På svenska
Yleiskirje
15/13
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2014–2016

Kunnallisella tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksella (TTES) 2014–2016 toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittama neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimukseksi. Työmarkkinakeskusjärjestöt vahvistivat neuvottelutuloksen työllisyys- ja kasvusopimukseksi 25.10.2013.

TTES on voimassa 1.3.2014–31.1.2017. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta, joista ensimmäinen jakso on voimassa 1.3.2014–31.12.2015 (22 kk) ja toinen jakso on voimassa 1.1.2016–31.1.2017 (13 kk) Sopimus on irtisanottavissa allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n 3 momentin mukaisesti.

Palkantarkistukset sopimuskauden ensimmäisellä jaksolla

1  Yleiskorotus 1.7.2014 lukien

Perustuntipalkkoja, henkilökohtaisia lisiä, työkokemuslisiä ja urakkapalkkoja korotetaan 1.7.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta siten kuin jäljempänä todetaan. Työolosuhdelisiä ei koroteta.

2  Yleiskorotus 1.7.2015 lukien

TTES:n osapuolet ovat sopineet, että TTES:n 54 §:n ja 55 §:n vuosilomamääräysten aiheuttama kustannusvaikutus 0,1 prosenttiyksikköä vähennetään 0,4 prosentista.

Palkkoja korotetaan 1.7.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta näin ollen 0,3 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Palkantarkistuksen toteuttamisesta annetaan tarkemmat tiedot myöhemmin.

Palkantarkistukset sopimuskauden toisella jaksolla

TTES:n sopijaosapuolet käyvät neuvottelut 30.6.2015 mennessä toisen sopimuskauden palkantarkistuksista. Palkantarkistuksen toteuttamisesta annetaan tarkemmat tiedot myöhemmin.

Yleiskorotus 1.7.2014 lukien

Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.7.2014 lukien

Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.7.2014 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä​   ​€/tunti ​

Perustuntipalkan

korotus snt/tunti​

​I  A​ ​12,26–14,28  ​13 ​ ​B ​10,91–12,91  ​13 ​ ​C ​10,10–11,52  ​12 ​II ​A ​9,67–10,61 ​12 ​ ​B ​9,48–10,16  ​12 ​III ​ ​9,24–9,94 ​12 ​IV ​ ​8,55  ​12 ​O  ​ ​8,79 ​12

​Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden palkat

​ ​7,98–8,20 ​12

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Työkokemuslisä 1.7.2014 lukien

Työkokemuslisiä korotetaan siten, että työkokemuslisä on 2 palvelusvuoden jälkeen 0,49 euron, 4 palvelusvuoden jälkeen 0,96 euron ja 7 palvelusvuoden jälkeen 1,43 euron suuruinen.

Henkilökohtainen lisä 1.7.2014 lukien

Henkilökohtaista lisää korotetaan 1 sentillä.

Urakkapalkkaus 1.7.2014 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin yhdellä prosentilla. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan yhdellä prosentilla.

Tavoiteansiot 1.7.2014 lukien, euroa/tunti

Taso I​ ​16,12–19,96 ​Taso II ​14,44–17,85 ​Taso III ​13,87–16,25 ​Taso IV ​13,24–15,48 ​Taso V ​12,31–14,36 ​Taso VI  ​11,24–13,07

TTES:n 35 § 1 momentissa sanotun keskituntiansion tarkistaminen

1.7.2014 toteutettavan yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 35 §

1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:

Vuoden 2013 III ja IV sekä vuoden 2014 I ja II vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan yhdellä prosentilla.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

Luottamusmiehet 1.7.2014 lukien

Pääluottamusmiehelle maksettavan henkilökohtaisen lisän suuruus on 1.7.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,42–1,27 €/tunti. 

Teksteihin 1.3.2014 lukien tehdyt muutokset

37 § 3 mom. Palkan maksaminen

Palkka maksetaan rahalaitoksen pankkitilille ja vain pakottavasta syystä käteisellä.

54 § Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi
Jos työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa tai sen aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta työkyvytön, työkyvyttömyysajalle sijoittuvat lomapäivät siirretään myöhäisempään ajankohtaan.

55 § Vuosilomapalkan ja lomakorvauksen laskeminen ja maksaminen
5 ja 6 mom. uusi määräys vuosilomapalkasta säännöllisen työajan ja palkan muuttuessa lomanmääräytymisvuoden aikana.
 
Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri, puh. 09 771 2381 tai 050 527 1097.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS


Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liitteet
1 TTES:n 2014–2016 allekirjoituspöytäkirja
2 Muuttuneet määräykset
3 TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje