Suomeksi
Cirkulär
20/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Anställningsvillkor för anställda som hör till Tehy rf

Bifogat sänds för kännedom protokollet om anställningsvillkoren för dem som hör till Tehy rf och om organiseringen av Tehy rf:s ställning (det s.k. Tehy-protokollet) och protokollet om inställelse av Tehy rf:s stridåtgärder (bilagorna 1 och 2). Dessa protokoll har även sänts för kännedom med brevet 19.11.2007 till löneombuden.

Bilaga 3 till cirkuläret är en promemoria som närmare redogör för anställningsvillkoren för den personal som omfattas av Tehy-protokollet. Bilaga 4 innehåller en tabell med avtalshöjningarna och bilaga 5 lönesättningen i anslutning till Tehy-protokollet.

Protokollets tillämpningsområde

Anställningsvillkoren för de medlemmar i Tehy rf som arbetar inom tilllämpningsområdet för allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet följer från 19.11.2007 det bifogade protokollet. Protokollet baserar sig på bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2007–2009 men avviker i fråga om tidpunkter och innehåll för en del av höjningarna. Protokollet innehåller också ett antal nya höjningspotter.  Dessutom tillämpas likalönsprotokollet för kommunsektorn (KA:s cirkulär 13/2007 bilaga 3) med vissa ändringar. Tehy-protokollet inklusive fredsplikten gäller t.o.m. 31.1.2010 och i fråga om protokollets lönebestämmelser t.o.m. 31.12.2011.

Bestämmelserna i protokollet tillämpas endast på medlemmar i Tehy rf. Arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren ska ge arbetsgivaren en utredning om sitt medlemskap. Arbetsgivaren är skyldig att tillämpa Tehy-protokollet på den anställde från den tidpunkt då arbetsgivaren har fått vetskap om medlemskapet (se närmare den bifogade promemorian punkt 3).

Observera följande begränsningar och övergångsförfaranden för tillämpningen av protokollet:

  • Engångsersättningen enligt § 3 i protokollet betalas endast till dem som 19.11.2007 var medlemmar i Tehy rf (se punkt 4.2 i den bifogade promemorian). I övrigt är förutsättningarna för att engångspotten ska betalas ut de samma som anges i § 6 i underteckningsprotokollet till AKTA.
  • Till en arbetstagare eller tjänsteinnehavare som omfattas av protokollet betalas inte den allmänna förhöjning 1.2.2008 på 4 % som anges i § 2 mom. 1 stycke 1 i protokollet, om den anställde i samma uppgift under en anställning som pågått utan avbrott hade rätt till den allmänna förhöjningen 1.10.2007 på 54 €/3,4 % enligt AKTA.

Om den anställde meddelar arbetsgivaren senast 14.12.2007 att han eller hon var medlem i Tehy rf 1.10.2007 och fortfarande är det, tilllämpas emellertid Tehy-protokollet per 19.11.2007 så att den anställde 1.2.2008 betalas den ovan nämnda allmänna förhöjningen på 4 %. Om den allmänna förhöjningen 1.10.2007 enligt AKTA har betalats till den anställde, återkrävs den.

  • En arbetstagare eller tjänsteinnehavare betalas inte samma höjningspott två gånger, alltså inte enligt både AKTA och Tehy-protokollet, även om den anställde övergår från AKTA till Tehy-protokollet eller tvärtom.

Tillämpliga bestämmelser

På arbetstagare och tjänsteinnehavare som omfattas av Tehy-protokollet tillämpas från 19.11.2007 bestämmelserna i AKTA 2007–2009 med undantag av vissa delar av lönesättningarna. Följande lönesättningar tillämpas på dem som omfattas av protokollet:

a)
 I cirkulärets bilaga 5 finns de enligt Tehy-protokollet ändrade lönesättningarna som baserar sig på AKTA bilaga 3 Vårdpersonal inom hälso- och sjukvården, lönesättningspunkterna Ledningsuppgifter (03HOI010), Chefsuppgifter (03HOI020)och Krävande yrkesuppgifter (03HO1030) för tiden 19.11.2007–31.12.2011 (Tehy-protokollet/AKTA bilaga 3T).

Beloppen för lönesättningarna i ovan nämnda lönegrupper är till slutet av 2007 de samma som i AKTA 2005–2007 per 30.9.2007 (lönesättningarna fr.o.m. 1.6.2006). Beloppen fr.o.m. 1.1.2008 skiljer sig från beloppen enligt AKTA 2007–2009.

b)
 I fråga om alla andra lönesättningar iakttas till slutet av 2007 lönesättningarna enligt AKTA 2005–2007 per 30.9.2007 (lönesättningarna fr.o.m. 1.6.2006).

1.1–29.2.2008 iakttas de ovan nämnda lönesättningarna förhöjda med de procentsatser som framgår av bilagan till likalönsprotokollet för kommunsektorn (för utbildad vårdpersonal inom vården och omsorgen är denna förhöjning 2,6 %, se KA:s cirkulär 13/2007 bilaga 3 eller AKTA-boken 2007–2009 sidorna 237–244).

Från 1.3.2008 iakttas lönesättningarna enligt AKTA 2007–2009 som sådana för alla andra lönesättningar än de som nämns i punkt a ovan.

Kommunala arbetsmarknaden och Tehy rf är överens om innehållet i detta cirkulär inklusive bilagorna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                              Markku Jalonen

Förhandlingschef                                        Ulla-Riitta Parikka 
 
Bilagor (pdf)
1.Protokoll om anställningsvillkoren för dem som hör till Tehy rf och om
organiseringen av Tehy rf:s ställning (det s.k. Tehy-protokollet)
2.Protokoll om inställelse av Tehy rf:s stridåtgärder
3.Promemoria om anställningsvillkoren för personal som omfattas av Tehy-protokollet
4.Tabell över avtalsenliga höjningar enligt Tehy-protokollet
5.Tehy-protokollet/AKTA bilaga 3T, lönesättningar från 19.11.2007 för lönesättningspunkterna ledningen (03HOI010), chefer (03HOI020) och krävande yrkesuppgifter (03HO1030)

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT