Suomeksi

UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del A Allmän del

  III Arbetstid

  § 31 Arbetstidsformer

  Undervisningspersonalens arbetstider framgår av respektive del och/eller bilaga.


  Tillämpningsanvisning

  Undervisningspersonalens arbetstidsformer är följande (förteckningen efter varje arbetstidsform är inte uttömmande, utan ska betraktas som exempel):

  1. Arbetstid baserad på undervisningsskyldighet och övertimmar
  • lärare i grundskolor
  • lärare i gymnasier
  • lärare vid läroanstalter för yrkesutbildning, med undantag av punkt 2
  1. Helhetsarbetstid (byråarbetstid anpassad efter läroanstaltens verksamhet, AKTA kap. III § 8)
  • rektorer för grundskolor och gymnasier och innehavare av biträdande rektorstjänst i grundskolor och gymnasier
  • rektorer för läroanstalter för yrkesutbildning, biträdande rektorer, vuxenutbildningsföreståndare och studiehandledare
  • heltidsanställd undervisningspersonal vid social- och hälsovårdsläroanstalter och skogsbruksläroanstalter
  1. Arbetstider baserade på årsarbetstimmar
  • lektorer i elevhandledning i grundskolan
  • lärare vid medborgarinstitut
  1. Arbetstid på 38 timmar och 45 minuter
  • lärare vid yrkesutbildningscenter för vuxna

  Arbetstiden för timlärare vid medborgarinstitut, folkhögskolor, konstskolor för barn och unga och för timlärare i bisyssla vid yrkesutbildningscenter för vuxna samt för timlärare i bisyssla i tjänsteförhållande vid olika skolor och läroanstalter bestäms enligt arbetsavtal eller enligt respektive bestämmelse som gäller för timlärare i tjänsteförhållande.


  § 32 Arbetsdagarnas antal och förläggning samt längden på en undervisningstimme

  mom. 1 

  Antalet arbetsdagar (elev- och lärararbetsdagar), förläggningen av undervisningstimmar och annan arbetstid som regleras av arbetsgivaren samt längden på en undervisningstimme bestäms enligt den lagstiftning som gällde 31.12.1998 och enligt den vedertagna praxis som framgår av arbetsplanen eller ett motsvarande dokument.


  Tillämpningsanvisning

  Avsikten med bestämmelsen är att den del av lärarens arbetstid i skolan/läroanstalten som regleras av arbetsgivaren ska förbli kvantitativt och tidsmässigt oförändrad.

  I grundskolan iakttas dock bestämmelserna i lagen och förordningen om grundläggande utbildning.


  mom. 2 

  Om det med tanke på utbildningsarrangemangen är nödvändigt att tillämpa bestämmelserna i denna paragraf på något annat sätt, kan man från fall till fall särskilt komma överens om detta med förtroendemannen i fråga.