Suomeksi
TIM-AKA
TIM-AKA 2020–2021, i kraft från 1.4.2020

Kommunalt huvudavtal, tjänste- och arbetskollektivavtal om en förlängning av det kommunala huvudavtalet och vissa andra bestämmelser

I huvudavtalet från 1993 har slopats de punkter som upphörde att gälla 3.4.2008. Se KT:s cirkulär 6/2008.


Kapitel I Allmänna bestämmelser

§ 1 Tillämpningsområde

Detta avtal är till sin karaktär både ett sådant huvudavtal som avses i 3 § 4 mom. i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970) och ett kollektivavtal som gäller förhandlingsförfarande och annat motsvarande förfarande och som tillämpas på alla kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare, om inget annat har avtalats i ett tjänste- eller arbetskollektivavtal.

§ 2 Frågor som man kan förhandla och avtala om

mom. 1
Central nivå

 1. Parterna för förhandlingar om och ingår tjänste- och arbetskollektivavtal (§5 och 6).
 2. Parterna för centrala förhandlingar om tolkningen och tillämpningen av förpliktande avtalsbestämmelser i de riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalen (§ 9–11).

mom. 2
Lokal nivå

 1. Vid behov förs förhandlingar om och ingås lokala avtal samt förs förhandlingar om tolkningen och tillämpningen av dessa (§ 13).
 2. Lokala förhandlingar förs om meningssklijaktigheter beträffande tolkningen och tillämpningen av förpliktande avtalsbestämmelser i tjänste- och arbetskollektivatalen (§ 8, 10 och 11).
 3. Lokala förhandlingar förs om vissa prövningsbaserade frågor i tjänste- och arbetskollektivavtalen (§ 14).

§ 3 Förhandlings- och avtalsparter

mom. 11
Central nivå

Kommunala arbetsmarknadsverket respektive Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Offentliga Sektorns Union JAU rf2 och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf3, vilka nedan kallas huvudavtalsorganisationer, förhandlar om och ingår tjänste- och arbetskollektivavtal samt för centrala förhandlingar. Kommunala arbetsmarknadsverket och respektive huvudavtalsorganisation kan separat avtala om att förhandlingar förs av en underförening till huvudavtalsorganisationen i fråga. Huvudavtalsorganisationen undertecknar det tjänstekollektivavtal eller det arbetskollektivavtal för månadsavlönade som underföreningen har förhandlat fram.

mom. 2
Lokal nivå

Den behöriga kommunala myndigheten och de huvudavtalsorganisationer eller deras registrerade underföreningar som saken berör, förhandlar om och ingår lokala avtal, för förhandlingar om tolkningen och tillämpningen av lokala avtal samt för de lokala förhandlingar som avses i § 2 mom. 2 punkt 2. En underförening bör i oklara fall ha huvudavtalsorganisationens fullmakt att föra lokala avtalsförhandlingar och att ingå ett lokalt avtal. De lokala förhandlingar som avses i § 2 mom. 2 punkt 3 förs av representanter för den behöriga kommunala myndigheten och för huvudavtalsorganisationerna.


Tillämpningsanvisning

Med en underförening till en huvudavtalsorganisation avses här en huvudavtalsorganisations lokalförening eller riksomfattande underförening på förbundsnivå eller en lokalförening till en sådan underförening. En huvudavtalsorganisations talan kan föras av organisationens huvudförtroendeman/förtroendeman.


mom. 3
Vissa särskilda områden

Kommunala arbetsmarknadsverket kan oberoende av bestämmelserna ovan förhandla om och ingå kollektivavtal också med andra än i mom. 1 avsedda organisationer inom sådana särskilda områden där arbetstagarna har organiserat sig i andra föreningar än sådana som är underföreningar till huvudavtalsorganisationerna.

§ 4 Avtalsområden

För undervisningssektorn och de timavlönade arbetstagarna ingås områdesvisa avtal. Om andra eventuella avtalsområden avtalas vid behov separat.

Kapitel II Avtalsförhandlingar på central nivå

§ 5 Förhandlingsbegäran och inledande av förhandlingar

En förhandlingsbegäran kan framställas muntligt eller skriftligt och samtidigt ska huvudpunkterna i de frågor man önskar förhandla om anges. Förhandlingarna ska inledas utan dröjsmål, senast inom två veckor från framställandet av förhandlingsbegäran, om inte något annat avtalas. Arbetsmarknadsverket sammankallar förhandlingsparterna.

§ 6 Förande av förhandlingar

mom. 1

Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna tillsätter gemensamt en delegation på bred bas, som i sin tur tillsätter en huvudförhandlingsgrupp att leda och koordinera förhandlingarna. Huvudförhandlingsgruppen tillsätter vid behov andra förhandlingsgrupper.

mom. 2

Om saken gäller enbart eller nästan enbart medlemmar i en enskild huvudavtalsorganisation eller i ett fåtal huvudavtalsorganisationer, förs förhandlingarna som särskilda förhandlingar mellan arbetsmarknadsverket och respektive organisation eller organisationer, såvida inget annat avtalas särskilt.

Kapitel III Förhandlingsförfarande i frågor som gäller tolkning och tillämpning av förpliktande avtalsbestämmelser

§ 7 Direkta överläggningar

En representant för arbetsgivaren bör genom direkta överläggningar med den tjänsteinnehavare/arbetstagare som saken gäller eller med en förtroendeman som representerar personen i fråga försöka reda ut frågor och meningsskiljaktigheter som gäller tolkningen och tillämpningen av förpliktande bestämmelser i ett tjänste- eller arbetskollektivavtal.

§ 8 Lokala förhandlingar

Den behöriga kommunala myndigheten och respektive huvudavtalsorganisation eller dess registrerade underförening ska på yrkande av någondera parten föra lokala förhandlingar om meningsskiljaktigheter som gäller tolkningen eller tillämpningen av förpliktande bestämmelser i ett tjänste- eller arbetskollektivavtal.


Tillämpningsanvisning

Resultatet av de lokala förhandlingarna är inte bindande för den kommunala myndigheten, t.ex. styrelsen eller nämnden, förrän förhandlingsresultatet har godkänts vid respektive organs möte. Myndighetens beslut i den fråga som varit föremål för lokala förhandlingar bör så snart som möjligt delges den andra förhandlingsparten.

Enligt 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal kan en tjänsteinnehavare inte genom besvär söka ändring i en kommuns eller samkommuns beslut i en fråga som varit föremål för lokala förhandlingar. Tjänsteinnehavaren kan inte heller hänskjuta ärendet till handläggning genom rättelseyrkande eller som förvaltningstvistemål, om arbetsdomstolen är behörig i ärendet.


§ 9 Centrala förhandlingar

mom. 1

Om man inte uppnår enighet i de lokala förhandlingarna kan en avtalspart hänskjuta saken till centrala förhandlingar mellan Kommunala arbetsmarknadsverket och respektive huvudavtalsorganisation.

mom. 2

Slopats.

mom. 3

På grund av tvistens art eller av andra särskilda skäl kan huvudavtalsorganisationen i fråga hänskjuta meningsskiljaktigheter beträffande tolkningen eller tillämpningen av ett tjänste- eller arbetskollektivavtal direkt till handläggning i centrala förhandlingar.

§ 10 Förande av förhandlingarna samt protokoll

mom. 1

Förhandlingarna ska inledas inom tre veckor från det att motparten har delgetts ett skriftligt yrkande där de frågor som blir föremål för förhandlingarna har angetts, om inte parterna avtalar om en längre tid. Förhandlingarna ska föras utan oskäligt dröjsmål. Den behöriga myndigheten ska bestämma tidpunkten och platsen för förhandlingarna.

mom. 2

Förhandlingarna anses vara avslutade den dag då förhandlingsparterna gemensamt har konstaterat detta, förhandlingsprotokollet har justerats på överenskommet sätt (justeringsdagen ska antecknas) eller när någondera av förhandlingsparterna skriftligt har meddelat att den för egen del anser förhandlingarna vara avslutade.

mom. 3

Vid lokala och centrala förhandlingar ska det föras protokoll, som ska justeras på det sätt som förhandlingsparterna kommer överens om.  I centrala förhandlingar och i de lokala förhandlingar där man inte uppnår enighet ska i protokollet eller i dess bilagor redogöras för den fråga som man är oenig om och för parternas ståndpunkter med motiveringar samt för de fakta och handlingar som man vill åberopa. Protokollet ska upprättas utan dröjsmål efter att förhandlingarna avslutats.

§ 11 Preskription av förhandlings- och talerätt

Slopats.4

§ 12 Väckande av talan

mom. 1

Talan i arbetsdomstolen får inte väckas förrän centrala förhandlingar enligt detta avtal har förts.

mom. 2

Slopats.

Kapitel IV Ingående av lokala avtal samt lokala förhandlingar om vissa prövningsbaserade frågor

§ 13 Ingående av lokala avtal

mom. 1

Lokalt kan man avtala om att avvika från bestämmelserna i ett gällande riksomfattande tjänste- eller arbetskollektivavtal, om det finns en grundad anledning som baserar sig på lokala särförhållanden och om möjligheten att ingå lokala avtal inte särskilt har begränsats i ett riksomfattande tjänste- eller arbetskollektivavtal. Har det i ett riksomfattande tjänste- eller arbetskollektivavtal avtalats något annat om ingående av lokala avtal än vad som bestäms i denna paragraf, iakttas i stället för bestämmelserna i denna paragraf bestämmelserna i det riksomfattande tjänste- eller arbetskollektivavtalet.

mom. 2

I det fall som avses ovan i mom. 1 eller om det i ett tjänste- eller arbetskollektivavtal har förutsatts att man ingår lokala avtal eller detta i ett tjänste- eller arbetskollektivavtal har gjorts möjligt, förs förhandlingar och avtalas skriftligt om saken mellan den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen och de huvudavtalsorganisationer eller deras underföreningar vilkas medlemmar saken berör. Om det uppkommer oklarhet om en underförenings befogenhet att föra lokala avtalsförhandlingar, kan det förutsättas att denna har en uttrycklig fullmakt av huvudavtalsorganisationen.

mom. 3

Ett lokalt avtal kan när som helst sägas upp att upphöra efter tre månader från delgivningen av uppsägningen, varefter bestämmelserna i respektive riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtal iakttas.

mom. 4

Ett lokalt avtal har samma rättsverkan som ett tjänste- eller arbetskollektivavtal, om inte något annat föranleds av mom. 3.


Tillämpningsanvisning

Ett lokalt avtal kan gälla hela personalen i en kommun/samkommun, några enheter eller personalgrupper eller en enskild tjänsteinnehavare/arbetstagare.

Också ett lokalt avtal som ingåtts för viss tid kan sägas upp. Om ett lokalt avtal har sagts upp, bestäms anställningsvillkoren för dem som omfattas av avtalet efter utgången av uppsägningstiden enligt respektive bestämmelser i tjänste- eller arbetskollektivavtalet, såvida inget annat avtalas lokalt. Om de tillämpliga avtalsbestämmelserna baserar sig på prövning, ska anställningsvillkoren efter uppsägningstiden bestämmas vara sådana som de var innan det lokala avtalet trädde i kraft, såvida inget annat avtalas eller föranleds av de förpliktande bestämmelserna i respektive riksomfattande tjänste- eller arbetskollektivavtal.

Avsikten är att eventuella meningsskiljaktigheter om tillämpningen och tolkningen av ett lokalt avtal ska avgöras genom förhandlingar mellan de lokala parterna. Om man inte lyckas lösa problemet i lokala förhandlingar, finns det inget hinder för att behandla frågan i den ordning som anges i § 9–11, även om man på grund av sakens natur bör försöka undvika detta.


§ 14 Lokala förhandlingar om vissa prövningsbaserade frågor

mom. 1

Den behöriga kommunala myndigheten och huvudavtalsorganisationerna kan lokalt så som det konstaterats i § 13 avtala om det lokala förhandlingsförfarandet i fråga om prövningsbaserade anställningsvillkor i ett tjänste- eller arbetskollektivavtal. Om inget annat har avtalats lokalt, är den kommunala myndigheten skyldig att iaktta bestämmelserna i denna paragraf.

mom. 2

Innan den behöriga myndigheten i en kommun eller samkommun fattar beslut om sådana allmänna principer eller grunder som är väsentliga för tjänsteinnehavarna/arbetstagarna och som gäller tillämpningen av prövningsbaserade bestämmelser i ett tjänste- eller arbetskollektivavtal, ska på begäran föras förhandlingar i frågan med representanter för de huvudavtalsorganisationer saken gäller. I dessa förhandlingar bör man försöka uppnå enighet om de allmänna principerna och grunderna för verkställandet av de ovan nämnda avtalsbestämmelserna. Om någon förhandlingspart kräver det, ska det över förhandlingarna upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter och eventuella motiveringar framgår.

mom. 3 

Förhandlingsskyldigheten ovan gäller inte tillämpning av en motivationshöjande lönegrund som det är meningen att arbetsgivaren ska ha till sitt förfogande.


Tillämpningsanvisning

Syftet med förhandlingsförfarandet är att man ska kunna dra nytta av den lokala sakkunskapen och öka ansvaret på lokal nivå i fråga om tillämpningen av avtalen.

Föremål för förhandlingar

Förhandlingar enligt § 14 ska föras bl.a. i följande fall:

 1. i kommunen/samkommunen har det beretts ett betydande principavgörande om tillämpningen av prövningsbaserade bestämmelser, såsom allmänna principer för beviljande av prövningsbaserad tjänstledighet och för prövningsbaserade löner under tjänstledighet samt för beviljande av språktillägg eller mötes- och föreläsningsarvoden
 2. det är fråga om principer och grunder som ska iakttas vid lönejusteringar vilka gäller flera tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper, t.ex. kostnadsramen och de verksamhetsenheter, uppgifter, tjänster och befattningar som arrangemanget gäller.

Även om tillämpningen av bl.a. motivationstillägget och den individuella lönedelen har lämnats utanför förhandlingsskyldigheten, är det ändå ändamålsenligt att i enlighet med § 14 förhandla om de allmänna principer som ska iakttas vid beviljandet av dem, om de inte på något annat sätt behandlas tillsammans med personalen. Det har utfärdats gemensamma anvisningar om personalens medverkan vid behandling av resultatbonus. Förhandlingsskyldigheten gäller till exempel inte fastställandet av en enskild tjänsteinnehavares/arbetstagares lön och inte heller frågor som inte är beroende av avtal.

Utgångspunkten har varit att en fråga i lokala förhandlingar behandlas avtalsområdesvis beträffande huvudavtalsorganisationens hela medlemskår och inte separat för olika personal-/arbetstagargrupper.

En i denna paragraf avsedd prövningsbaserad fråga kan inte hänskjutas till centrala förhandlingar eller till behandling i arbetsdomstolen.


Kapitel V Tryggande av arbetsfreden

1§ 15 Stridsåtgärder verkställda av en underförening

En underförening till en huvudavtalsorganisation får inte vidta stridsåtgärder utan huvudavtalsorganisationens tillstånd.

§ 16 Ansökningsförbud och blockad

mom. 1

De som är bundna av det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet får inte under dess giltighetstid verkställa ansökningsförbud eller  blockader som riktar sig mot en kommuns eller en samkommuns instruktion eller annat beslut som gällde 1.11.1992 eller som riktar sig mot en sådan kommunal stadga eller ett annat sådant beslut av en kommunal myndighet som överensstämmer med ett rekommendationsavtal, en rekommendation eller en mall som den som är bunden av avtalet har godkänt.

mom. 2

I fråga om ansökningsförbud och blockader som riktar sig mot andra frågor än sådana som är beroende av avtal ska huvudavtalsorganisationerna också i övrigt, med de medel som de har till sitt förfogande, under det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalets giltighetstid sträva efter att förhindra sina underföreningar att tillgripa dessa åtgärder eller begränsa användningen av dem så att en kommuns eller samkommuns viktiga funktioner inte allvarligt störs på grund av ansökningsförbudet eller blockaden.

mom. 3

I ett lokalt samarbetsavtal kan man avtala om att en avtalspart eller dess underförening inte får verkställa ansökningsförbud eller blockader som riktar sig mot andra än avtalsberoende frågor under den tid då kommunen eller samkommunen iakttar det lokala samarbetsavtalet som gäller samarbetsförfarandet mellan arbetsgivaren och dess personal.

Kapitel VI Särskilda bestämmelser

§ 17 Inskränkning av ett avtals tillämpningsområde

Om en del av huvudavtalsorganisationerna undertecknar ett tjänste- eller arbetskollektivavtal medan en del av de organisationer som deltagit i förhandlingarna stannar utanför avtalet, tillämpas inte bestämmelserna i ovan nämnda tjänste- eller arbetskollektivavtal på medlemmarna i den organisation eller dess underförening som stannat utanför avtalet, såvida inget annat avtalas särskilt.

§ 18 Giltighetstid

Detta avtal träder i kraft den 18 januari 1993. Om någon part säger upp avtalet, gäller uppsägningen alla parter, dock så, att § 7–12 och § 14 också efter uppsägningstidens utgång ska tillämpas mellan de parter som är bundna av tjänste- och arbetskollektivavtal. En uppsägning ska göras skriftligt. Uppsägningstiden är sex månader. Vid uppsägning av huvudavtalet anses också ett i § 13 mom. 1 avsett lokalt avtal vara uppsagt från den tidpunkt då giltighetstiden upphör för det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal som är i kraft vid tidpunkten för uppsägningen, dock tidigast vid utgången av giltighetstiden för detta huvudavtal.

Helsingfors den 13 januari 1993

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

AKAVA RF

KOMMUNFACKETS UNION RF

FTFC:S FACKORGANISATION FÖR OFFENTLIGA OMRÅDEN FTFC-O RF

TJÄNSTEMÄNNENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TFO RF


1 Bestämmelsen om avtalsparterna i § 3 mom. 1 i huvudavtalet har uppdaterats genom ett tjänste- och arbetskollektivavtal som undertecknades 19.5.2014.

2 Kommunfackets union rf heter Offentliga Sektorns Union JAU rf.

3 Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf heter numera Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf.

4 Se KA:s cirkulär 6/2008 om preskription av fordran.


Tjänste- och arbetskollektivavtal om en förlängning av det kommunala huvudavtalet och vissa andra bestämmelser

§ 1 Det kommunala huvudavtalet

Det kommunala huvudavtalet fortsätter att gälla utan avbrott.1

§ 2 Avtal för vårdsektorn

Den personal inom social- och hälsovården som omfattas av det nuvarande AKTA överförs till ett separat avtalsområde. Närmare tillämpningsområde: AKTA bilaga 3 och 4, inklusive grupper utanför lönesättningen samt chefer inom social- och hälsovården som står utanför lönesättningen. Också sjukhusens anstaltsvårdare omfattas av avtalet för vårdsektorn.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn träder i kraft 1.9.2021.

Avtalet gäller 1.9.2021–28.2.2022.

Avtalet för vårdsektorn består av ett underteckningsprotokoll, ett lönekapitel, ett arbetstidskapitel, ett kapitel med övriga bestämmelser samt en lönebilaga.

De nya bestämmelserna ska vara avtalade senast 31.8.2021. Bestämmelserna kan ha övergångsperioder av olika längd. Om parterna inte kommer överens om de nya bestämmelserna, iakttas villkoren i AKTA.

Som anställningsvillkor för den personal som omfattas av avtalet för vårdsektorn tillämpas dock villkoren i AKTA ända till 31.12.2022, om inte parterna avtalat om något annat.

Arbetsgrupper: Sammansättningen av den permanenta arbetsgruppen för vårdsektorn är KT 4, SOTE 4, FOSU 2, JAU 2. För förhandlingarna om avtalet för vårdsektorn bildas arbetsgrupper i enlighet med § 6 i detta avtal (löne- och arbetstidsarbetsgrupper), vilkas sammansättning motsvarar sammansättningen hos den permanenta arbetsgruppen för vårdsektorn. Arbetsgruppernas uppgifter ska avtalas i arbetsgruppen för vårdsektorn före slutet av augusti 2020. Arbetsgrupperna bör inleda arbetet senast 1.9.2020.

Avtalet för vårdsektorn har preliminärt åtminstone följande bilagor:

 • Bilaga 1: Lednings-, chefs-, sakkunniguppgifter samt övriga sakkunniguppgifter utanför lönesättningen
 • Bilaga 2: Sakkunniguppgifter inom vård och omsorg
 • Bilaga 3: Yrkesuppgifter inom vård och omsorg
 • Bilaga 4: Sakkunniguppgifter inom socialt arbete och socialvård
 • Bilaga 5: Basserviceuppgifter inom vårdsektorn

Arbetsgruppen för vårdsektorn ska besluta om sammansättningen för förhandlingarna om bilagorna före slutet av augusti 2020. Om samförstånd inte nås, förhandlar lönearbetsgruppen för vårdsektorn om bilagorna.

I bilagorna fastställs de bilagespecifika grundlönerna för lönepunkterna. För grupper utanför lönesättningen fastställs jämförbara grupper. Förhandlingarna om grundlönenivåerna kan kombineras så att man samtidigt förhandlar om löner för flera bilagor.

§ 3 Lärare inom småbarnspedagogik och chefer för småbarnspedagogiska enheter

Lärarna, speciallärarna och cheferna inom småbarnspedagogiken2 överförs till UKTA 1.9.2021. Som anställningsvillkor tillämpas villkoren i AKTA ända till 31.12.2022. Förhandlingarna om anställningsvillkoren förs i den arbetsgrupp som bildats i enlighet med § 6 i detta avtal och som består av representanter för KT och FOSU. Arbetsgruppens arbete ska vara klart senast 31.8.2021.

Huvudförhandlingsgruppen bildar i enlighet med § 6 i detta avtal en samarbetsgrupp för småbarnspedagogik (SP-UKTA och SP-AKTA). Samarbetsgruppen för småbarnspedagogik koordinerar anställningsvillkoren för personalen inom de småbarnspedagogiska enheterna genom att beakta bl.a. enheten (daghemmet) som en funktionell helhet.

§ 4 Tekniska sektorn

Överlappningarna i avtalet för tekniska sektorn, avtalet för timavlönade och AKTA bedöms av en arbetsgrupp som bildas i enlighet med § 6 i detta avtal. Arbetsgruppen ska också förhandla om att förena eller slopa avtal som gäller tekniska sektorn i modellen. Slutresultatet kan innehålla överföringar mellan ovan nämnda avtal. Kommunsektorn har endast ett avtal för tekniska sektorn från 1.3.2022. Förhandlingsresultatet kan innehålla övergångsperioder.

§ 5 Huvudförhandlingsgruppens ställning och uppgifter

På basis av § 6 mom. 1 i det kommunala huvudavtalet leder och koordinerar huvudförhandlingsgruppen förhandlingarna i kommunsektorn. Huvudförhandlingsgruppen utser de övriga förhandlingsgrupperna och beslutar om kostnadseffekten av tjänste- och arbetskollektivavtalen. Till huvudförhandlingsgruppen rapporteras om arbetet vid de arbetsgrupper som avses i § 2–4.

§ 6 Arbetsgruppernas fortsättning

Huvudförhandlingsgruppen ska utse de arbetsgrupper som avses i § 2–4 senast 18.6.2020.
 
Utöver de i detta tjänste- och arbetskollektivavtal nämnda arbetsgrupper som huvudförhandlingsgruppen utsett utreder statistikgruppen senast 28.2.2022 frågor i anslutning till lönejämställdheten och inkomstutvecklingen i kommunsektorn. Statistikgruppen ska bland annat bedöma hur de index som beskriver inkomstutvecklingen (ATI, SANI m.m.) och avtalslöneindexet korrelerar i den privata sektorn och den kommunala sektorn.4

Behovet av ett löneprogram avgörs på basis av utredningen med beaktande av utsikterna för den kommunala ekonomin och övriga omständigheter som påverkar de kommunala arbetsgivarna.

Det här tjänste- och arbetskollektivavtalet kan sägas upp i enlighet med § 18 i det kommunala huvudantalet.

Helsingfors, den 27 maj 2020

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF
(tidigare KOMMUNSEKTORNS UTBILDADE VÅRDPERSONAL KOHO RF)


1  Se även det tjänste- och arbetskollektivavtal som ingåtts 31.3.2020, enligt vilket KT och huvudavtalsorganisationerna har kommit överens om att de lokala avtalen fortsätter att gälla utan avbrott fr.o.m. 1.4.2020.

 frånsett familjedagvårdsledare och anställda med en motsvarande beteckning, lönen för en icke behörig vikarie för en lärare inom småbarnspedagogiken bestäms enligt AKTA.

3  Anställda med socionombakgrund som har arbetsuppgifter som lärare inom småbarnspedagogik (behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik) > UKTA

4  Även efter 28.2.2022 ska statistikgruppen årligen bedöma hur de index som beskriver inkomstutvecklingen (ATI, SANI m.m.) och avtalslöneindexet korrelerar i den privata sektorn och den kommunala sektorn.