
•    Tasopalkkalisä TALI. Tasopalkan lisäksi voidaan maksaa tasopalkkalisä TALI. Asiasta enemmän ks. 7 §
•    Tasokuvaus. Kuvaus palkkahinnoittelukohdan eri tasojen keskeisimmistä erottelevista tekijöistä. Valtakunnallisten ja täydentävien paikallisten tasokuvausten perusteella on tarkoitus sijoittaa tehtävät sovellettaviin OSVA-tasoihin.
•    Tehtäväkuva. Tehtäväkuva ilmaisee tehtävän keskeiset tehtäväkokonaisuudet. Tehtäväkuvaa ei tarvita, mikäli tasokuvaukset ovat tarpeeksi yksityiskohtaiset. Tehtäväkuvan merkitys korostuu hinnoittelemattomissa tehtävissä.

Palkkahinnoittelu (3 §)

•    Palkkahinnoittelukohdan määrittäminen
•    Hinnoittelussa käytettyjä koulutusilmaisuja
•    Tutkinnot
•    Sovellettavan palkkahinnoittelukohdan määräytyminen
•    Luontoisedun merkityksestä

Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät (4 §)

Lisäksi on huolehdittava, että samaa tai samankaltaista työtä tekevien tasopalkat ovat OSVA-tasojen tasokuvausten määrittelyn mukaisessa suhteessa toisiinsa.

Palkkahinnoittelun ulkopuoliset sijoitetaan OSVA-tasoihin samoin periaattein kuten palkkahinnoittelun piirissä olevat. Palkkahinnoittelun ulkopuolisille tehtäville ei ole valtakunnallisessa sopimuksessa määritelty tasopalkkoja. Tasopalkat määritellään paikallisella tasolla.

Tasopalkka (5 §)

Viranhaltijan/työntekijän palkka määräytyy palkkahinnoittelukohdassa määritellyn OSVA- tason mukaan.  Tasopalkan määräytymisen perusteena on ensisijaisesti tehtävässä vaadittu osaamisen ja vastuun - yhdistelmä (OSVA).  

Kokeiluliitteessä on määritelty valtakunnallisten tasopalkkojen vähimmäistasot. Paikallista sopimusta tehtäessä määritellään OSVA-tasojen paikalliset tasopalkat (kokeilun aikana mediaani).

Tasopalkkamääräyksessä käsitellään seuraavia kokonaisuuksia:

1. Palkkahinnoittelukohdan tason määräytyminen
2. OSVA-tasot    
3. OSVA-tasojen määrittely
4. A1-tasot
5. Palkkahinnoittelukohdittaiset OSVA-kuvaukset
6.  Johto- ja esihenkilötehtävät  
7. Tehtäväkuva
8. Kokonaisarviointi
9. Yhteistyö henkilöstön edustajien kanssa
10. Tasopalkasta päättäminen
11. Kokeilumääräysten käyttöönotto

Tehtävämuutoksen vaikutus OSVA-tasoon (6 §)

Viranhaltijoiden/työntekijöiden tehtävissä tapahtuneita muutoksia on tarkasteltava tehtävämuutosten yhteydessä. Muutokset on päivitettävä tehtäväkuvaan.

Tasopalkkalisä (TALI) (7 §)

Tasopalkan lisäksi voidaan maksaa euromääräistä tasopalkkalisää. Tasopalkkalisän kriteereistä ja euromääristä sovitaan paikallista sopimusta tehtäessä.

Paikallisen sopimuksen irtisanominen (8 §)

Kokeilumääräyksien perusteella sovitun paikallisen sopimuksen irtisanomisaika on 1 kuukausi.  

KVTES Liitteen 19 kokeiluliitteistä 1, 2, 5, 6, 7 ja 8 (yleiskirjeen liitteet 2, 3, 4, 5, 6 ja 7)

-    poikkeukset KVTES 2022–2025 palkkahinnoitteluliitteiden palkkahinnoittelukohdat:

Siirto-ohje uuteen palkkahinnoittelukohtiin 01TOI062 ja 01TOI64 (koskee vain simulointi- ja kokeilumääräyksiä):

Vanha palkkahinnoittelukohta

Uusi palkkahinnoittelukohta

01TOI060

- henkilöstö siirtyy

tehtävästä riippuen joko 01TOI062 tai 01TOI064

 

01TOI062

Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät (01TOI062)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on esimerkiksi taloushallinnon, palkanlaskennan, arkiston ja asiakirjahallinnan, asiakaspalvelun, hallintopalvelun, henkilöstöhallinnon, johdon tuen ja muut toimistoalan vaativat ammattitehtävät.

 

Tehtäviin voi kuulua lisäksi myös esimiestehtäviä ja työnjohtotehtäviä.

 

01TOI064

Toimistoalan ammattitehtävät (01TOI064)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on toimistoalan yleiset ammattitehtävät. Työ muodostuu erilaisista tavanomaisista perustoimistotehtävistä.

Mikäli palkkahinnoittelukohdassa 01TOI062 tai 01TOI064 toimistotyötä tekevän säännöllinen työaika on poikkeuksellisesti yleistyöaikajärjestelmän mukainen (keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia/viikko), ko. työaikaa tekevät jäävät simuloinnin ja kokeilun ulkopuolelle.

Siirto-ohje uuteen palkkahinnoittelukohtaan 02VAP040 (koskee vain simulointi- ja kokeilumääräyksiä):

Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen asiantuntijatehtävät (02VAP040). KVTES:n liitteessä 2 ei ole tätä palkkahinnoittelukohtaa.

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat kulttuuri-, liikunta- nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen kehittäminen, toiminnan suunnittelu ja ohjaus.

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi vapaa-aikasihteeri, nuorisosihteeri, kulttuurituottaja, taidekasvattaja, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai vapaa-aikasuunnittelija/koordinaattori/asiantuntija.

 

 

02VAP040

02VAP050: kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai vapaa-aikasuunnittelija/ koordinaattoritehtävissä toimivat

tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa

kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai

vapaa-aikasuunnittelija/ koordinaattori/asiantuntijatehtävissä toimivat

Hinnoittelematon: kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai vapaa-aika-asiantuntijatehtävissä toimivat

 

kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai

vapaa-aika-asiantuntijatehtävissä toimivat

 

02VAP050: kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai vapaa-aikasuunnittelija/ koordinaattoritehtävissä toimivat

tehtävässä ei edellytetä soveltuvaa korkeakoulututkintoa

tehtävästä riippuen siirtyy palkkahinnoittelukohtaan 02VAP040 tai ei siirry

02VAP050: Muissa tehtävissä toimivat

 

eivät siirry palkkahinnoittelukohtaan 02VAP040

Kokeiluliite 5 Varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä eräät koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävät

Varhaiskasvatuksen kasvatustehtävät eivät ole mukana kokeilussa.

Paikallinen simulointi

Tasopalkkajärjestelmän käyttöönottoa edeltää paikallisella tasolla järjestelmän simulointi, jonka aikana järjestelmän vaikutuksia palkkaukseen testataan. Simulointivaiheen tarkoitus on asettaa tehtävät määräysten mukaisesti uusille tasoille. Simuloinnin aikana palkansaajien palkkaan ei tehdä muutoksia. Simulointiin on hyvä varata riittävästi aikaa, käytännössä 2–4 kuukautta. Simulointi päättyy viimeistään tammikuussa 2023. KT kerää tiedot simuloinneista ja ne tulee antaa KT:n käyttöön viivytyksettä simuloinnin päätyttyä. Materiaalia tarvitaan valtakunnantason välitarkastelua varten.

Valtakunnantason välitarkastelu

KT ja pääsopijajärjestöt varaavat tilaisuuden paikallisten simulointien jälkeen päivittää tarvittavilta osin KVTES liitteen 19 määräyksiä ja soveltamisohjeita. Mikäli asiasta ei päästä yhteisymmärrykseen, jatketaan kokeiluihin liitteessä 19 sovituilla määräyksillä. Osapuolten tarkastelu on valmis 31.3.2023 mennessä.

Paikallinen kokeiluvaihe

Mikäli simulointivaiheesta halutaan edetä kokeiluvaiheeseen, se edellyttää paikallista sopimusta. Kokeilumääräykset voi ottaa käyttöön 1.5.2023 alkaen. Kokeiluvaihe kestää enintään puoli vuotta. Kokeiluvaiheen tulee päättyä viimeistään 30.11.2023.

Kokeilun aikana työnantaja nostaa palkansaajien tasopalkat kunkin tason (C1 - E1) mediaanipalkkaan. Siirryttäessä kenenkään palkka ei laske (tasopalkka, tasopalkkalisä).

Esimerkki 1 Mediaanipalkan määrittäminen (pariton määrä tapauksia)

Palkkahinnoittelukohta: ___

Mediaanipalkka on keskimmäinen havainto eli tapauksen 3 palkka.

 

ennen kokeilu TKP

Muutos

Tasopalkka vähintään kokeilun alkaessa

C1 tapaus 1

2 650,48

nousee

2 700,02

C1 tapaus 2

2 650,48

nousee

2 700,02

C1 tapaus 3

2 700,02

mediaani, ei muutu

2 700,02

C1 tapaus 4

2 700,02

entinen

2 700,02

C1 tapaus 5

2 790,00

entinen

2 790,00

 

 

 

 

Mediaanipalkka

2 700,02

 

 

 

Esimerkki 2 Mediaanipalkan määrittäminen (parillinen määrä tapauksia)

Palkkahinnoittelukohta: ___

Mediaanipalkka lasketaan tapausten 2 ja 3 keskiarvona.

 

ennen kokeilu TKP

Muutos

Tasopalkka vähintään kokeilun alkaessa

D1 tapaus 1

3 000,00

nousee

3 025,00

D1 tapaus 2

3 000,00 mediaanin laskentaan 

nousee

3 025,00

Mediaanipalkka

(3000,00+3050,00)/2= 3 025,00

 

 

D1 tapaus 3

3 050,00 mediaanin laskentaan

entinen

3 050,00

D1 tapaus 4

3 100,00

entinen

3 100,00

 

Esimerkki 3 Palkkarakenteen muuttuminen henkilötasolla

Palkkahinnoittelukohta: ___   D1 Tapaus esimerkistä 2

 

Palkkarakenne ennen kokeilua

Muutos

Palkkarakenne vähintään kokeilun alkaessa

Tehtäväkohtainen palkka

3 000,00

Tasopalkka

3 025,00 (nousee mediaanipalkkaan) 

Työkokemuslisä 8 %

  240,00 

Työkokemuslisä 8 %

 242,00 (muuttuu)

Henkilökohtainen lisä, euromääräinen

    60,00

 

Henkilökohtainen lisä, euromääräinen

  60,00 (ei muutu)

Varsinainen palkka yhteensä

3 300,00

Varsinainen palkka yhteensä

3 327,00 (muuttuu)

Kokeilusta aiheutuvat kustannukset

A1-tason tasopalkka on valtakunnallisesti määritelty vähimmäistasopalkka kaikissa palkkahinnoittelukohdissa. C1-taso on sovittu valtakunnallisesti sellaisissa hinnoittelukohdissa, joissa edellytetään koulutusta (tutkinto). Lisäksi paikallisesti määritellään C1-tason tasopalkat tietyissä palkkahinnoittelukohdissa. Tasopalkat tasoille D1 ja E1 määritellään paikallisesti kaikissa hinnoittelukohdissa. Paikallinen tasopalkkataso voi olla korkeampi kuin valtakunnallinen taso (vähimmäismääräys), ei kuitenkaan alempi kuin valtakunnallinen taso. Tasopalkoissa on hyvä huomioida se, että tasojen välille jää tarkoituksenmukainen välys. Vastaavalla tavalla toimitaan hinnoittelemattomien ryhmien osalta.
 
Kokeilussa olevien tehtäväkohtaiset palkat eivät voi laskea siirryttäessä tasopalkkoihin.

Työkokemuslisän laskentapohjana on tasopalkka ja tasopalkkalisä.

Siirryttäessä kokeiluun prosentuaalinen henkilökohtainen lisä muuttuu euromääräiseksi henkilökohtaiseksi lisäksi. Tällöin tasopalkan muuttuminen ei vaikuta kokeilun aikana henkilökohtaiseen lisään. Kokeilun jälkeen palataan prosentuaaliseen lisään.  Sama koskee myös muita mahdollisia prosentuaalisia lisiä.

Kokeiluun osallistuva kunta/kuntayhtymä vastaa kokeilun mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista.  Työnantajan on pyrittävä laskemaan kokeiluun siirtymisen kustannukset ennakoidusti ennen kokeilun aloittamista.

KVTES-sopimusalalla tulee jakoon 1.6.2023 0,4 %:n järjestelyerä ja lisäksi kehittämisohjelman ensimmäinen erä 1,2 %. Järjestelyeristä annetaan lisää ohjeita myöhemmin. Järjestelyeriä ei välttämättä ole tarkoitus käyttää kattamaan kokeilun kustannuksia. Tällöin järjestelyerä jaetaan kokonaisuudessaan kokeilun jälkeen ja maksetaan taannehtivasti 1.6.2023 lukien.

Mikäli järjestelyerää joltain osiin käytetään kattamaan kokeilukustannuksia, niin ko. osa järjestelyerästä tulee jakaa uudelleen.

Siirtyminen tasopalkkajärjestelmään ja takaisin TVA-järjestelmään kokeilun päätyttyä

Paikallisessa sopimuksessa määritellään sekä simulointivaiheen kesto sekä siirtyminen kokeilumääräyksiin. Kokeilumääräykset ovat voimassa sovitun määräajan.

Kokeiluajan jälkeen palataan valtakunnallisen sopimuksen mukaisiin palkkausmääräyksiin.  Muutettaessa tasopalkkaa takaisin tehtäväkohtaiseksi palkaksi tulee huomioida kokeiluaikana voimaan tulleet KVTES:n yleiskorotukset ja vastaavat korotukset tehtävän vaativuuden mukaan maksettavassa tehtäväkohtaisessa palkassa.

Kokeiluajan jälkeen euromääräiseksi muutettu aiempi prosentuaalinen henkilökohtainen lisä palautetaan prosentuaaliseksi lisäksi. Muutettaessa prosentuaaliseksi henkilökohtaiseksi lisäksi tulee huomioida kokeiluaikana voimaan tulleet KVTES:n yleiskorotukset ja vastaavat korotukset tehtävän vaativuuden mukaan maksettavassa tehtäväkohtaisessa palkassa.

Yleiskorotus 1.6.2023 vaikuttaa tasopalkkoihin kuten se vaikuttaa tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Paikallisesti on myös varmistettava, että kokeilun päätyttyä järjestelyerä tulee käytettyä kokonaisuudessaan.

Lopullisesti vuonna 2024 sovittavassa valtakunnallisessa järjestelmässä on tarkoitus määritellä palkat kaikille tasoille valtakunnallisesti. Ne ovat kuitenkin vähimmäispalkkatasoja, ja paikallisesti on siinäkin tapauksessa tarpeen määritellä paikallisesti käytettävät tasopalkat (C1, D1, E1 + A1).

Tasopalkan määrittely

Jotta jokaiselle tehtävälle voidaan määritellä tasopalkka, tehtävälle määritellään sovellettava palkkahinnoittelukohta. Mikäli simuloinnin aikana huomataan, että tehtävä on väärässä hinnoittelukohdassa, tehtävä siirretään oikeaan hinnoittelukohtaan.
 

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas
 

LIITTEET
Liite 1    Liitteen 19 tasopalkkamääräykset
Liite 2    Liitteen 19 kokeiluliite 1
Liite 3    Liitteen 19 kokeiluliite 2
Liite 4    Liitteen 19 kokeiluliite 5
Liite 5    Liitteen 19 kokeiluliite 6
Liite 6    Liitteen 19 kokeiluliite 7
Liite 7    Liitteen 19 kokeiluliite 8
Liite 8    Muistilista paikalliseen virka- ja työehtosopimukseen sisällytettävistä asioista

 

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT