Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  TIM-AKA 2020–2021, i kraft från 1.4.2020

  Bilaga 6 Semesterlöneledighet

  § 1 Utbyte av semesterlönen mot ledighet från 31.8.2020

  mom. 1

  Innan respektive semesterårs semester börjar kan arbetsgivaren och arbetstagaren skriftligt avtala om att arbetstagaren får den förhöjningsdel i semesterlönen som avses i § 55 eller en del av den i form av motsvarande ledighet.

  mom. 2

  Semesterlöneledighetens längd är högst hälften (50 %) av antalet intjänade semesterdagar enligt § 50. Om bara en del av förhöjningsdelen i semesterlönen ges som ledighet, minskar semesterlönekoefficienten i proportion till antalet dagar semesterlöneledighet.


  Exempel

  Antalet lediga dagar och deras inverkan på semesterlönekoefficienten vid 38 dagars semester:

  Antal lediga dagar

  Semesterlönekoefficient

  19

  1,000

  18

  1,026

  17

  1,053

  16

  1,079

  15

  1,105

  14

  1,132

  13

  1,158

  12

  1,184

  11

  1,211

  10

  1,237

  9

  1,263

  8

  1,289

  7

  1,316

  6

  1,342

  5

  1,368

  4

  1,395

  3

  1,421

  2

  1,447

  1

  1,474

  0

  1,500

  (38,25 x 7 veckor) + (3 dagar x 7,65) = 290,7 timmar semesterlön.

  Om medeltiminkomsten är 15 euro, 1,5 x 15 € x 290,7 = 6 540,75 €

  Om semesterlöneledigheten är 10 dagar (76,5 timmar) är semesterlönen och den lön som betalas under ledigheten

  (1,237 x 15 € x 290,7) + (76,5 x 15 €) = 6 541,43 €

  Om semesterlöneledigheten är 7 dagar (53,55 timmar) är semesterlönen och den lön som betalas för ledigheten

  (1,316 x 15 € x 290,7) + (53,55 x 15 €) = 6 541,67 €

  Om arbetstagaren till exempel har tjänat in 24 dagar semester, är antalet lediga dagar högst 12. Var och en av de lediga dagarna minskar då semesterlönekoefficienten med en andel på 0,042 (0,5/12).


  mom. 3

  Semesterlöneledigheten är tid som likställs med arbetad tid enligt § 49.

  § 2 Förläggning av semesterlöneledigheten

  Ledigheten förläggs till en tidpunkt som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om, dock senast innan följande semesterperiod efter semesteråret börjar.


  Tillämpningsanvisning

  Semesterlöneledigheter åtgår på samma sätt som semesterdagar enligt § 51. 


  § 3 Lön under ledigheten och flyttning av den 

  mom. 1

  Lönen under semesterlöneledigheten beräknas på medeltiminkomsten enligt § 35 mom. 1 och betalas för timmar som utan semesterlöneledigheten hade varit ordinarie arbetstid för arbetstagaren enligt arbetsskiftsförteckningen.

  mom. 2

  Arbetstagarens rätt att flytta ledigheten på grund av arbetsoförmåga bestäms enligt § 54.

  § 4 Ersättning för outtagna lediga dagar 

  mom. 1

  När anställningen upphör har arbetstagaren rätt att få ersättning för lediga dagar som inte tagits ut. Ersättning betalas också när ledigheten inte tagits ut inom den tid som anges i § 2.

  mom. 2

  Ersättningsbeloppet är skillnaden mellan semesterlönen för de uttagna semesterdagarna och den semesterlön som hade betalats om arbetsgivaren och arbetstagaren hade kommit överens om just det antal lediga dagar som arbetstagaren tagit ut.  


  Exempel 

  Arbetsgivaren och en arbetstagare som har 38 dagars semester har kommit överens om en semesterlöneledighet på 19 dagar, varav arbetstagaren tagit ut 10.

  Arbetstagaren har fått en oförhöjd semesterlön, 15 € x 38 x 7,65 = 4 360,50 €.

  Semesterlönen borde ha betalats enligt koefficienten för 10 lediga dagar, dvs. 1,237 x 15 € x 38 x 7,65 = 5 393,93 €.

  Som ersättning betalas skillnaden, dvs. 1 033,43 euro.