Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  TIM-AKA 2017, i kraft från 1.2.2017

  Bilaga 4 Delackord

  1 Allmänt

  Delackordslönesättningarna gäller antingen individuellt eller gruppvis. Inkomsten består av en individuell fast del som betalas till en arbetstagare per arbetstimme och en arvodesdel som är beroende av individens eller gruppens prestationsnivå. Delackordslönesättningarna innefattar bl.a.

  • arbetserfarenhetstillägg,
  • individuellt tillägg och
  • arbetsmiljötillägg.

  När det gäller delackord som utförts av en grupp delas arvodesdelens totaltid mellan gruppmedlemmarna i förhållande till arbetstimmarna.

  Den standardtid som utgör grund för delackordslönesättningen omfattar, om inte något annat sägs:

  • eventuell förberedelsetid, tid för utförandet och hjälptid (dagstandard + återhämtningstid), som består av bl.a.
  • daglig förflyttning
  • hämtning och returnering av arbetsmaskiner, arbetsredskap, material o.d.
  • utredning av arbetsdirektiv, rapportering o.d.
  • dagligt arrangerande och skötsel av arbetsplatsen, maskinerna, redskapen osv.
  • på- och avklädning av särskild skyddsklädsel som arbetet kräver
  • oundviklig väntetid i anslutning till arbetet som beror på arbetets natur (inte s.k. störningstider) och
  • andra tider som är jämförbara med de ovan uppräknade och som inte ingår i grundtiden eller i förberedelsetiden
  • återhämtningstid, vars längd beror på hur påfrestande arbetet är. De i kollektivavtalet nämnda kafferasterna och övriga personliga hjälptider, såsom uträttande av personliga behov och tvättning i synnerligen smutsiga arbeten, betraktas som återhämtningstider, vilka ingår i den totala återhämtningstiden.

  2 Ibruktagande

  Kollektivavtalsparterna rekommenderar att ackordslön enligt delackordslönesättningen iakttas som primär löneform i arbeten över vilka det har gjorts upp en delackordslönesättning som ingår i denna bilaga.

  Ibruktagandet av lönesättningen avtalas lokalt.

  Den utbildning och den information som behövs för att ackordslönesättningen ska kunna tas i bruk ordnas bäst genom lokalt samarbete mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. Avtalsparterna hjälper vid behov till med att ordna information och utbildning.

  3 Försöksavtal

  Om man inte vill avtala om en varaktig användning av delackordslönesättningen rekommenderar avtalsparterna att den lokala arbetsgivaren och JHL:s lokalförening eller den förtroendeman som föreningen befullmäktigat ingår ett försöksavtal om användningen av delackordslönesättningarna. När försöksavtalet ingås ska följande principer iakttas:

  • objekten för försöket fastställs,
  • försökets längd fastställs till en tidsperiod som är tillräcklig med tanke på arbetshelheten och
  • parterna kommer överens om en garantilön (den nuvarande tidlönen) som betalas under försökstiden om den är högre än lönen enligt delackordslönesättningen.

  4 Dimensionering

  De flesta lönesättningarna förutsätter att arbetsobjekten förhandsdimensioneras och klassificeras. Dessa åtgärder utförs gemensamt av förtroendemannen för de berörda arbetstagarna och en representant för arbetsgivaren. Dimensioneringen/klassificeringen utförs per arbetsledardistrikt eller så att den gäller andra ändamålsenliga ansvarsområden.

  5 Ackorduträkning

  Individuellt ackord:

  Lönen= FD+ AD

  Gruppackord:

  Lönen= FD+ ADG

   

                         N

   

  FD= Individuell fast del som betalas per arbetstimme
  AD= Den arvodesdel för en enskild arbetstagare som fås ur lönesättningen
  ADG= Den arvodesdel som fås ur lönesättningen för en arbetsgrupp bestående av två eller flera arbetstagare
  N= Antalet gruppmedlemmar (timantalet detsamma)

  6 Inkomstmål

  I ackordsavlönat arbete är inkomstmålet en så stor inkomst per timme som samordnat avtalas på lokal nivå för olika yrken inom följande gränser, om inte lönenivån av särskilda skäl förutsätter en avvikande överenskommelse:

   

   

  €/timme

  Nivå I

  Elmontör, transformatormontör

  16,27–20,15

  Nivå II

  Äldre yrkesarbetare, väghyvelförare

  14,57–18,01

  Nivå III

  Yngre elmontör, frontlastar- och lastbilsförare

  14,00–16,40

  Nivå IV

  Yngre yrkesarbetare, traktorförare

  13,37–15,63

  Nivå V

  Fullt yrkeskunnig parkarbetare, diversearbetare och hjälpkarl

  12,43–14,49

  Nivå VI

  Park- och trädgårdsarbetare samt de arbetstagare som nämns i lönegrupp IV i bilaga 2 i kollektivavtalet

  11,35–13,19

  7 Fasta delar

  Den fasta del som per arbetstimme betalas till en arbetstagare utgör 65 % av inkomstmålet (0,65 x inkomstmålet). Minimi- och maximivärdena för de fasta delarna enligt nivågrupperingen är följande:

   

  €/timme

  Nivå I

  10,58–13,10

  Nivå II

  9,47–11,71

  Nivå III

  9,10–10,66

  Nivå IV

  8,68–10,16

  Nivå V

  8,08–9,42

  Nivå VI

  7,37–8,57

  8 Koefficienter för omräkning i pengar

  Den arvodesdel som betalas till en arbetstagare på basis av arbetsprestation är 35 % av inkomstmålet när arbetstagarens arbetsprestationsnivå överensstämmer med normal ackordtakt. Lönesättningen i fråga om arvodesdelen har angetts i tid (minuter). För lönebetalningen ska den intjänade tiden omräknas i euro. Omräkningen till euro sker med hjälp av en koefficient för omräkning i pengar (hur mycket en minut är värd i pengar), vilket innebär att det lokalt avtalade inkomstmålet multipliceras med 0,0058333 (0,35/60).

  Minimi- och maximivärdena för koefficienterna för omräkning i pengar enligt nivågrupperingen är följande:

   

  €/min.

  Nivå I

  0,09491–0,11754

  Nivå II

  0,08499–0,10506

  Nivå III

  0,08167–0,09567

  Nivå IV

  0,07793–0,09118

  Nivå V

  0,07251–0,08453

  Nivå VI

  0,06615–0,07694

  9 Delackordslönesättningarna

  Delackordslönesättningarna framgår av den separata lönesättningsboken från år 2003 som är en del av denna bilaga.

  Alla ackordstider har angetts i minuter enligt nivån för normal ackordtakt.

  Lönesättningarna har inom huvudindelningen grupperats med numrering för de enskilda arbetena. Om lönesättningen har gjorts upp lokalt, dvs. endast i fråga om ett objekt, har tecknet *) lagts till efter numreringen.

  Huvudindelning:

  A Underhåll av gator
  B Renhållning av gator
  C Parkarbeten
  D Totalrenovering av byggnader
  E Byggande av luftledningar och jordkablar
  F Montering av gatu- och parkbelysningsanordningar
  G Byggande av transformatorer
  H Byggande av kommunalteknik
  I Vattenverksarbeten
  J Stadsmätning