Suomeksi
UKTA
Del C Undervisningspersonalen inom yrkesutbildningen

III Löner

§ 6 Bestämning av lönen

mom. 1 

Syftet med lönesystemet är att främja kommunernas resultat, motivera de anställda till goda arbetsprestationer och säkerställa konkurrenskraftiga löner för kommunsektorn. Målen eftersträvas med hjälp
av rättvisa löner som grundar sig på

  1. arbetsuppgifterna och deras svårighetsgrad (uppgiftsrelaterad lön)
  2. yrkesskicklighet (individuellt tillägg)
  3. arbetserfarenhet (årsbundet tillägg) och
  4. resultat (resultatbonus).

Se tillämpningsanvisningen i del A § 6 mom. 3 om uppgiftsrelaterad lön, § 11 om individuellt tillägg, § 12–17 om årsbundet tillägg, § 20 a om rekryteringstillägg och bestämmelserna i AKTA om engångsarvode och resultatbonus.


Tillämpningsanvisning

Det lönesystem som används i kommunen eller samkommunen ska uppfylla de mål som satts upp för ett bra och fungerande lönesystem. Lönesystemet ska ses över regelbundet.

Vid förändringar som innebär att de anställda får en ny arbetsgivare ska för den nya arbetsgivaren utvecklas ett eget lönesystem som ersätter de tidigare lönesystemen. Det nya lönesystemet kan vara ett system som använts redan tidigare.

Lönerna enligt de tidigare lönesystemen ska i mån av möjlighet samordnas med lönerna enligt det nya system som valts. Samordningen inleds med de uppgiftsrelaterade lönerna. Den nya lönenivån bestäms enligt arbetsvärderingssystemet i det nya lönesystemet. Om den uppgiftsrelaterade lönen är lägre än vad det nya lönesystemet förutsätter är det meningen att lönerna höjs stegvis till nivån enligt det nya lönesystemet. Längden på övergångsperioden beror på löneskillnaderna, kostnaderna och de tillgängliga medlen för lönehöjningar. En plan inklusive tidsplaner och kostnadsberäkningar ska göras upp över införandet av det nya lönesystemet och samordningen av lönerna.


mom. 2  

Till undervisningspersonal i huvudsyssla betalas minst grundlön enligt respektive lönepunkt i denna bilaga. Lönepunkten och grundlönen avgörs utgående från tjänstebeteckningen och de övriga förutsättningar som anges i lönebestämmelserna.


Tillämpningsanvisning

Vid bestämning av grundlönen för en lärare som saknar formell behörighet iakttas bestämmelserna i del A § 8.


§ 7 Lön för lärare

Den uppgiftsrelaterade lönen för en heltidsanställd lärare (1 500 tim.) ska uppgå till minst det belopp som anges i lönebilagan i detta avtal.

4 11 04 00 1

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 11 04 00 2

Lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitekt- examen

4 11 04 00 3

Lämplig examen på institutnuvå

4 11 04 00 4

Annan lämplig examen eller utbildning

§ 8 Lön för studiehandledare

Den uppgiftsrelaterade lönen för en heltidsanställd studiehandledare (1 500 tim.) ska uppgå till minst det belopp som anges i lönebilagan i detta avtal.

4 11 03 00 3

Högre högskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen

4 11 03 00 4

Annan examen

§ 9 Hur anställningsåren inverkar på lönen

Anställningsåren bestäms och ansöks enligt UKTA del A. Hur anställningsåren inverkar på lönen framgår av lönebilagan.

§ 10 Arvode för skötsel av annan lärares timme

Om en lärare åläggs att vid sidan av sina bundna arbetsuppgifter samtidigt ha hand om en annan lärares klass, betalas ett arvode per timme som utgör 30 % av lärarens timlön. Priset för en timme får man genom att dividera den ordinarie lönen med 125.


Tillämpningsanvisning

Bestämmelsen tillämpas inte på studiehandledare.


§ 11 Övergångstillägg 1.3.2007 vid övergång till löner baserade på arbetsvärdering samt övergångstillägg på grund av ändringen av behörighetsförordningen 1.8.2011

mom. 1   

Om en lärares totalinkomst enligt de avtalsbestämmelser i UKTA 2005–2007 som gällde 28.2.2007 är större än den nya totalinkomsten från 1.3.2007 för samma uppgift och beräknad på samma antal veckotimmar, blir skillnaden ett individuellt övergångstillägg.


Tillämpningsanvisning

Övergångstillägget kan betalas med anledning av att ett separat tilläggsarvode eller tillägg enligt det UKTA som gällde 28.2.2007 har slopats, om läraren har varit anställd hos arbetsgivaren 28.2.2007 och den uppgiftsrelaterade lönen för uppgiften enligt § 8 har varit lägre.


mom. 2   

Det individuella övergångstillägget enligt denna paragraf slopas allteftersom det sker förändringar enligt den uppgiftsrelaterade lönen i tjänsten eller om tjänsteinnehavaren övergår till en annan tjänst.


Tillämpningsanvisning

Som förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen räknas varken allmänna förhöjningar eller individuella tillägg. Det är fråga om övergång till en annan tjänst också bland annat när en person fråntas uppgiften som biträdande rektor eller avdelningsföreståndare. Också någon annan förändring i de förhållanden som ligger till grund för övergångstillägget innebär att övergångstillägget minskar.


mom. 3

Om ändringen av behörighetsförordningen medför att en lärares totalinkomst enligt de avtalsbestämmelser i UKTA 2010–2011 som gällde 31.7.2011 är större än den nya totalinkomsten fr.o.m. 1.8.2011 för samma uppgift och beräknad på samma antal veckotimmar, betalas skillnaden som ett individuellt övergångstillägg.