Suomeksi
Cirkulär
15/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2014–2016

Genom det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2014–2016 verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat 30.8.2013 om sysselsättnings- och tillväxtavtalet. De centrala arbetsmarknadsorganisationerna fastställde förhandlingsresultatet 25.10.2013.

TIM-AKA gäller 1.3.2014–31.1.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.3.2014–31.12.2015 (22 mån.) och den andra 1.1.2016–31.1.2017 (13 mån.). Avtalet kan sägas upp i enlighet med § 4 mom. 3. i underteckningsprotokollet.

Löneförhöjningar under den första delperioden

1 Allmän förhöjning 1.7.2014

Grundtimlönerna, de individuella tilläggen, arbetserfarenhetstilläggen och ackordslönerna höjs 1.7.2014 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Arbetsmiljötilläggen höjs inte.

2 Allmän förhöjning 1.7.2015

Parterna i TIM-AKA har kommit överens om att den kostnadseffekt på 0,1 procentenheter som föranleds av semesterbestämmelserna i TIM-AKA § 54 och 55 dras av från dessa 0,4 procent.

Därmed höjs lönerna med 0,3 procent 1.7.2015 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Närmare information om löneförhöjningen ges senare.

Löneförhöjningar under den andra delperioden

Avtalsparterna i TIM-AKA förhandlar före 30.6.2015 om löneförhöjningarna under den andra avtalsperioden. Närmare information ges senare.

Allmän förhöjning 1.7.2014

Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.7.2014

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.7.2014 enligt följande:

Lönegrupp​   ​€/timme ​ Höjning av grundtimlönen
cent/timme ​I  A​ ​12,26–14,28  ​13 ​ ​B ​10,91–12,91  ​13 ​ ​C ​10,10–11,52  ​12 ​II ​A ​9,67–10,61 ​12 ​ ​B ​9,48–10,16  ​12 ​III ​ ​9,24–9,94 ​12 ​IV ​ ​8,55  ​12 ​O  ​ ​8,79 ​12

​Lönerna för arbetstagare
under 18 år

​ ​7,98–8,20 ​12

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än ovan nämnda förhöjda fulla grundtimlön i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Arbetserfarenhetstillägg från 1.7.2014
Arbetserfarenhetstilläggen höjs så att tillägget efter 2 anställningsår är 0,49 euro, efter 4 anställningsår 0,96 euro och efter 7 anställningsår 1,43 euro.

Individuellt tillägg från 1.7.2014
De individuella tilläggen höjs med 1 cent.

Ackordslöner från 1.7.2014
Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt en procent. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med 4,6 %. Inkomstmålen för delackordslönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med en procent.

Inkomstmål från 1.7.2014, euro/timme

Nivå I​ ​16,12–19,96 ​Nivå II ​14,44–17,85 ​Nivå III ​13,87–16,25 ​Nivå IV ​13,24–15,48 ​Nivå V ​12,31–14,36 ​Nivå VI  ​11,24–13,07

Justering av medeltiminkomsten enligt TIM-AKA § 35 mom. 1
Den allmänna förhöjningen 1.7.2014 har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

De medeltiminkomster som räknats ut på III och IV kvartalet år 2013 samt I och II kvartalet år 2014 höjs med en procent.

De höjda medeltiminkomsterna används från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

Förtroendemän från 1.7.2014
Till en huvudförtroendeman betalas ett individuellt tillägg på 0,42–1,27 €/timme från 1.7.2014 eller från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum.

Ändringar i avtalstexten från 1.3.2014

§ 37 mom. 3 Lönebetalning
Lönen betalas in på ett bankkonto och endast av tvingande skäl betalas den kontant.

§ 54 Flyttning av semester på grund av arbetsoförmåga
Om en arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten börjar eller under den är arbetsoförmögen på grund av sjukdom, förlossning eller olycksfall, flyttas semesterdagarna under tiden av arbetsoförmåga till en senare tidpunkt.

§ 55 Uträkning och betalning av semesterlön och semesterersättning
Ny bestämmelse i mom 5 och 6 om semesterlönen när den ordinarie arbetstiden och lönen ändras under kvalifikationsåret.
 
Närmare upplysningar ges av Suvi Kämäri, ledande arbetsmarknadsombudsman, tfn (09) 771 2381 eller 050 527 1097.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilagor

  1. Underteckningsprotokoll till TIM-AKA 2014–2016
  2. Ändrade bestämmelser
  3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA