Suomeksi
TIM-AKA
TIM-AKA 2020–2021, i kraft från 1.4.2020

Bilaga 4 Delackord

1 Allmänt

Delackordslönesättningarna gäller antingen individuellt eller gruppvis. Inkomsten består av en individuell fast del som betalas till en arbetstagare per arbetstimme och en arvodesdel som är beroende av individens eller gruppens prestationsnivå. Delackordslönesättningarna innefattar bl.a.

 • arbetserfarenhetstillägg
 • individuellt tillägg och
 • arbetsmiljötillägg.

När det gäller delackord som utförts av en grupp delas arvodesdelens totaltid mellan gruppmedlemmarna i förhållande till arbetstimmarna.

Den standardtid som utgör grund för delackordslönesättningen omfattar, om inte något annat sägs:

 • eventuell förberedelsetid, tid för utförandet och hjälptid (dagstandard + återhämtningstid), som består av bl.a.
 • daglig förflyttning
 • hämtning och returnering av arbetsmaskiner, arbetsredskap, material o.d.
 • utredning av arbetsdirektiv, rapportering o.d.
 • dagligt arrangerande och skötsel av arbetsplatsen, maskinerna, redskapen osv.
 • på- och avklädning av särskild skyddsklädsel som arbetet kräver
 • oundviklig väntetid i anslutning till arbetet som beror på arbetets natur (inte s.k. störningstider) och
 • andra tider som är jämförbara med de ovan uppräknade och som inte ingår i grundtiden eller i förberedelsetiden
 • återhämtningstid, vars längd beror på hur påfrestande arbetet är. De i kollektivavtalet nämnda kafferasterna och övriga personliga hjälptider, såsom uträttande av personliga behov och tvättning i synnerligen smutsiga arbeten, betraktas som återhämtningstider, vilka ingår i den totala återhämtningstiden.

2 Ibruktagande

Kollektivavtalsparterna rekommenderar att ackordslön enligt delackordslönesättningen iakttas som primär löneform i arbeten över vilka det har gjorts upp en delackordslönesättning som ingår i denna bilaga.

Ibruktagandet av lönesättningen avtalas lokalt.

Den utbildning och den information som behövs för att ackordslönesättningen ska kunna tas i bruk ordnas bäst genom lokalt samarbete mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. Avtalsparterna hjälper vid behov till med att ordna information och utbildning.

3 Försöksavtal

Om man inte vill avtala om en varaktig användning av delackordslönesättningen rekommenderar avtalsparterna att den lokala arbetsgivaren och JHL:s lokalförening eller den förtroendeman som föreningen befullmäktigat ingår ett försöksavtal om användningen av delackordslönesättningarna. När försöksavtalet ingås ska följande principer iakttas:

 • objekten för försöket fastställs,
 • försökets längd fastställs till en tidsperiod som är tillräcklig med tanke på arbetshelheten och
 • parterna kommer överens om en garantilön (den nuvarande tidlönen) som betalas under försökstiden om den är högre än lönen enligt delackordslönesättningen.

4 Dimensionering

De flesta lönesättningarna förutsätter att arbetsobjekten förhandsdimensioneras och klassificeras. Dessa åtgärder utförs gemensamt av förtroendemannen för de berörda arbetstagarna och en representant för arbetsgivaren. Dimensioneringen/klassificeringen utförs per arbetsledardistrikt eller så att den gäller andra ändamålsenliga ansvarsområden.

5 Ackorduträkning

Individuellt ackord:

Lönen= FD+ AD

Gruppackord:

Lönen= FD+ ADG

 

                       N

 

FD= Individuell fast del som betalas per arbetstimme
AD= Den arvodesdel för en enskild arbetstagare som fås ur lönesättningen
ADG= Den arvodesdel som fås ur lönesättningen för en arbetsgrupp bestående av två eller flera arbetstagare
N= Antalet gruppmedlemmar (timantalet detsamma)

6 Inkomstmål

I ackordsavlönat arbete är inkomstmålet en så stor inkomst per timme som samordnat avtalas på lokal nivå för olika yrken inom följande gränser, om inte lönenivån av särskilda skäl förutsätter en avvikande överenskommelse:

 

 t.o.m. 31.7.2020

€/timme

Nivå I

Elmontör, transformatormontör

16,63–20,60

Nivå II

Äldre yrkesarbetare, väghyvelförare

14,90–18,42

Nivå III

Yngre elmontör, frontlastar- och lastbilsförare

14,32–16,78

Nivå IV

Yngre yrkesarbetare, traktorförare

13,68–15,99

Nivå V

Fullt yrkeskunnig parkarbetare, diversearbetare och hjälpkarl

12,72–14,82

Nivå VI

Park- och trädgårdsarbetare samt de arbetstagare som nämns i lönegrupp IV i bilaga 2 i kollektivavtalet

11,60–13,48

   från 1.8.2020 €/timme
Nivå I Elmontör, transformatormontör 16,80–20,81
Nivå II Äldre yrkesarbetare, väghyvelförare 15,05–18,60
Nivå III Yngre elmontör, frontlastar- och lastbilsförare 14,46–16,95
Nivå IV Yngre yrkesarbetare, traktorförare 13,82–16,15
Nivå V Fullt yrkeskunnig parkarbetare, diversearbetare och hjälpkarl 12,85–14,97
Nivå VI Park- och trädgårdsarbetare samt de arbetstagare som nämns i lönegrupp IV i bilaga 2 i kollektivavtalet 11,72–13,61

7 Fasta delar

Den fasta del som per arbetstimme betalas till en arbetstagare utgör 65 % av inkomstmålet (0,65 x inkomstmålet). Minimi- och maximivärdena för de fasta delarna enligt nivågrupperingen är följande:

t.o.m. 31.7.2020

€/timme

Nivå I

10,81–13,39

Nivå II

9,69–11,97

Nivå III

9,31–10,91

Nivå IV

8,89–10,39

Nivå V

8,27–9,63

Nivå VI

7,54–8,76

från 1.8.2020 €/timme
Nivå I 10,92–13,53
Nivå II 9,78–12,09
Nivå III 9,40–11,02
Nivå IV 8,98–10,50
Nivå V 8,35–9,73
Nivå VI 7,62–8,85

8 Koefficienter för omräkning i pengar

Den arvodesdel som betalas till en arbetstagare på basis av arbetsprestation är 35 % av inkomstmålet när arbetstagarens arbetsprestationsnivå överensstämmer med normal ackordtakt. Lönesättningen i fråga om arvodesdelen har angetts i tid (minuter). För lönebetalningen ska den intjänade tiden omräknas i euro. Omräkningen till euro sker med hjälp av en koefficient för omräkning i pengar (hur mycket en minut är värd i pengar), vilket innebär att det lokalt avtalade inkomstmålet multipliceras med 0,0058333 (0,35/60).

Minimi- och maximivärdena för koefficienterna för omräkning i pengar enligt nivågrupperingen är följande:

 t.o.m. 31.7.2020

€/min.

Nivå I

0,09701–0,12017

Nivå II

0,08692–0,10745

Nivå III

0,08353–0,09788

Nivå IV

0,07980–0,09328

Nivå V

0,07420–0,08645

Nivå VI

0,06767–0,07863

från 1.8.2020 €/min.
Nivå I 0,09800–0,12139
Nivå II 0,08779–0,10850
Nivå III 0,08435–0,09888
Nivå IV 0,08062–0,09421
Nivå V 0,07496–0,08733
Nivå VI 0,06837–0,07939

9 Delackordslönesättningarna

Delackordslönesättningarna framgår av den separata lönesättningsboken från år 2003 som är en del av denna bilaga.

Alla ackordstider har angetts i minuter enligt nivån för normal ackordtakt.

Lönesättningarna har inom huvudindelningen grupperats med numrering för de enskilda arbetena. Om lönesättningen har gjorts upp lokalt, dvs. endast i fråga om ett objekt, har tecknet *) lagts till efter numreringen.

Huvudindelning:

 1. Underhåll av gator
 2. Renhållning av gator
 3. Parkarbeten
 4. Totalrenovering av byggnader
 5. Byggande av luftledningar och jordkablar
 6. Montering av gatu- och parkbelysningsanordningar
 7. Byggande av transformatorer
 8. Byggande av kommunalteknik
 9. Vattenverksarbeten
 10. Stadsmätning