Suomeksi
Cirkulär
30/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2001-2002

Med detta cirkulär skickas för kännedom de bestämmelser i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2001-2002 som ändrats jämfört med gällande AKTA. Det nya avtalet har undertecknats av Kommunala arbetsmarknadsverket och övriga huvudavtalsorganisationer med undantag för AKAVA-OS rf. I enlighet med § 17 i det kommunala huvudavtalet tillämpas det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet inte på AKAVA-OS rf eller medlemmarna i dess underföreningar, utan på dem tillämpas fortsättningsvis bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2000, d.v.s. till dem betalas inte t.ex. allmänna förhöjningar eller löneförhöjningar till följd av justeringar av de nedre gränserna för lönesättningen e.dyl. Eventuella ändringar i tillämpningsområdet meddelas omgående.

Det nya avtalet är i kraft 1.2.2001-31.1.2003. Avtalet följer det inkomstpolitiska avtal som undertecknades 15.12.2000.

De viktigaste materiella ändringarna i det nya avtalet beskrivs i bilaga 1 till detta cirkulär. I bilaga 3 har de innehållsliga textändringarna markerats i marginalen. De lönesättningsbilagor som träder i kraft 1.3.2002 skickas för kännedom i ett senare skede.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn, avtalet för tekniska sektorn, arbetskollektivavtalet för timavlönade samt samarbetsfrågor presenteras i separata cirkulär. Inget förhandlingsresultat har ännu uppnåtts för läkaravtalet och förhandlingarna fortsätter. Läkaravtalet 2000 är i kraft till 31.1.2001.

När det blir aktuellt skickas cirkulär om beställningen av avtalsböckerna. Löneombuden meddelas separat om informationsmöten där de nya avtalen presenteras.

Enighet om tillämpningsdirektiven i bilaga 4 till detta cirkulär har uppnåtts med representanter för Kommunfackets union rf, Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf och Tjänstemännens Förhandlingsorganisation TFO rf.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Förhandlingschef Heikki  Saipio

BILAGOR
1.  De viktigaste materiella ändringarna i AKTA
2.  Underteckningsprotokoll
3.  (och 3 a) Ändrade avtalsbestämmelser och
4.  Tillämpningsdirektiv
5.  Dagtraktamenten och hotellersättningar vid resor till utlandet