Lagar i anslutning till avtalet

Lagarna i den tryckta avtalsboken finns på Finlex webbsidor.

Arbetsavtalslag

26.1.2001/55

http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010055


Arbetstidslag

5.7.2019/872

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2019/20190872


Semesterlag

18.3.2005/162

http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050162


Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare

13.4.2007/449

http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070449