Suomeksi

UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  UKTA, i kraft från 1.2.2017

  Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2017

  § 1 Verkställande av de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat om konkurrenskraftsavtalet i kommunsektorn

  Genom detta tjänste- och arbetskollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat 29.2.2016 om konkurrenskraftsavtalet inom tillämpningsområdet för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal.

  § 2 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

  Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.2.2017–31.1.2018.

  Efter 31.1.2018 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligen sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.

  Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemen-samt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någondera avtalsparten skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

  § 3 Ändringar i anställningsvillkoren

  Med anledning av de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat om konkurrenskraftsavtalet görs det inga ändringar i lönerna eller andra kostnadspåverkande ändringar i anställningsvillkoren, med undantag av de strukturella ändringar som avtalats i 4 och 5 §.

  § 4 Strukturella ändringar enligt de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat

  mom. 1 Minskning av semesterpenningen

  I det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtal som undertecknades 31.5.2016 har det avtalats om en minskning av semesterpenningarna med 30 procent från nuvarande nivå för kvalifikationsåren 2016–2017 och 2017–2018 samt 2018–2019, vilket de centrala arbetsmarknadsorganisationerna kom överens om i förhandlingsresultatet om konkurrenskraftsavtalet.

  Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet finns i bilaga 1 till underteckningsprotokollet.

  mom. 2 Förlängning av arbetstiden

  I detta tjänste- och arbetskollektivavtal har det avtalats om en förlängning av den årliga arbetstiden med i genomsnitt 24 timmar utan ändringar i inkomstnivån, vilket centralorganisationerna kom överens om i förhandlingsresultatet om konkurrenskraftsavtalet.

  § 5 Främjande av lokala avtal enligt de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat

  mom. 1 Lokala avtal

  I detta tjänste- och arbetskollektivavtal har det avtalats om främjande av lokala avtal, vilket centralorganisationerna kom överens om i förhandlingsresultatet om konkurrenskraftsavtalet.

  Gemensamma anvisningar har utarbetats om främjande av lokala avtal.

  § 6 Medlemsavgifter till fackföreningar

  Arbetstagare

  Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs anvisningarna från 9.4.1997 (Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 11/1997).

  § 7 Fortlöpande förhandlingar

  Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

  § 8 Arbetsgrupper

  Avtalsparterna har kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp med följande uppgifter:

  Arbetsgruppen har i uppgift att under avtalsperioden se över och utveckla arbetstidssystemen för lärargrupperna inom allmänbildande utbildning och yrkesutbildning samt grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete. Arbetsgruppen ska utvärdera, följa upp och eventuellt utvidga de pågående arbetstidsförsöken och utreda möjligheterna att inleda nya arbetstidsförsök under avtalsperioden. Arbetsgruppen ska också utreda förutsättningarna för arbetstidsplanering och uppföljning och möjligheterna att ändra och utveckla rektorernas arbetstid inom olika skolformer. Dessutom har arbetsgruppen i uppgift att utreda hur det sporrande lönesystemet kunde förbättras.

  § 9 Förfall

  Förutsättningen för att detta kollektivavtal ska träda i kraft är att alla centrala arbetsmarknadsorganisationer 13.6.2016 konstaterar att det förhandlingsresultat som centralorganisationerna nådde 29.2.2016 om ett konkurrenskraftsavtal har en tillräcklig täckningsgrad och att centralorganisationerna undertecknar konkurrenskraftsavtalet.

  Helsingfors den 31 maj 2016

  KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

  FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF


  Bilaga 1

  Tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019

  § 1

  mom. 1

  Detta tjänste- och arbetskollektivavtal tillämpas på personal som omfattas av

  • det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet,
  • det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal,
  • det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare,
  • det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal samt
  • det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade.

  mom. 2  

  Detta tjänste- och arbetskollektivavtal tillämpas på semesterpenningen för de kvalifikationsår som anges i § 2, oberoende av vad som bestäms i de kollektivavtal som anges i mom. 1.

  § 2

  mom. 1

  Detta tjänste- och arbetskollektivavtal tillämpas på semesterpenning som tjänats in för kvalifikationsåren 2016–2017 och 2017–2018.

  mom. 2     

  I fråga om kvalifikationsåret 2018–2019 tillämpas konkurrenskraftsavtalet, enligt vilket semesterpenningarna för offentliga sektorn (staten, kommunerna, kyrkan, FPA, Keva och Finlands Bank) skärs ner med 30 procent från den nuvarande nivån. Nedskärningen gäller semesterpenningar för semestrar som tjänats in under de kvalifikationsår som går ut 2017–2019.

  § 3

  En tjänsteinnehavare eller arbetstagare tjänar för varje full kvalifikationsmånad in en semesterpenning på

  1. 4,2 % i de fall som avses i kap. IV § 5 mom. 2 punkt 1 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet,
  2. 3,5 % i de fall som avses i kap. IV § 5 mom. 2 punkt 2 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet,
  3. 2,8 % i de fall som avses i kap. IV § 5 mom. 2 punkt 3 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet,

  av den ordinarie månadslönen för den juli månad som följer efter kvalifikationsåret.

  § 4

  Enligt § 55 mom. 2 i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade beräknas semesterlönen i fråga om semester för de kvalifikationsår som anges i § 2 ovan genom att man multiplicerar den enligt TIM-AKA § 35 mom. 1 beräknade medeltiminkomsten med 1,35 eller, i de fall som avses i § 55 mom. 5 stycke 2 och mom. 6 stycke 2, med 0,35.


  Tillämpningsanvisning

  Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas på beräkningen av semesterlönen enligt arbetskollektivavtalet för timavlönade oberoende av när den semester som tjänats in för kvalifikationsåren enligt § 2 tas ut.


  § 5 

  För timlärare som omfattas av bilaga 11 (Konstskolor för barn och unga, § 10 mom. 3), bilaga 12 (Medborgarinstitut, § 16) eller bilaga 13 (Folkhögskolor, § 13) i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal bestäms semesterpenningen (när villkoren för semesterpenning uppfylls) enligt följande:

  35 %  x

  Semesterersättning
  för arbetsåret

  x

  Månader med 14 arbetsdagar  
  eller 35 undervisningstimmar

   

  Antalet anställningsmånader

  § 6 

  Detta avtal gäller också semesterpenning som betalas i samband med semesterersättning.

  § 7

  Den som är bunden av detta avtal får inte under den tid avtalet gäller vidta stridsåtgärder för att avgöra en tvist som gäller avtalets giltighet, giltighetstid eller rätta innebörd eller ett anspråk som baserar sig på avtalet eller för att ändra det gällande avtalet eller för att få till stånd ett nytt avtal.

  8 § 

  Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.2.2017–30.9.2019. Avtalet kan inte sägas upp. Om semesterpenning enligt § 2 i detta avtal betalas efter att avtalet gått ut, bestäms semesterpenningen enligt § 3.

  § 9

  Detta tjänste- och arbetskollektivavtal har inga efterverkningar.

  § 10 Förfall

  Förutsättningen för att detta kollektivavtal ska träda i kraft är att alla centrala arbetsmarknadsorganisationer 13.6.2016 konstaterar att det förhandlingsresultat som centralorganisationerna nådde 29.2.2016 om ett konkurrenskraftsavtal har en tillräcklig täckningsgrad och att centralorganisationerna undertecknar konkurrenskraftsavtalet.

  Helsingfors den 31 maj 2016

  KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

  FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

  KOMMUNFACKETS UNION RF

  KOMMUNSEKTORNS UTBILDADE VÅRDPERSONAL KOHO RF

  FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA JHL RF