Bilaga 5 Särskilda bestämmelser för arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade

§ 1 Lön

Lönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade enligt 27 d § 3 mom. i socialvårdslagen (710/1982) bestäms enligt § 28–36 i kollektivavtalet så, att grundtimlönen och arbetserfarenhetstillägget är lägre i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt, såvida man inte genom arbetsavtal kommit överens om någon annan lönegrund enligt § 30 i kollektivavtalet.

§ 2 Anställningens upphörande

Utöver vad som i övrigt föreskrivs i lagstiftning och andra bestämmelser kan arbetsgivaren säga upp en arbetstagare på den grund som anges i 27 d § 5 mom. i socialvårdslagen.

§ 3 Sjuklön

En arbetstagare har rätt till avlönad sjukledighet enligt § 61 i detta kollektivavtal, om orsaken till arbetsoförmågan är en annan än den sjukdom som ligger till grund för sysselsättningsverksamheten. Om orsaken till arbetsoförmågan är den sjukdom eller skada som ligger till grund för sysselsättningsverksamheten, betalas ingen lön under sjukledigheten.