Suomeksi

UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 7 Social- och hälsovårdsläroanstalter

  III Tjänsteinnehavarnas arbetstid

  § 4 Arbetstid

  mom. 1     

  Arbetstiden utgörs av helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet.

  mom. 2           

  En del av lärarnas arbetsuppgifter är sådana att de är svåra att utföra inom byråarbetstid och en del är sådana att det är mer ändamålsenligt att utföra dem någon annanstans än på arbetsplatsen. Dessutom varierar arbetsmängden betydligt under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker till denna del från den arbetstid som iakttas i byråarbete.

  mom. 3           

  Hur en lärares arbetstid fördelas mellan undervisning och annat arbete bestäms lokalt, dock så att minst 776 timmar per år avdelas för annat arbete än undervisning.


  Protokollsanteckning

  Om lokala behov föreligger går det att avvika från arbetstidsfördelningen per läsår så att den genomförs enligt mom. 2 och 3 inom en utjämningsperiod på två år.


  mom. 4

  Innan arbetsåret börjar ska för varje lärare fastställas en arbetstidsplan som anger mängden undervisning och handledning samt de övriga uppgifter som arbetsgivaren ålagt läraren. Arbetsgivaren bör regelbundet följa upp hur arbetstidsplanen uppfylls.


  Tillämpningsanvisning

  Om det under en arbetsperiod är nödvändigt att ändra den fastställda arbetstidsplanen, kan arbete och uppgifter som läraren fått tas bort eller bytas. Arbetstidsplanen ändras också då läraren ges tilläggsuppgifter eller mertidsarbete.


  mom. 5

  Om arbetsgivaren i lärarens arbetstidsplan har fastställt den årliga arbetstiden så att arbetstiden enligt mom. 1 i denna paragraf överskrids och om lärarens arbetstid inte utjämnas under en utjämningsperiod på högst två år betalas för mertidsarbete ett arvode som inte ingår i den ordinarie lönen. Arvodet utgör den ordinarie lönen dividerad med 152 per arbetstimme som anges i beordran om mertidsarbete.

  En arbetsgivare som så önskar kan ge ovan nämnda ersättning för mertidsarbete i form av motsvarande ledighet under följande arbetsperiod.


  Tillämpningsanvisning

  Ersättning för överskridning av arbetstiden betalas endast om arbetsgivaren har beordrat läraren att utföra mertidsarbete. Beordran om mertidsarbete ges genom en ändring av arbetstidsplanen.


  § 5 Semester

  Lärarnas semester följer bestämmelserna i UKTA del A § 33 mom. 1.