Suomeksi
UKTA
Del C Bilaga 8 Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning

I Tillämpning

§ 1 Tillämpningsområde

På anställningsvillkoren för undervisningspersonal vid läroanstalter för skogsbruk och trähushållning tillämpas utöver denna bilaga också UKTA del A och de gemensamma bestämmelserna i del C. Dessutom iakttas bestämmelserna i AKTA i tillämpliga delar.