Suomeksi
Cirkulär
9/2020
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2020–2021)

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2020–2021 är i kraft 1.4.2020–28.2.2022.

Bifogat sänds för kännedom avtalsparternas gemensamma underteckningsprotokoll till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2020–2021 (UKTA 2020–2021), tillämpningsan-visningar för avtalsändringarna, de ändrade avtalsbestämmelserna samt förhandlingspromemorian om rät-ten att på nytt välja individuell årsarbetstid enligt del C.

Uppgifter om höjningarna av löner och arvoden under avtalsperioden, dvs. 1.8.2020 och 1.4.2021 (samt för studiehandledare i del C 1.1.2021) läggs ut på KT:s webbplats.

Informationen om överföringen av lärarna inom småbarnspedagogiken till UKTA har samlats i KT:s cirkulär 8/2020 om det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2020–2021 (AKTA 2020–2021). I cirkuläret finns också information om de ändrade bestämmelser i AKTA som också gäller dem som omfattas av UKTA.

UKTA 2020–2021 innehåller inte längre bilagorna 4–9 i del C om yrkesläroanstalter eller de gemensamma bestämmelserna om dem i del C och inte heller bestämmelserna i del E. De iakttas dock ännu i vissa läro-anstalter fram till 31.7.2020 i enlighet med UKTA 2018–2019. På de gemensamma timlärare i huvudsyssla som omfattas av del C tillämpas UKTA 2018–2019 även efter 1.8.2020. KT upprätthåller därför på sin webbplats lönetabellerna för bilagorna 4–9 i del C så länge bestämmelserna tillämpas.

Avtalsparterna för UKTA 2020–2021 är överens om innehållet i bilagorna till detta cirkulär.

Avtalsböckerna

UKTA 2020–2021 publiceras på KT:s webbplats som nätpublikation. Ett cirkulär om beställning av de tryckta avtalsböckerna skickas senare. De tryckta avtalsböckerna utkommer på hösten 2020.
I avtalsboken UKTA 2020–2021 kommer det också att finnas en del sådana textändringar som inte ändrar tolkningen och som därför inte behandlas i detta cirkulär.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Hannu Freund

Bilagor

  1. Underteckningsprotokollet till UKTA 2020–2021
  2. Tillämpningsanvisningar för UKTA 2020–2021
  3. Ändrade avtalsbestämmelser i UKTA 2020–2021
  4. Förhandlingspromemoria om del C (Rätt att på nytt välja individuell årsarbetstid) för UKTA 2020–2021

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT