Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 9 Sjöfartsläroanstalter

  III Arbetstid

  § 5 Arbetstid för laboratorieingenjörer

  På laboratorieingenjörer tillämpas de gemensamma bestämmelserna i del C § 7 mom. 1–2. I helhetsarbetstiden kan ingå högst 26 veckotimmar undervisning.

  § 6 Undervisningsskyldighet för lärare

  mom. 1           

  Undervisningsskyldigheten i sjöfartsämnen, tekniska ämnen och yrkesundervisning är 874 timmar per år och i arbetsundervisning 950 timmar per år. Den årliga undervisningsskyldigheten i språk är 722, i upprätthållande av arbetsförmågan, gymnastik och hälsokunskap 817 timmar och i övriga ämnen 760 timmar.

  mom. 2           

  Om en lärare i modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, medborgarfärdighet, matematik, fysik, kemi eller informationsteknik eller en lärare i gymnastik och hälsokunskap undervisar i två eller flera ämnen som inte är yrkesämnen, räknas undervisningsskyldigheten ut genom att undervisningsskyldigheten per vecka för de ämnen läraren undervisar i vägs mot det genomsnittliga antalet veckotimmar som använts för ämnena. Om den vägda undervisningsskyldigheten inte blir ett heltal, avrundas den till närmaste heltal. Om två heltal är lika nära, görs avrundningen nedåt.

  mom. 3           

  En lärares undervisningsskyldighet per vecka får man genom att dividera den årliga undervisningsskyldigheten med 38.

  § 6 a Planeringstid

  Utöver undervisning och andra uppgifter som ålagts en lärare per vecka ska läraren delta 24 timmar per år i sådan planering som behövs för läroanstaltens verksamhet.


  Tillämpningsanvisning

  I planeringsarbetet ingår deltagande i avdelningsmöten och motsvarande möten, deltagande i sådana möten och överläggningar mellan lärare som gäller pedagogiska frågor, kontakter med det lokala näringslivet och liknande intressentgrupper, kontakter med elevernas föräldrar samt uppgifter som har samband med planeringen av undervisning och utvecklingen av läroanstaltens verksamhet. Skyldigheten att delta i planeringsarbetet gäller alla som undervisar minst 16 timmar vid läroanstalten. Ersättningen för planeringsarbetet ingår vid sidan av undervisningsskyldigheten i lärarens uppgiftsrelaterade lön.


  § 7 Minskning av undervisningsskyldigheten

  mom. 1           

  En lärares undervisningsskyldighet minskas med 1,5 timmar per vecka för planering. Bestämmelsen gäller förutom heltidsanställda tjänsteinnehavare även de timlärare vid respektive läroanstalt som på grundval av timantal och andra för huvudsyssla godkända uppgifter betraktas som timlärare i huvudsyssla, samt de deltidsanställda tjänsteinnehavare som uppnår minst det timantal som krävs för huvudsyssla. För att bestämmelsen ska tillämpas krävs dessutom att anställningen vid läroanstalten varar längre än en vecka.


  Tillämpningsanvisning

  I planeringsarbetet ingår deltagande i avdelningsmöten och motsvarande möten, deltagande i sådana möten och överläggningar mellan lärare som gäller pedagogiska frågor, kontakter med det lokala näringslivet och liknande intressentgrupper, kontakter med elevernas föräldrar samt uppgifter som har samband med planeringen av undervisning och utvecklingen av läroanstaltens verksamhet.


  mom. 2           

  För en eller flera uppgifter som klassföreståndare/grupphandledare minskas lärarens årliga undervisningsskyldighet med 38 timmar.

  mom. 3           

  Om en lärare utöver sina egentliga undervisningstimmar tilldelats uppgifter som gäller utveckling, planering och underhåll av läromedel, apparatur och materiel, minskas undervisningsskyldigheten med det antal veckotimmar som arbetsgivaren bestämmer.

  mom. 4

  Undervisningsskyldigheten för en lärare som ger navigerings- och maskinövervakningsundervisning minskas med två veckotimmar.

  mom. 5           

  För en lärare som utsetts till avdelningsföreståndare minskas undervisningsskyldigheten med 2–5 veckotimmar, beroende på uppgiftens omfattning.

  § 8 Övertimarvode

  Till en lärare betalas övertimarvode för de timmar som överskrider undervisningsskyldigheten. Övertimarvodet bestäms enligt del A § 26 och 27.


  Tillämpningsanvisning

  Övertimarvodet beräknas utgående från den uppgiftsrelaterade lönen som multipliceras med 0,83. Resultatet dividerat med den oförminskade undervisningsskyldigheten per vecka enligt § 6 ger det årsarvode för en veckoövertimme som betalas per månad. När övertimarvodet räknas ut beaktas varken det årsbundna tillägget enligt § 4 eller det individuella tillägget enligt del A § 11.