Suomeksi
UKTA
Del C Undervisningspersonalen inom yrkesutbildningen

VII Timlärare

§ 25 Timlärare i huvudsyssla

mom. 1

Lönen för en timlärare vars årliga arbetstid är 1 500 timmar (arbetstid för heltidsanställda) bestäms på samma grunder som för en lärartjänsteinnehavare i § 12. Lönen för en timlärare som arbetar mindre än 1500 timmar är lägre i samma proportion som arbetstiden är kortare än full arbetstid.


Exempel

En lärare har anställts för perioden 24.8–18.12.2020. Vecka 42 har preliminärt planerats som ledig period för läraren. Den lediga perioden omfattar 7 kalenderdagar. Som arbetsdagar räknas alla dagar (mån–fre), förutom de dagar som ingår i den lediga perioden. I tjänsteförhållandet ingår 80 arbetsdagar (mån–fre). I kortare anställningsförhållanden än ett år är en heltidsanställd lärares arbetstid 37,5 timmar per vecka, varav andelen icke-bunden arbetstid följer § 12 mom. 1. Läraren har 16 fulla arbetsveckor, så arbetstiden på 100 % är 16 x 37,5 = 600 timmar. Om 500 arbetstimmar fastställts för läraren är lärarens arbetstid 83,33 % av full arbetstid (500/600). 


mom. 2

Den årliga arbetstiden för en timlärare i huvudsyssla är minst 800 timmar per arbetsår eller i genomsnitt minst 20 timmar per vecka. Andelen icke-bunden arbetstid framgår av § 12.


Tillämpningsanvisning

En timlärare anses vara timlärare i huvudsyssla om lärarens bundna arbetstid är minst 600 timmar per arbetsår eller i genomsnitt minst 15 timmar per vecka.


mom. 3   

4 11 07 00 1

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 11 07 00 2

Lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitekt- examen

4 11 07 00 3

Lämplig examen på institutnivå

4 11 07 00 4

Annan lämplig examen eller utbildning

26 § Timlärare i bisyssla

mom. 1

Den årliga arbetstiden för en timlärare i bisyssla är mindre än 800 timmar per arbetsår eller i genomsnitt mindre än 20 timmar per vecka. 

Till en timlärare i bisyssla betalas för varje arbetad timme minst ett timarvode enligt lönebilagan. Timarvodena innehåller också lön för semesterdagar och semesterpenningens andel.


Tillämpningsanvisning

En timlärare anses vara timlärare i bisyssla om lärarens bundna arbetstid är mindre än 600 timmar per arbetsår eller i genomsnitt mindre än 15 timmar per vecka.

När timarvodet bestäms beaktas arbetets svårighetsgrad och ansvar, samt lärarens erfarenhet, färdigheter och arbetsförmåga.

Avtalsbestämmelserna enligt denna paragraf kan tillämpas tidigast 1.8.2022. På timlärare i bisyssla som anställs 1.11.2022 eller senare tillämpas bestämmelserna i denna paragraf. Senast 1.8.2023 ska avtalsbestämmelserna tillämpas på timlärare i bisyssla som innan de nya avtalsbestämmelserna trädde i kraft anställts tillsvidare eller för viss tid enligt avtalsbestämmelserna för timlärare i del C i UKTA 2020–2021.


mom. 2

För sådana timlärare i bisyssla som saknar den behörighet som avses i behörighetsvillkoren görs ett avdrag för avsaknad av behörighet enligt del A kap. II § 8.

mom. 3

4 11 07 04 1

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 11 07 04 2

Lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitekt- examen

4 11 07 04 3

Lämplig examen på institutnivå

4 11 07 04 4

Annan lämplig examen eller utbildning

mom. 4 

Innan arbetsperioden börjar ska en arbetstidsplan med lärarens samtliga arbetsuppgifter i mån av möjlighet fastställas för läraren. När arbetstidsplanen fastställs ska arbetsperiodens längd och arbetsuppgifternas förutsebarhet beaktas. Arbetstidsplanen ska följas upp regelbundet. 

I arbetstidsplanen fastställs all bunden/icke-bunden/oreglerad arbetstid så att den motsvarar det verkliga behovet. På timlärare i bisyssla tillämpas ingen minimiandel icke-bunden arbetstid enligt § 12. 

För en timlärare i bisyssla som anställts för minst ett år planeras arbete för högst 40 veckor/200 arbetsdagar. Genom överenskommelse med läraren kan man avvika från detta antal arbetsveckor/arbetsdagar.

mom. 5

Till en timlärare i bisyssla betalas tillägg för obekväm arbetstid, som höjer lärarens timarvode med 50 %. I fråga om påbörjandet av arbetet och betalningen av tillägget beaktas inte den icke-bunden arbetstid enligt § 12 mom. 1. 

För arbetstimmar som utförs under samma dygn betalas kvällstillägg efter att 8 timmar har förlöpt sedan den första arbetsuppgift som fastställts av arbetsgivaren påbörjades under dygnet. Kvällstillägg betalas tidigast efter klockan 15.

För arbete som arbetsgivaren fastställt till lördag och söndag betalas tillägg för obekväm arbetstid om arbetsuppgifter under samma kalendervecka förlagts till en eller flera kalenderdagar under måndag–fredag. 

För arbete som arbetsgivaren i arbetstidsplanen fastställt till söckenhelger och till vardagar klockan 22.00–7.00 betalas tillägg för obekväm arbetstid.

För samma arbetstimme betalas arbetstidstillägg enligt endast en av grunderna ovan.


Tillämpningsanvisning

För arbete som arbetsgivaren fastställt till lördag och söndag betalas inget tillägg för obekväm arbetstid om läraren anställts endast för ett veckoslut under fredag–söndag.