Suomeksi
UKTA
Del A Allmän del

I Tilllämpning och arbetsfred

§ 1 Tillämpningsområde

mom. 1 

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal (UKTA) tillämpas på anställningsvillkoren för undervisningspersonalen i skolor och läroanstalter som kommuner och samkommuner är huvudmän för. På undervisningspersonalen i skolor och läroanstalter iakttas dessutom AKTA i tillämpliga delar, om inget annat följer av detta tjänste- och arbetskollektivavtal.


Tillämpningsanvisning

Lönen för en ledande rektor i en samkommun bestäms enligt AKTA kap. II § 17.


mom. 2 

Vad som i detta avtal har överenskommits om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavare iakttas i tillämpliga delar också i fråga om anställningsvillkoren för lärare i arbetsavtalsförhållande som utför motsvarande arbete och vice versa.

mom. 3 

Om man i detta avtal har kommit överens om arvodesgrunden för en viss specificerad uppgift, tillämpas samma arvodesgrund också när en lärare har getts en motsvarande uppgift som lokalt benämns på ett sätt som avviker från avtalet.

mom. 4 

I detta avtal avses med kommun både kommun och samkommun.

§ 2 Lokala avtal och övriga begränsningar som gäller avtalets tillämpningsområde

mom. 1 

Detta avtal tillämpas inte när man har avvikit från dess bestämmelser genom sådana lokala avtal som avses i § 13 mom. 1 i det kommunala huvudavtalet. Genom ett lokalt avtal kan man dock inte avvika från detta avtals bestämmelser om arbetstid, semesterns längd eller förmåner som gäller sjuk- och moderskapsledighet. Lokalt avtal kan heller inte ingås om lägre lön för en tjänsteinnehavare eller arbetstagare än grundlönen enligt lönepunkten eller den lägsta grundlönen enligt löneskalan i detta avtal.


Tillämpningsanvisning

Enligt § 13 mom. 1 i huvudavtalet iakttas inte huvudavtalets bestämmelser om avvikande avtal, ifall man i ett riksomfattande tjänste- eller arbetskollektivavtal genom egna särskilda bestämmelser har kommit överens om lokala avtal. I så fall tillämpas de särskilda bestämmelserna i det riksomfattande tjänste- eller arbetskollektivavtalet.


mom. 2 

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal tillämpas inte i de fall där frågan med stöd av ett sådant bemyndigande av Kommunala arbetsmarknadsverket som föreskrivs i 3 § 2 mom. i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal har reglerats genom kommunens eller samkommunens eget tjänstekollektivavtal.


mom. 3 

Om inget annat följer av detta avtal eller av något annat tjänste- eller arbetskollektivavtal, kvarstår tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas anställningsvillkor i den form som de vid utgången av föregående avtal skulle iakttas enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet.


§ 3 Slopad

§ 4 Arbetsfred

mom. 1
Tjänsteinnehavare 

Den som är bunden av detta tjänste- och arbetskollektivavtal får inte under den tid avtalet gäller vidta stridsåtgärder för att avgöra en tvist som gäller avtalets giltighet, giltighetstid eller rätta innebörd eller ett anspråk som baserar sig på avtalet eller för att ändra det gällande avtalet eller för att få till stånd ett nytt avtal.

mom. 2 

En förening som är bunden av avtalet är dessutom skyldig att se till att underlydande föreningar och tjänsteinnehavare som omfattas av avtalet inte bryter mot den i mom. 1 avsedda fredsplikten eller överträder bestämmelserna i avtalet. Denna skyldighet innebär också att föreningen inte får stödja eller främja förbjudna stridsåtgärder eller på något annat sätt bidra till sådana åtgärder, utan är skyldig att försöka få dem att upphöra.

mom. 3
Arbetstagare 

Ansvaret hos kollektivavtalets parter och övriga som är bundna av avtalet regleras genom lag (hänvisningsbestämmelse).