Suomeksi
UKTA
Del F Bilaga 12 Medborgarinstitut

III Timlärare

§ 11 Anställningens början

I fråga om anställningens början iakttas AKTA kap. I § 6.

§ 12 Uppgifter

mom. 1      

En timlärare anställs för att ge den undervisning som anges i arbetsavtalet. I timlärarens skyldigheter ingår att förbereda undervisningstimmarna, hålla undervisningstimmarna, utföra annat arbete i direkt anslutning till undervisningstimmarna och delta i arbetsavtalsenliga lärarmöten.


Tillämpningsanvisning

En undervisningstimme är 45 minuter.


mom. 2    

En timlärare är vid behov tillfälligt skyldig att också utföra andra sådana uppgifter som fastställts i medborgarinstitutets verksamhets- och undervisningsplan och som är fast anknutna till institutets verksamhet inom lärarens eget område och som kan anses lämpliga med tanke på lärarens utbildning och arbetserfarenhet. Arvodet för dessa uppgifter bestäms enligt § 13.


Tillämpningsanvisning

En ovan avsedd timme som inte är en undervisningstimme är 60 minuter.


mom. 3–4 har slopats

§ 13 Timarvoden (träder i kraft 1.6.2024)

mom. 1

Till en timlärare (4 06 07 03 3) betalas för varje undervisningstimme läraren hållit ett timarvode enligt lönebilagan.

mom. 2

Till en timlärare som har behörighet som lärare i huvudsyssla vid folkhögskolor och medborgarinstitut samt till en timlärare som har slutfört 35 studieveckors eller minst 60 studiepoängs pedagogikstudier för lärare betalas ett timarvode som är 10 % högre än vad som annars betalas timläraren. Om timläraren slutfört endast grundstudierna i vuxenpedagogik är timarvodet 5 % högre.

Till en timlärare som undervisar på en kompetensbaserad kurs med en eller flera studerande som avlägger studiepoäng (studiepoängskurs) betalas för varje undervisningstimme ett timarvode som är 5 % högre än det som annars betalas timläraren i fråga.


Tillämpningsanvisning

På timlärare tillämpas i fråga om handledning av distansundervisning § 6 mom. 7.


mom. 3    

I fråga om föreläsningsarvoden ingås särskilda lokala avtal.

§ 14 Årsförhöjning (träder i kraft 1.8.2022)

mom. 1          

Till en timlärare som i genomsnitt undervisar minst 16 timmar per vecka och i tre år har undervisat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka vid sitt eget eller något annat medborgarinstitut, betalas timarvodet förhöjt med 6 %.

Till en timlärare som i genomsnitt undervisar minst 16 timmar per vecka och i 5 år har undervisat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka vid sitt eget eller något annat medborgarinstitut, betalas timarvodet förhöjt med 4 %. 

Till en timlärare som i genomsnitt undervisar minst 16 timmar per vecka och i 7 år har undervisat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka vid sitt eget eller något annat medborgarinstitut, betalas timarvodet förhöjt med 4 %.


Tillämpningsanvisning

Vid beräkningen av undervisningstimmarna beaktas timmarna vid ett enda medborgarinstitut. Betalningen av årsförhöjningen förutsätter också att läraren undervisar vid medborgarinstitutet eller folkhögskolan i genomsnitt minst 16 veckotimmar. Som divisor används antalet arbetsveckor.


mom. 2          

På ansökan om årsförhöjning och på den tid efter vilken årsförhöjningen förfaller tillämpas del A § 17.

mom. 3

Årsförhöjningens inverkan på timlönen beräknas på summan av timarvodet och tidigare årsförhöjningar.


Tillämpningsanvisning

Årsförhöjningens inverkan på timlönen räknas ut genom att timarvodet multipliceras med koefficienter som följer av procenttalen för årsförhöjningen (t.ex. 6 % = 1,06) utan att siffrorna avrundas under uträkningen. Avrundningen till hela cent görs först på den slutliga lönen. Beräkningen görs alltså enligt principen ränta på ränta.


§ 15 Semesterersättning

mom. 1           

En timlärares rätt till (semester, semesterlön och) semesterersättning följer semesterlagen (162/2005). Semesterersättning betalas vid utgången av medborgarinstitutets arbetsperiod eller när anställningen upphör. Timläraren ska ges en specifikation över semesterersättningen som innehåller en utredning över ersättningsgrunden.

mom. 2

Om timläraren för samma tid får semester, semesterersättning eller semesterpenning på basis av ett annat anställningsförhållande hos samma arbetsgivare, har läraren inte rätt till den semesterersättning som avses i denna paragraf.


Tillämpningsanvisning

Semesterersättningen är 9 % av de löner som betalats under hela anställningsförhållandet (11,5 %, om anställningen har fortgått utan avbrott minst ett år före utgången av kvalifikationsåret).

Arbetsgivaren är skyldig att ge den anställda en specifikation över semesterersättningen.


§ 16 Semesterpenning

En timlärare intjänar semesterpenning för sådana kalendermånader då timläraren har minst 14 arbetade dagar, om läraren omfattas av regeln om intjäning med 14 arbetade dagar, eller 35 arbetstimmar, om läraren omfattas av regeln om intjäning med 35 arbetstimmar (full kvalifikationsmånad). Semesterpenningen räknas ut enligt följande:

50 %

Semesterersättningen för arbetsåret

x

Månader med 14 arbetsdagar eller 35 undervisningstimmar

 

Antalet anställningsmånader

 

 

 

§ 17 Sjuklön och lön under moderskaps-/ graviditets-/ föräldraledighet 

mom. 1

Till en timlärare som i genomsnitt undervisar minst 14 timmar per vecka betalas sjuklön och lön under moderskaps-/graviditetsledighet enligt AKTA kap. V § 2 och 7. Dessutom betalas den som är berättigad till avlönad graviditetsledighet lön under föräldraledighet enligt AKTA kap. V § 8. 


Tillämpningsanvisning

Vid beräkningen av karenstider betraktas timlärarens anställning som sammanhängande, om läraren har varit anställd vid sitt eget institut fram till utgången av föregående ordinarie arbetsperiod och då undervisat i genomsnitt 14 timmar per vecka.


mom. 2

För andra timlärare än de som avses i mom. 1 bestäms rätten till moderskaps- /graviditets- /föräldraledighet och sjukfrånvaro med lön enligt arbetsavtalslagen

§ 18 Tillfällig vårdledighet

En timlärare som undervisar i genomsnitt minst 14 timmar per vecka har i enlighet med AKTA kap. V § 9 rätt till avlönad arbetsledighet (tillfällig vårdledighet) för att ordna vård för eller sköta sitt barn då barnet insjuknat plötsligt.

§ 19 Ersättning för resekostnader (träder i kraft 1.8.2022)

En timlärares rätt att få resekostnadsersättningar följer respektive bestämmelser i AKTA, dock med följande undantag:

En timlärare betalas resekostnadsersättning för resor från timlärarens bostad eller tjänstgöringsställe till institutets verksamhetsställe, dock högst till den del resan överstiger tjugo kilometer. På samma grunder ersätts också återresan.

§ 20 Lönebetalning

Perioden och tidpunkten för lönebetalningen följer AKTA kap. II § 18.