På svenska
TTES
TTES 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

Liite 4 Osaurakka

1 Yleistä

Osaurakkahinnoittelut ovat joko yksilö- tai ryhmäkohtaisia. Ansio muodostuu työntekijäkohtaisesta työtuntia kohden maksettavasta kiinteästä osasta ja yksilön tai ryhmän työsaavutustasosta riippuvasta palkkio-osasta. Osaurakkahinnoittelut sisältävät mm.

 • työkokemuslisän,
 • henkilökohtaisen lisän ja
 • työolosuhdelisän.

Ryhmäkohtaisen osaurakan palkkio-osan kokonaisaika jaetaan ryhmän jäsenten kesken työtuntien suhteessa.

Osaurakkahinnoittelun perusteena oleva standardiaika sisältää,
ellei toisin ole sanottu:

 • mahdollisen valmisteluajan, tekemisajan ja apuajan (päivävakio + elpymisaika), jota on mm.
 • päivittäinen siirtyminen
 • työkoneiden, työvälineiden, tarveaineiden yms. noutaminen ja palauttaminen
 • työohjeiden selvittäminen, ilmoitusten teko yms.
 • työpaikan, koneiden, välineiden yms. päivittäinen järjestely ja hoito
 • työn vaatima erikoissuojavaatetuksen pukeminen ja riisuminen
 • työhön kuuluva väistämätön työn luonteesta johtuva odottaminen (ei kuitenkaan ns. häiriöajat) ja
 • muut edellä mainittuja vastaavat ajat, jotka eivät sisälly perusaikaan eivätkä valmisteluaikaan
 • elpymisaika, jonka määrä riippuu työn rasittavuudesta. Työehtosopimuksessa mainitut kahvitauot ja muut henkilökohtaiset apuajat, kuten henkilökohtaiset tarpeet ja peseytyminen erittäin likaisissa töissä, katsotaan elpymisajoiksi, jotka sisältyvät kokonaiselpymisaikaan.

2 Käyttöönotto

Työehtosopimusosapuolet suosittelevat, että töissä joista on laadittu tässä liitteessä oleva osaurakkahinnasto, ensisijaisena palkkamuotona noudatettaisiin laaditun osaurakkahinnoittelun mukaista urakkapalkkausta.

Hinnoittelun käyttöönotosta on sovittava paikallisesti.

Urakkahinnoittelujen käyttöönoton edellyttämän koulutuksen ja tiedottamisen järjestämisessä korostetaan paikallista yhteistyötä työntekijäin ja työnantajan kesken. Sopijaosapuolet avustavat tarvittaessa tiedottamisen ja kouluttamisen järjestämisessä.

3 Kokeilusopimus

Mikäli ei haluta sopia osaurakkahinnoittelun pysyvästä käytöstä, sopijaosapuolet suosittelevat, että kunnissa ja kuntayhtymissä solmitaan työnantajan ja JHL:n paikallisyhdistyksen tai tämän valtuuttaman asianomaisen luottamusmiehen kesken osaurakkahinnoittelujen käyttöä koskeva kokeilusopimus, jota tehtäessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • määritellään kokeilun kohteet,
 • määritellään kokeilun kesto työkokonaisuuden kannalta riittävän pitkäksi ajaksi ja
 • määritellään kokeilun aikana maksettava takuupalkka (nykyinen aikapalkka), jota maksetaan mikäli se on osaurakkahinnoittelun mukaista palkkaa korkeampi.

4 Mitoittaminen

Useimmat hinnoittelut edellyttävät työkohteiden ennakkomitoitusta ja luokitusta, jotka tehdään asianomaisten työntekijäin luottamusmiehen ja työnantajan edustajan kesken. Mitoitus/luokitus tehdään työnjohtajapiireittäin tai koskemaan muita tarkoituksenmukaisia vastuualueita.

5 Urakkalaskenta

Yksilöurakka

Ansio = KO + PO

Ryhmäurakka

Ansio = KO + POR

 

                      N

 

KO    =  Yksilökohtainen työtunnilta maksettava kiinteä osa

PO    =  Hinnoittelusta saatava yhtä työntekijää koskeva palkkio-osa

POR =  Hinnoittelusta saatava kahdesta tai useammasta työntekijästä koostuvan työryhmän palkkio-osa

N      =  Ryhmän jäsenten lukumäärä (tuntimäärä sama)

6 Tavoiteansiot

Tavoiteansio on urakkapalkkaisessa työssä sen suuruinen ansio tuntia kohden, joka eri ammateissa paikallisesti keskitetysti sovitaan seuraavissa rajoissa, ellei palkkataso edellytä erityisestä syystä toisin sopimista:

 

 31.7.2020 saakka

€/tunti

Taso I

Sähköasentaja, muuntamoasentaja

16,63–20,60

Taso II

Vanhemmat ammattityöntekijät, tiehöylän kuljettaja

14,90–18,42

Taso III

Nuorempi sähköasentaja, kauhakuormaajan ja kuorma-auton kuljettaja

14,32–16,78

Taso IV

Nuorempi ammattityöntekijä, traktorin kuljettaja

13,68–15,99

Taso V

Täysin ammattitaitoinen puisto­työntekijä, seka- ja aputyöntekijä

12,72–14,82

Taso VI

Puisto- ja puutarhatyöntekijä sekä työehtosopimuksen liitteen 2 IV pr mainitut työntekijät

11,60–13,48

  1.8.2020 lukien €/tunti
Taso I Sähköasentaja, muuntamoasentaja 16,80–20,81
Taso II Vanhemmat ammattityöntekijät, tiehöylän kuljettaja 15,05–18,60
Taso III Nuorempi sähköasentaja, kauhakuormaajan ja kuorma-auton kuljettaja 14,46–16,95
Taso IV Nuorempi ammattityöntekijä, traktorin kuljettaja 13,82–16,15
Taso V Täysin ammattitaitoinen puisto­työntekijä, seka- ja aputyöntekijä 12,85–14,97
Taso VI Puisto- ja puutarhatyöntekijä sekä työehtosopimuksen liitteen 2 IV pr mainitut työntekijät 11,72–13,61

7 Kiinteät osat

Työntekijälle työtuntia kohden maksettava kiinteä osa on suuruudeltaan 65 % tavoiteansiosta (0,65 x tavoiteansio). Tasoryhmittelyn mukaisten kiinteiden osien minimi ja maksimi arvot ovat seuraavat:

 31.7.2020 saakka

€/tunti

Taso I

10,81–13,39

Taso II

9,69–11,97

Taso III

9,31–10,91

Taso IV

8,89–10,39

Taso V

8,27–9,63

Taso VI

7,54–8,76

 1.8.2020 lukien

€/tunti

Taso I

10,92–13,53

Taso II

9,78–12,09

Taso III

9,40–11,02

Taso IV

8,98–10,50

Taso V

8,35–9,73

Taso VI

7,62–8,85

8 Rahaksimuuntokertoimet

Työntekijälle maksettava työsuoritukseen perustuva palkkio-osa on suuruudeltaan 35 % tavoiteansiosta kun työntekijän työsuoritustaso on normaalin urakkajoutuisuuden mukainen. Palkkio-osan hinnoittelu on ilmoitettu aikana (minuutteina), ansaittu aika on muutettava palkanmaksua varten euroiksi. Euroiksi muuttaminen tapahtuu rahaksimuuntokertoimen (minuutin rahallinen arvo) avulla siten, että paikallisesti sovittu tavoiteansio kerrotaan luvulla 0,0058333 (0,35/60).

Tasoryhmittelyn mukaisten rahaksimuuntokertoimien minimi- ja maksimiarvot ovat seuraavat:

31.7.2020 saakka

€/min.

Taso I

0,09701–0,12017

Taso II

0,08692–0,10745

Taso III

0,08353–0,09788

Taso IV

0,07980–0,09328

Taso V

0,07420–0,08645

Taso VI

0,06767–0,07863

1.8.2020 lukien

€/min.

Taso I

0,09800–0,12139

Taso II

0,08779–0,10850

Taso III

0,08435–0,09888

Taso IV

0,08062–0,09421

Taso V

0,07496–0,08733

Taso VI

0,06837–0,07939

9 Osaurakkahinnoittelut

Osaurakkahinnoittelut ilmenevät erikseen vuonna 2003 painetusta hinnoittelukirjasta, joka on tämän liitteen osa.

Kaikki urakka-ajat on ilmoitettu minuutteina normaaliurakkajoutuisuustasossa.

Hinnoittelut on ryhmitelty pääjaottelun sisällä työkohtaisella numeroinnilla. Mikäli hinnoittelu on laadittu paikallisesti eli vain yhdessä kohteessa, on työkohtaisen numeroinnin perässä *) merkki.

Pääjaottelu:

A Katujen kunnossapitotyöt
B Katupuhtaanapitotyöt
C Puistotyöt
D Rakennusten peruskorjaustyöt
E Ilmajohtojen ja maakaapeleiden rakennustyöt
F Katu- ja puistovalaisimien asennustyöt
G Muuntamoiden rakentamistyö
H Kunnallistekniikan rakentaminen
I Vesilaitostyöt
J Kaupunkimittaukset