På svenska
Yleiskirje
20/07
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Tehy ry:een kuuluvien palvelussuhteen ehdot

Oheisena lähetetään tiedoksi pöytäkirjat Tehy ry:een kuuluvien palvelussuhteen ehdoista ja Tehy ry:n aseman järjestämisestä (ns. Tehy-pöytä­kirja) sekä Tehy ry:n työtaistelutoimenpiteiden lopettamisesta (liitteet 1 ja 2). Työmarkkinalaitos on lähettänyt edellä mainitut pöytäkirjat tiedoksi myös 19.11.2007 palkka-asiamieskirjeen liitteinä.

Yleiskirjeen liitteenä 3 on muistio, jossa on tarkemmin selostettu Tehy-pöytäkirjan piiriin kuuluvan henkilöstön palvelussuhteen ehtoja, sekä liitteenä 4 taulukko sopimuskorotuksista. Liitteenä 5 on Tehy-pöytäkirjaan liittyvä palkkahinnoittelu.

Pöytäkirjan soveltamisala

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien Tehy ry:n jäsenten palvelussuhteen ehdot määräytyvät 19.11.2007 lukien liitteenä olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja pohjautuu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2007-2009 (KVTES) määräyksiin, mutta poikkeaa KVTES:sta eräiden palkankorotusajankohtien ja korotuserien sisältöjen osalta, minkä lisäksi pöytäkirja sisältää eräitä uusia korotuseriä. Lisäksi sovelletaan kunta-alan samapalkkaisuuspöytäkirjaa (KT:n yleiskirjeen 13/2007 liite 3) eräin muutoksin. Tehy-pöytäkirja on voimassa työrauhavelvoittein 31.1.2010 saakka, ja pöytäkirjaan sisältyvien palkkausmääräysten osalta 31.12.2011 saakka.

Pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan vain Tehy ry:n jäseniin. Työntekijän tai viranhaltijan on esitettävä selvitys työnantajalle jäsenyydestään. Työnantaja on velvollinen noudattamaan työntekijään tai viranhaltijaan Tehy-pöytäkirjaa siitä lukien, kun työnantaja on saanut tiedon jäsenyydestä (ks. tarkemmin liitteenä olevan muistion kohta 3).

Pöytäkirjan soveltamisen osalta on huomattava seuraavat rajoitukset ja siirtymävaiheen menettelyt:

  • Pöytäkirjan 3 §:ssä määrätty kertakorvaus maksetaan vain Tehy ry:n jäsenenä 19.11.2007 olleelle (ks. liitteenä olevan muistion kohta 4.2). Muilta osin kertakorvauksen maksamisedellytykset ovat samat kuin KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 6 §:ssä on määrätty kertaerästä.
  • Pöytäkirjan piiriin kuuluvalle työntekijälle tai viranhaltijalle ei makseta pöytäkirjan 2 §:n 1 momentin 1 kappaleessa määrättyä 1.2.2008 suoritettavaa 4 %:n yleiskorotusta, jos hänellä on yhtäjaksoisen palvelussuhteen aikana ollut samassa tehtävässä oikeus KVTES:ssa 1.10.2007 määrättyyn 54 euron/3,4 %:n yleiskorotukseen.

Mikäli työntekijä tai viranhaltija ilmoittaa työnantajalle 14.12.2007 mennessä, että hän on ollut Tehy ry:n jäsen 1.10.2007 ja on sitä edelleen, häneen sovelletaan kuitenkin Tehy-pöytäkirjaa 19.11.2007 lukien siten, että hänelle maksetaan 1.2.2008 lukien em. 4 %:n yleiskorotus. Em. työntekijälle tai viranhaltijalle mahdollisesti maksettu KVTES:n 1.10.2007 yleiskorotus peritään tässä tapauksessa takaisiin.

  • Työntekijälle tai viranhaltijalle ei suoriteta sekä KVTES:ssa että liitteenä olevassa Tehy-pöytäkirjassa määrättyä samaa korotuserää kahteen kertaan, vaikka hän siirtyisikin pöytäkirjan piiristä KVTES:n piiriin tai päinvastoin.

Sovellettavat määräykset

Tehy-pöytäkirjan piiriin kuuluviin työntekijöihin ja viranhaltijoihin sovelletaan 19.11.2007 lukien KVTES:n 2007-2009 määräyksiä lukuun ottamatta palkkahinnoitteluja eräiltä osin. Pöytäkirjan piiriin kuuluviin sovelletaan seuraavia palkkahinnoitteluja:

a)
Yleiskirjeen liitteenä 5 on Tehy-pöytäkirjan mukaiseksi muutetut KVTES liitteen 3, Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hinnoittelukohtien johtotehtävät (03HOI 010), esimiestehtävät (03HOI 020) ja vaativat ammattitehtävät (03HOI 030) palkkahinnoittelut 19.11.2007-31.12.2011 (Tehy-pöytäkirja/KVTES liite 3T).

Em. palkkaryhmien palkkahinnoittelujen euromäärät ovat vuoden 2007 loppuun asti samat kuin 30.9.2007 voimassa olleessa KVTES:ssa 2005-2007 (palkkahinnoittelut 1.6.2006). 1.1.2008 lukien euromäärät eriytyvät KVTES:ssa 2007-2009 määrätyistä.

b)
Kaikkien muiden palkkahinnoittelujen osalta noudatetaan vuoden 2007 loppuun 30.9.2007 voimassa olleen KVTES:n 2005-2007 palkkahinnoitteluja (palkkahinnoittelut 1.6.2006 lukien).

1.1.29.2.2008 em. hinnoitteluja noudatetaan kunta-alan samapalkkaisuuspöytäkirjan liitteestä ilmenevillä prosenteilla korotettuina (ks. KT:n yleiskirjeen 13/2007 liite 3 tai KVTES-kirjan 2007-2009 sivut 231-237, sosiaali- ja terveydenhuollon koulutetulla hoitohenkilöstöllä em. korotus on 2,6 %).

1.3.2008 lukien ryhdytään kaikkien muiden kuin edellä a) kohdassa todettujen hinnoittelujen osalta noudattamaan KVTES:n 2007-2009 palkkahinnoitteluja sellaisenaan.

Tämä yleiskirje liitteineen on yksimielinen Tehy ry:n kanssa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                  Ulla-Riitta Parikka 
 
Liitteet (pdf)
1.Pöytäkirja Tehy ry:een kuuluvien palvelussuhteen ehdoista ja Tehy ry:n aseman järjestämisestä (ns. Tehy-pöytäkirja)
2.Pöytäkirja Tehy ry:n työtaistelutoimenpiteiden lopettamisesta
3.Muistio Tehy-pöytäkirjan piiriin kuuluvan henkilöstön palvelussuhteen ehdoista
4.Taulukko Tehy-pöytäkirjan sopimuskorotuksista
5.Tehy-pöytäkirja/KVTES liite 3T, hinnoittelukohtien johtotehtävät (03HOI010), esimiestehtävät (03HOI020) ja vaativat ammattitehtävät (03HOI030) palkkahinnoittelut 19.11.2007 lukien

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT