Suomeksi
UKTA
Del C Bilaga 7 Social- och hälsovårdsläroanstalter

II Tjänsteinnehavarnas löner

§ 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lektorer (lärare)

4 16 04 00 5

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 16 04 00 6

Annan lämplig examen

§ 3 Årsbundet tillägg

Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för en tjänsteinnehavare och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

5 år

8 år

10 år

20 år

2 %

3 %

6 %

6 %