Suomeksi
UKTA
Del B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning

I Tillämpning och lönegrundsgrupp

§ 1 Tillämpliga avtalsbestämmelser

mom. 1 

På anställningsvillkoren för innehavare av rektors- och lärartjänst som anställts tillsvidare eller för viss tid och på anställningsvillkoren för timlärare tillämpas del A och B i UKTA och bilaga 1 för grundskolor, bilaga 2 för gymnasier och bilaga 3 för vuxengymnasier.


Tillämpningsanvisning

Bilaga 1 tillämpas på den grundläggande utbildning för läropliktiga och den förskole- och påbyggnadsutbildning som ska ordnas i grundskolan enligt lagen om grundläggande utbildning.

Bilaga 2 tillämpas på sådan gymnasieutbildning i gymnasier som avses i gymnasielagen och som i huvudsak är avsedd för unga.

Bilaga 3 tillämpas på i gymnasielagen avsedd gymnasieutbildning som i huvudsak är avsedd för vuxna vid ett gymnasiums linje för vuxenutbildning eller vid ett vuxengymnasium och på sådan grundläggande utbildning för andra än läropliktiga som följer lagen om grundläggande utbildning.


mom. 2 

På grundskolans, gymnasiernas och vuxengymnasiernas rektorer och lärare tillämpas dessutom följande bestämmelser i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA):

Kap. II

Löner, § 13 (resultatbonus), § 14 (engångsarvode), § 16 (språktillägg) och § 20 (arbetsgivarens kvittningsrätt)

Kap. IV

Semester (rektorer) med beaktande av vad som bestäms i UKTA del A § 33

Kap. V

Tjänst-, arbets- och familjeledighet, § 6–12 mom. 2–3 med de undantag som framgår av UKTA del A kap. V

Kap. VI

Ersättningar för kostnader och naturaprestationer

Bestämmelse i UKTA del B § 25 a

Kap. VII

Förtroendemän

Kap. VIII

Permittering, ombildning till deltidsanställning och anställningens upphörande, med undantag av uppsägningstiderna.

§ 2 Lönegrundsgrupp

mom. 1 

I bilaga 1 som gäller grundskolan avses med lönegrundsgrupp

  1. antalet lärare i huvudsyssla i årskurs 1–6 och inom förskoleundervisningen
  2. i årskurs 7–9 en kalkylerad grupp för varje påbörjat antal av 32 elever i respektive årskurs
  3. vid undervisning i specialklass en kalkylerad grupp för varje påbörjat antal av 10 elever. Vid undervisning av elever med förlängd läroplikt beräknas dock en lönegrundsgrupp för varje påbörjat antal av 8 elever. Vid beräkning av antalet grupper inom specialundervisningen räknas eleverna i samtliga årskurser ihop.

Tillämpningsanvisning för punkt 1

Med lärare i huvudsyssla avses lärare som undervisar i skolan minst 16 timmar i veckan. En innehavare av rektorstjänst för årskurs 1–6 betraktas som lärare i huvudsyssla oberoende av antalet timmar.


Tillämpningsanvisning för punkt 1 och 2

Vid beräkning av lönegrundsgrupperna beaktas specialeleverna enligt punkt 1 och 2 beroende på i vilken årskurs eleven har placerats, med undantag av de elever som överförts till specialklass, varvid punkt 3 tillämpas.


mom. 2 

I bilaga 2 som gäller gymnasier avses med lönegrundsgrupp

  1. varje påbörjat antal av 36 antagna studerande under läsåret
  2. varje påbörjat antal av 36 antagna studerande under föregående läsår
  3. varje påbörjat antal av 36 antagna studerande under läsåret därförinnan och under tidigare läsår.