Suomeksi
UKTA
UKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

Del F Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete

§ 1 Tillämpningsområde

mom. 1

Denna del innehåller anställningsvillkor för undervisningspersonal vid musikläroanstalter, undervisningspersonal vid medborgarinstitut och folkhögskolor och undervisningspersonal vid konstskolor för barn och unga. Utöver denna del iakttas UKTA del A och i tillämpliga delar också AKTA.

mom. 2 

I denna del ingår följande bilagor:

bilaga 10   Musikläroanstalter
bilaga 11   Konstskolor för barn och unga
bilaga 12   Medborgarinstitut
bilaga 13   Folkhögskolor

(Bilagorna 11–13 gäller också timlärare i arbetsavtalsförhållande vid dessa läroanstalter).

§ 2 Bestämning av lönen

mom. 1 

Syftet med lönesystemet är att främja kommunernas resultat, motivera de anställda till goda arbetsprestationer och säkerställa konkurrenskraftiga löner för kommunsektorn. Målen eftersträvas med hjälp av rättvisa löner som grundar sig på

  1. arbetsuppgifterna och deras svårighetsgrad (uppgiftsrelaterad lön)
  2. yrkesskicklighet (individuellt tillägg)
  3. arbetserfarenhet (årsbundet tillägg) och
  4. resultat (resultatbonus)

Se tillämpningsanvisningen i del A § 6 mom. 3 om uppgiftsrelaterad lön, § 11 om individuellt tillägg, § 12–17 om årsbundet tillägg, § 20 a om rekryteringstillägg och bestämmelserna i AKTA om engångsarvode och resultatbonus.


Tillämpningsanvisning

Det lönesystem som används i kommunen eller samkommunen ska uppfylla de mål som satts upp för ett bra och fungerande lönesystem. Lönesystemet ska ses över regelbundet.

Vid förändringar som innebär att de anställda får en ny arbetsgivare ska för den nya arbetsgivaren utvecklas ett eget lönesystem som ersätter de tidigare lönesystemen. Det nya lönesystemet kan vara ett system som använts redan tidigare.

Lönerna enligt de tidigare lönesystemen ska i mån av möjlighet samordnas med lönerna enligt det nya system som valts. Samordningen inleds med de uppgiftsrelaterade lönerna. Den nya lönenivån bestäms enligt arbetsvärderingssystemet i det nya lönesystemet. Om den uppgiftsrelaterade lönen är lägre än vad det nya lönesystemet förutsätter är det meningen att lönerna höjs stegvis till nivån enligt det nya lönesystemet. Längden på övergångsperioden beror på löneskillnaderna, kostnaderna och de tillgängliga medlen för lönehöjningar. En plan inklusive tidsplaner och kostnadsberäkningar ska göras upp över införandet av det nya lönesystemet och samordningen av lönerna.


mom. 2

Till undervisningspersonal i huvudsyssla betalas minst grundlön enligt respektive lönepunkt i denna del eller i bilagorna 10–13. Lönepunkten och grundlönen avgörs utgående från tjänstebeteckningen och de övriga förutsättningar som anges i lönebestämmelserna.


Tillämpningsanvisning

Vid bestämning av grundlönen för en lärare som saknar formell behörighet iakttas bestämmelserna i del A § 8.


§ 3 Övergångstillägg 1.3.2007 vid övergång till löner baserade på arbetsvärdering

mom. 1           

Om en lärares totalinkomst enligt de avtalsbestämmelser i UKTA 2005–2007 som gällde 28.2.2007 var större än den nya totalinkomsten fr.o.m. 1.3.2007 för samma uppgift och beräknad på samma antal veckotimmar, har skillnaden blivit ett individuellt övergångstillägg.


Tillämpningsanvisning

Övergångstillägget kan betalas med anledning av att ett separat tilläggsarvode i det UKTA som gällde 28.2.2007 har slopats, om läraren har varit anställd hos arbetsgivaren 28.2.2007 och den uppgiftsrelaterade lönen enligt § 2 för uppgiften kommer att bli lägre.


mom. 2 

Det individuella övergångstillägget i denna paragraf slopas allteftersom det sker förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen i tjänsten eller om tjänsteinnehavaren övergår till en annan tjänst.


Tillämpningsanvisning

Som förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen räknas varken allmänna förhöjningar eller individuella tillägg. Det är fråga om övergång till en annan tjänst också bland annat när en person fråntas exempelvis uppgiften som biträdande rektor, för vilket tilläggsarvode betalats. Också någon annan förändring i de förhållanden som ligger till grund för övergångstillägget innebär att övergångstillägget minskar.