Suomeksi
Cirkulär
17/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA 2007–2009)

Bifogat sänder vi för kännedom underteckningsprotokollet till UKTA 2007–2009, ändringarna i avtalstexten 1.10.2007 jämfört med det UKTA som gällde 30.9.2007 och grundlönerna enligt lönesättningspunkterna fr.o.m. 1.10.2007 som justerats genom den allmänna förhöjningen.

Giltighetstid

UKTA 2007–2009 gäller 1.10.2007–31.10.2010.

Kostnadseffekt

Under avtalsperioden höjs lönerna för undervisningspersonalen med i snitt 11,5 %. Kostnaderna varierar efter avtalsbilaga och i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.

De avtalsenliga förhöjningarna för dem som omfattas av UKTA höjer kostnaderna med i snitt 3,5 % år 2007, med i snitt 4,4 % år 2008 och i snitt 3,2 % år 2009. När kostnadseffekten av lönerna inom UKTA 2007–2009 granskas som en ändring av årsmedeltalet är effekten i snitt 5,2 % år 2007–2008, i snitt 3,3 % år 2008–2009 och i snitt 1,9 % år 2009–2010. Observera också att de avtalsenliga ändringar i UKTA 2005–2007 som trädde i kraft i början av mars 2007 höjer lönekostnaderna för undervisningspersonalen med i snitt 1 % år 2007.

De mer precisa kostnadseffekterna i de enskilda bilagorna har skickats till löneombuden per e-post. Frågor om kostnadsuppgifter som gäller enskilda arbetsgivare kan ställas per e-post till hannu.freund@kt.fi.

Avtalsböcker

Ett cirkulär om beställning av det tryckta avtalet skickas senare. I denna avtalsbok ingår de grundlöner och arvoden som ska betalas fr.o.m. 1.3.2008.

Eftersom de textändringar som träder i kraft i början av oktober 2007 är så få och lönejusteringarna gäller en så kort tid trycks ingen avtalsbok för perioden 1.10.2007–29.2.2008. Under denna tidsperiod ska arbetsgivarna tilllämpa avtalet 1.3.2007 som finns på webben (www.kommunarbetsgivarna.fi > Avtal > Lärare > UKTA 2005–2007, 1.3.2007) och detta cirkulär som innehåller de ändrade avtalsbestämmelserna, grundlönerna och arvodena. Cirkuläret och bilagorna kan också skrivas ut på webben (www.kommunarbetsgivarna.fi > Cirkulär).

Avtalsändringar och tillämpningsanvisningar

I bilaga 5 till detta cirkulär finns närmare tillämpningsanvisningar för de ändringar i avtalstexten som träder i kraft 1.10.2007. Bilaga 6 innehåller ett sammandrag över de avtalsändringar som träder i kraft i början av mars 2008. Vi informerar senare i ett cirkulär om de ändringar i avtalstexten som träder i kraft i början av mars och om tillämpningen av dem.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                                Markku Jalonen

Förhandlingschef                                           Vuokko Piekkala

Bilagor (pdf)
1.Underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn (UKTA 2007–2009).
2.UKTA 2007–2009, de avtalsändringar som träder i kraft 1.10.2007
3. Grundlöner och arvoden som justeras genom den allmänna förhöjningen 1.10.2007
4.Tillämpningsanvisningar för underteckningsprotokollet till UKTA
2007–2009
5.Tillämpningsanvisningar för avtalsbestämmelserna 1.10.2007 i UKTA 2007–2009
6.Sammandrag över de avtalsändringar i UKTA 2007–2009 som träder i kraft 1.3.2008

 

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT